Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2005 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2005
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Є.Кондратюк, О.С.Ніконоров, Г.В.Палієнко
Структура і характеристики руйнування литих сталей

Ю.І.Самсонов, О.М.Шевченко, В.П.Майборода
Вплив фазового наклепування і старіння аустеніту на структу-ру мартенситу та механізм мартенситного перетворення ме-тастабільних сплавів на Fe-Ni основі
СТАЛЬ В.Л.Пілюшенко, Ю.С.Шаповалов
Розробка складнолегованої сталі для виробництва зносостійких виливків

Г.В. Левченко, К.Г. Дьоміна, П.Д. Грушко
Вплив вуглецю в низьколегованій сталі на співвідношення характеристик міцності та

Г.А.Баглюк, В.М.Терехов, Ю.Ф.Терновий
Порошкові штампові сталі підвищеної теплостійкості
ЧАВУН І.Г.Неїжко, В.П.Гаврилюк, Л.Г.Прохоренко, В.С., Прудніков
Бейнітні структури графітизованих чавунів
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Т.В.Лоскутова, М.М.Бобіна, В.Ф.Лоскутов
Будова та склад ніобійхромових покриттів на твердих сплавах
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ К.С.Богдан, Ю.В.Моісеєв, А.О.Санкін
Контроль товщини немагнітних покриттів з використанням пондеромоторного методу
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.П.Гаврилюк, В.Г.Іванченко, В.А.Локтіонов-Ремізовський
Вплив алюмінію і вуглецю на зносостійкість сплавів системи залізо-хром

А.М.Верховлюк, В.С.Шуміхін, В.В.Плітченко
Поверхневі дефекти виробів із сплавів на основі міді

Є.Г.Афтанділянц, В.В.Афтанділянц
Класифікація сталей провідних країн світу і аналоги вітчизняних сталей
З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ Б.Б.Винокур
Археометалургія, мікролегування ванадієм і термічна обробка дамаської сталі


УДК 621.785.52
С.Є.Кондратюк, доктор технічних наук, професор, О.С.Ніконоров*, кандидат технічних наук, Г.В.Палієнко**
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, *Сумський Державний Університет, Суми, **ВАТ Сумське-науково виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе, Суми

Структура і характеристики руйнування литих сталей
Досліджено вплив швидкості охолодження при кристалізації на ударну в’язкість, фрактографічні характеристики і температуру крихкості термічно зміцнених литих і деформівних сталей. Показано переваги швидкоохолоджених литих сталей щодо опору крихкому руйнуванню при нормальних і низьких температурах.

УДК 669.017.3:669.15’24’295-192.55:669.018.265
Ю.І.Самсонов, кандидат технічних наук О.М.Шевченко, кандидат фізико-математичних наук В.П.Майборода, доктор фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ

Вплив фазового наклепування і старіння аустеніту на структу-ру мартенситу та механізм мартенситного перетворення ме-тастабільних сплавів на Fe-Ni основі
При дослідженні метастабільних Fe-Ni-Ti-Al сплавів показано, що в результаті попере-днього старіння аустеніту і застосування фазового наклепування можливе формування структур, які забезпечують широкий діапазон фізико-механічних властивостей.

УДК 621.791.92.669.25
В.Л.Пілюшенко, член-кореспондент НАН України Ю.С.Шаповалов*, кандидат технічних наук
Донецький державний університет управління *Донецький національний технічний університет

Розробка складнолегованої сталі для виробництва зносостійких виливків
Розглянуто питання структуроутворення сталей в залежності від схеми їх легування. Показані можливості керування структурою та властивостями зносостійких сталей для виробництва масивних виливків.

УДК 669.15 - 194.2: 669.046.542: 539.4
Г.В. Левченко, доктор технiчних наук, професор К.Г. Дьоміна, П.Д. Грушко
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Вплив вуглецю в низьколегованій сталі на співвідношення характеристик міцності та
Досліджено вплив вмісту вуглецю в низьколегованих сталях на формування спадкоємної концентраційної мікронеоднорідності, структуру і показники механічних властивостей арматурного прокату.

УДК 621.762
Г.А.Баглюк, доктор технічних наук В.М.Терехов* Ю.Ф.Терновий*, доктор технічних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України, Київ *Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів і феросплавів, Запоріжжя

Порошкові штампові сталі підвищеної теплостійкості
Розглянуто можливості застосування методів порошкової металургії для одержання ефективних штампових сталей мартенситного, феритного та аустенітного класів, що відзначаються підвищеною твердістю і теплостійкістю. Показано, що розроблені матеріали за рівнем основних службових характеристик перевершують відомі сталі відповідних класів і можуть бути рекомендовані для виготовлення деталей формоутворюючого інструменту для гарячої обробки металів тиском, що працюють за підвищених температурно-силових умов.

УД К: 669.13:621.78
І.Г.Неїжко, доктор технічних наук В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професор Л.Г.Прохоренко, В.С.Прудніков
Фізико-технологічний інститут металлів і сплавів НАН України, Київ

Бейнітні структури графітизованих чавунів
Викладено сучасні уявлення про бейнітні структури в графітизованих чавунах та механізми їх формування. Бейнітне перетворення реалізується нижче температур перерізу концентраційних ліній розчину вуглецю в ?- та ?-фазах заліза структурної діаграми Fe-C (нижче ~550 °С), коли термодинамічні та кінетичні умови сприяють перетворенню аустеніта в ?-фазу (ферит, мартенсит з низьким вмістом вуглецю) та ?-фазу (аустеніт, пересичений вуглецем) без виділення в аустеніті карбідної фази.

УДК 621.785:669.018.25
Т.В.Лоскутова, кандидат технічних наук М.М.Бобіна, кандидат технічних наук В.Ф.Лоскутов, доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Будова та склад ніобійхромових покриттів на твердих сплавах
Досліджені фазовий та хімічний склади, структура, кінетика росту карбідних покриттів, отриманих при комплексному насиченні твердих сплавів марок ВК8 та Т15К6 ніобієм г хромом. Встановлено, що на поверхні сплавів формується дифузійний шар, який складається з двох зон: зовнішньої - на базі карбіду ніобію типу NbC і внутрішньої - на базі карбіду хрому типу Сr7С3. Крім того, на зовнішній поверхні покриття, за певних температурно-часових умов процесу насичення, формується фаза Сr23С6. Показано взаємне легування карбідних фаз, що утворюються на поверхні твердих сплавів, а також розчинення в карбідах ніобію та хрому вольфраму і кобальту, які входять до складу вихідних сплавів. Виходячи з того, що раціональною товщиною покриття на твердих сплавах визначено 2*10-6м, запропоновано процес проводити при температурі 1323 К протягом 2 годин.

УДК 531.717.1
К.С.Богдан, доктор технічних наук Ю.В.Моісеєв, доктор технічних наук А.О.Санкін
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Контроль товщини немагнітних покриттів з використанням пондеромоторного методу
На експериментальному зразку пондеромоторного пристрою з постійним стрижневим магнітом досліджено вплив різноманітних факторів на характер залежності сили притягання магніту до феромагнітного тіла від величини зазору між ними. Визначено оптимальні межі зазору, в яких відносна похибка, її дисперсія та коефіцієнт варіації результатів вимірювання зазору мають мінімальні значення. Наведені результати досліджень є основою розробки приладу для неруйнівного контролю товщини немагнітних покриттів на виробах з феромагнітних матеріалів.

УД К 669.131.2
В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професор В.Г.Іванченко В.А.Локтіонов-Ремізовський, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив алюмінію і вуглецю на зносостійкість сплавів системи залізо-хром
Досліджено абразивну зносостійкість сплавів системи залізо-хром при їх легуванні алюмінієвими і вуглецевими відходами. Знайдені і досліджені дві точки однакового зношуваня зразків: перша - при вмісті вуглецю 2,42 % незалежно від концентрації алюмінію у заданому діапазоні варіювання 7 - 15 %, друга - при вмісті алюмінію 16,28 % незалежно від концентрації вуглецю у заданому діапазоні варіювання 0,9 - 2,5 %. Побудована концентраційна лінія співвідношення між вмістом вуглецю і вмістом алюмінію у сплавах, яка відповідає мінімальному зносу зразків при зношуванні сплавів по закріпленому абразиву.

УДК 669.35:620.19
А.М.Верховлюк, кандидат хімічних наук В.С.Шуміхін, доктор технічних наук, професор В.В.Плітченко*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ *Монетний двір НБУ, Київ

Поверхневі дефекти виробів із сплавів на основі міді
Методами локального рентгеноспектрального аналізу, фотоелектронної та ОЖЕ-спектроскопії досліджено якість поверхні зразків з латуні і бронзи. Визначено хімічний та фазовий склад базових сплавів і пошкоджених місць. Розглянутий можливий механізм утворення поверхневих дефектів на виробах із сплавів на основі міді.

УДК 621.002.3-034.14:006
Є.Г.Афтанділянц, доктор технічних наук В.В.Афтанділянц*
Національний аграрний університет, Київ *Київський національний економічний університет, Київ

Класифікація сталей провідних країн світу і аналоги вітчизняних сталей
В статті приводяться принципи класифікації сталей промислово-розвинутих країнах світу. Наводяться приклади хімічних складів сталей і області їх застосування. Показані аналоги деяких іноземних і вітчизняних сталей.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine