Главное меню
Главная
Документы
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
2-2005 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2005
ЗМІСТ

СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ М.В.Лучка, М.В.Кіндрачук, А.О.Корнієнко, Я.П.Замора
Формування зносостійких композиційних електролітичних покриттів, зміцнених наночастинками карбіду кремнію
СТАЛЬ Ю.Я.Скок
Підвищення деформівності заготовок неіржавіючих сталей мікролегуванням

К.О.Гогаєв, В.І.Ульшин, С.В.Тихомиров
Структура і властивості низьколегованої швидкорізальної сталі Р2АМ5Ф2НЮ
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.Г.Хижняк, О.В.Більченко
Будова та властивості азотованих шарів сталі 12Х28

А.М.Нестеренко, В.Н.Дніпренко, Ж.З.Чехута, В.О.Кузьмінов
Вплив термічної обробки на текстурно-структурну спадковість в гарячекатаній низьковуглецевій сталі
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С.С.Дяченко, Н.А.Федченко
Вплив умов навантажування і технологічних чинників на втомне руйнування титанового сплаву ПТ5-В

В.П.Лихошва
Структуро- і фазоутворення сплавів системи Fe-Nd-B в умовах лазерного оплавлення
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕССИ І МАТЕРІАЛИ Л.О.Андрущик, С.П.Ошкадьоров, В.І.Курпас
Структура і властивості порошкових залізовуглецевих сплавів, одержаних методом швидкісної електротермічної обробки

Ю.А.Гарасим, Н.О.Бондаревська
Вплив умов термозміцнення на характеристики пружності сталі 45Х3Н2М2ФА

Г.В.Степанов, А.І.Бабуцький, Г.В.Чижик
Вплив імпульсного електричного струму на міцність металічних матеріалів
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.П.Гаврилюк, В.А.Локтіонов-Ремізовський, К.В.Гаврилюк
До питання про рівень властивостей стандартних ливарних алюмінієвих сплавів
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Персоналії - Б.Б.Винокур

Підсумки конкурсу робіт молодих науковців на здобуття премій імені видатних учених України


УДК 621.891
М.В.Лучка*, кандидат технічних наук М.В.Кіндрачук, доктор технічних наук, професор А.О.Корнієнко, Я.П.Замора**
Національний авіаційний університет, Київ * Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ ** Бережанський агротехнічний інститут, Бережани Тернопільська обл.

Формування зносостійких композиційних електролітичних покриттів зміцнених наночастинками карбіду кремнію
В роботі проведено дослідження особливостей нанесення композиційних електролітичних покриттів за участю наночастинок, їх триботехнічних характеристик в залежності від фізико-механічних властивостей, структури, складу та напружено-деформованого стану. Розглянуто вплив градієнта властивостей багатошарових покриттів на їх зносостійкість.

УДК 669.14.018.4:539.374
Ю.Я.Скок, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Підвищення деформівності заготовок неіржавіючих сталей мікролегуванням
На прикладі сталі 20Х23Н18 показана можливість підвищення деформі-вності заготовок неіржавіючих сталей методом мікролегування комплексом елементів - бором, РЗМ, кальцієм, титаном і ванадієм.

УДК 669.14: 621.762
К.О.Гогаєв доктор техн. наук, В.І.Ульшин кандидат техн. наук, С.В.Тихомиров
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ

Структура і властивості низьколегованої швидкорізальної сталі
Досліджено структуру і властивості нової швидкорізальної сталі Р2АМ5Ф2НЮ, виготовленої методом струменевого формування. Високий рівень механічних і експлуатаційних властивостей, дозволяє рекомендувати її як ефективний замінник дорогих високолегованих сталей для штампового і різального інструменту.

УДК 621.785
В.Г.Хижняк, доктор технічних наук О.В.Більченко, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

Будова та властивості азотованих шарів сталі 12Х28.
Досліджено вплив технологічних параметрів азотування та наступної температури відпалу на фазовий склад, товщину, структуру, мікротвер-дість дифузійних шарів на сталі 12Х28. Встановлено, що підвищення темпе-ратури азотування від 550 до 950 оС супроводжується інтенсифікацією процесу, зміною фазового складу покриття та його мікроструктури, падін-ням максимальних значень мікротвердості відповідно від 16,2 до 7,0 ГПа. Показано, що в процесі відпалу змінюються характер розподілу мікротвер-дості за товщиною азотованих шарів; мікротвердість зменшується при температурах відпалу вищих за 550 оС.

УДК 669.15-194.018.26:621.771.23:621.785
А.М.Нестеренко, кандидат технічних наук В.М.Дніпренко*, кандидат фізико-математичних наук Ж.З.Чехута, В.О.Кузьмінов**
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ *Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ **Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ

Вплив термічної обробки на текстурноструктурну спадковість в гарячекатаній низьковуглецевій сталі
Показано, що подвійна фазова a->y->a перекристалізація при нормалізації не усуває успадковану від гарячекатаного стану текстурну неоднорідність фериту в прокаті сталі 08пс. Пов’язана з суттєвою різницею текстур поверхневого шару і середньої зони різнозернистість в нормалізованому прокаті після відпалу при субкрити чних температурах залежить від рівня напруженого стану фериту, достатнього для інтенсивного розвитку його вторинної статичної рекристалізації в поверхневому шарі прокату.

УДК 621.9.044:669.017.620.192.
С.С.Дяченко, доктор технічних наук, професор Н.А.Федченко*, кандидат технічних наук
Національний автомобільно-дорожній університет, Харків

Механізм впливу параметрів електрогідроімпульсної обробки на структурні зміни в металі сталях
З точки зору кластерної будови розплаву пояснено механізм впливу параметр ів електрогідроімпульсної обробки (ЕГІО) на структурні зміни в ливарних алюмінієвих сплавах. Показано, що вирішальний вплив на стан розплаву при ЕГІО має запасена енергія. Визначено оптимальні режими обробки ливарних алюмінієвих сплавів.

УДК 669.018.6/7:621.375.826
В.П. Лихошва, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Структуро- і фазоутворення сплавів системи Fe-Nd-B в умовах лазерного оплавлення
Досліджено характер зміни структури і фазових складів системи Fe-Nd-B в умовах лазерного оплавлення. Встановлено закономірності зсуву стехіометрічних складів фаз в область збагачену залізом у залежності від часу лазерного опромінення.

УДК 621.762:539.214
Л.О.Андрущик, кандидат фізико-математичних наук С.П.Ошкадьоров, член-кореспондент НАН України В.І.Курпас*, кандидат технічних наук
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Структура і властивості порошкових залізовуглецевих сплавів, одержаних методом швидкісної електротермічної обробки
Сконструйовано дослідну установку та розроблено технологію спікання кільцепод ібних зразків порошкових сплавів на основі заліза. Металографічним і рентгенограф ічним методами досліджено структуру та властивості цих зразків після спікання. Встановлено, що їх структура після електроспікання є феритно-бейнітно- мартенситною з переважанням мартенситної фази. Виявлено велику кількість хаотично розміщених дислокацій, яка на два та більше порядки вища, ніж кількість дислокацій у вигляді стінок, що позитивно впливає на механічні властивості. Співставлення структури та властивостей електроспечених кільцеподібних зразків з такими ж характеристиками прямокутних зразків цих же матеріалів, спечених також з допомогою електроконтактного нагріву, показало, що ці характеристики для обох форм зразків майже не відрізняються.

УДК 620.175.22
Ю.А.Гарасим, кандидат технічних наук Н.О.Бондаревська
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Вплив умов термозміцнення на характеристики пружності сталі 45Х3Н2М2ФА
Досліджено особливості розвитку мікродеформації та зміни механічних властивостей термозміцненої сталі 45Х3Н2М2ФА в залежності від температурно- часових умов її гартування та відпуску. Показано, що застосування в операціях термозміцнення швидкісного нагріву дозволяє суттєво підвищити значення умовних границь пружності при закручуванні.

УДК 539.3
Г.В.Степанов, доктор технічних наук А.І.Бабуцький, кандидат технічних наук Г.В.Чижик
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, Київ

Вплив імпульсного електричного струму на міцність металічних матеріалів
З використанням статистичної моделі «навантаження - міцність» проаналі- зовано результати вимірів мікротвердості вихідних та оброблених електричним струмом зразків зі сталі Ст3 та алюмінієвого сплаву Д16Т. Показано, що обробка електричним струмом призводить до зменшення розсіювання мікротвердості матер іалів, що може бути поясненням підвищення їх міцності, яке спостерігається при такій обробці.

УДК 621.746:669.2/.8
В.П. Гаврилюк, доктор технічних наук, професор В.А. Локтіонов-Ремізовський, кандидат технічних наук К.В. Гаврилюк
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

До питання про рівень властивостей стандартних ливарних алюмінієвих сплавів
Проведено порівняльний аналіз рівня розсіюваня значень властивостей сплавів у виливку й розходження властивостей стандартних алюмінієвих ливарних сплавів.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine