Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Документи
Рада
       молодих вчених
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-2005 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2005
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ю.Я.Скок
Підвищення пластичності важкодеформівних сталей аустенітного класу

Г.В. Левченко, К.Г. Дьомiна, П.Д.Грушко
Вплив умов кристалізації на спадкоємну концентраційну мікронеоднорідність і механічні властивості гарячекатаного прокату

В.В.Арсенюк, Д.С.Герцрикен, С.П.Ворона
Міграція атомів в металах при одночасній дії пластичного деформування і імпульсного магнітного поля

Г.А.Баглюк, Л.О.Позняк
Структурні особливості порошкових швидкоріжучих сталей, спечених з використанням нікель-боридного активатора
СТРУКТУРА, РУЙНУВАННЯ, ЗНОШУВАННЯ Т.Ю.Яковлєва, О.В.Войналович, Л.Є.Матохнюк
Вплив умов навантажування і технологічних чинників на втомне руйнування титанового сплаву ПТ5-В
СТАЛЬ С.Я.Шипицин, І.Ф.Кірчу, Т.В.Степанова, Н.Я. Золотар
Нітридоутворення в Cr-(Ni)-Mn-N-V-Ti аустенітних та ферито-аустенітних сталях
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ В.С.Вахрушева, О.А.Коленкова
Вплив структури на пластичність та параметри акустичної емісії у процесі деформування труб

В.М.Цуркін
Температурні залежності густини внутрішньої енергії та акустичної жорсткості рідких неперехідних металів
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ А.П.Любченко, В.К.Лобанов, Г.І.Пашкова
Про ефективність нормалізації великих колінчастих валів з високоміцного чавуну

В.І.Алімов, В.М.Кримов
Вплив дугорозрядного діяння на структуру і властивості твердих сплавів
УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В.М.Плескач
Про деякі помилки при вживанні термінів з технології машинобудування
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Пам’яті О.М.Бяліка

О.Л.Гелер
Міжнародний конгрес металургів
С.С.Дяченко
Рецензія на науково-методичний посібник В.Г.Гешеліна «Сертификация и качество металлопродукции. Методы, средства и метрологическое обеспечение механических испытаний»
Форум «Литье-2005»


УДК 669.14.018.4
Ю.Я.Скок, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Підвищення пластичності важкодеформівних сталей аустенітного класу
На прикладі аустенітної сталі 20Х23Н18 показана можливість підвищення пластичності при температурах гарячої деформації важкодеформівної сталі методом мікролегування комплексом елементів - бором, РЗМ, ванадієм та титаном.*

УДК 620.192.41: 669.14.018.291.3
Г.В. Левченко, доктор технічних наук К.Г. Дьомiна, П.Д. Грушко
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Вплив умов кристалізації на спадкоємну концентраційну мікронеоднорідність і механічні властивості гарячекатаного прокату
Досліджено вплив умов кристалізації на розвиток лiквацiйних процесів у сталі 30ГС. Показано, що спадкоємна концентраційна мікронеоднорідність зберігається в гарячекатаному прокаті й може вплинути на деякі характеристики механічних властивостей.

УДК 539.379.3
В.В.Арсенюк, кандидат технічних наук Д.С.Герцрикен, кандидат фізико-математичних наук С.П.Ворона
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ

Міграція атомів в металах при одночасній дії пластичного деформування і імпульсного магнітного поля
Методами радіоактивних індікаторів та вторинної іонної масспектроскопії вивчали рухливість атомів в металах за умов квазістатичного та швидкісного розтягнень. Одержані в роботі експериментальні результати дають можливість виявити роль швидкісного деформування та імпульсного магнітного поля в прискоренн і дифузійних процесів в масивних матеріалах та тонких плівках (матеріалах покриттів).

УДК 621.762
Г.А.Баглюк, доктор технічних наук Л.О.Позняк , доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України, Київ

Структурні особливості порошкових швидкорізальних сталей, спечених з використанням нікель-боридного активатора
Досліджено особливості структуроутворення при спіканні швидкорізальної сталі з використанням активатора, що містить бор. Показано, що наявність активую чої добавки, її склад і вміст у шихті обумовлюють особливості структуроутворення в порівнянні зі спіканням без застосування активатора. В температурному інтервалі твердофазного спікання вміст активатора в шихті і співвідношення його компонентів незначно впливає на середній розмір карбідної складової; при підвищенн і температури та збільшенні вмісту бору спікання супроводжується деяким збільшенням розміру аустенітного зерна, значною різнозернистістю карбідної складово ї. Відзначена істотна залежність структурних параметрів матеріалу від фракц ійного складу шихти.

УДК 669.539.4
Т.Ю.Яковлєва*, кандидат технічних наук О.В.Войналович, кандидат технічних. наук Л.Є.Матохнюк*, кандидат технічних наук
*Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, Київ Національний аграрний університет, Київ

Вплив умов навантажування і технологічних чинників на втомне руйнування титанового сплаву ПТ5-В
Встановлено, що основним елементом втомного руйнування за високотемпературного навантажування титанового сплава ПТ-5В є фасетки відриву, тоді як руйнування вздовж структурних складників, яке характерне для кімнатної температури, проявляється значно менше, але різного типу межі залишаються осередками вторинного розтріскування. Особливістю руйнування у корозійному середовищі є багатоосередковість руйнування порівняно з випробуваннями на повітрі. Корозійне середовище найістотніше впливає на характеристики руйнування корозійнотривкого матеріалу, яким є сплав ПТ-5В, на стадіях зароджування субмікротріщин та наступного їх поєднання в магістральну тріщину і, значно менше, на стадії нестабільного зростання. Ступінь локалізування осередків руйнування і характер подальшого руйнування зварних з’єднань визначаються ступенем хімічної і структурно ї неоднорідності зони термічного впливу і біляшовної зони.

УДК.669.14.018
С.Я.Шипицин, доктор технічних наук І.Ф.Кірчу, кандидат технічних наук Т.В.Степанова, Н.Я. Золотар
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Нітридоутворення в Cr-(Ni)-Mn-N-V-Ti аустенітних та ферито-аустенітних сталях
За даними аналітичних розрахунків та експериментальних досліджень показано, що термодинамічна стійкість нітридів титану не змінюється, а нітридів ванадію знижується при заміні нікелю на марганець в аустенітних сталях. В ферито- аустенітних сталях легування марганцем підвищує розчинність нітридів ванад ію в аустенітній фазі та практично не змінює у феритній.*

УДК 5621.774.38:669.296]:620.179.18
В.С.Вахрушева, доктор технічних наук О.А.Коленкова
Державний трубний інститут ім. Я.Ю.Осади, Дніпропетровськ

Вплив структури на пластичність та параметри акустичної емісії у процесі деформування труб
Вивчено зв’язок параметрів акустичної емісії з еволюцією структури під час розтягнення зразків гарячепресованих труб із сплаву Zr - 1 % Nb, одержаних за різними режимами пресування. Встановлено, що на пластичність та ушкодженість металу гарячедеформованих труб основний вплив має ступінь перекристалізації a->b->a під час нагріву під пресування литої заготовки та швидкість охолодження гарячепресованої труби. Показано, що метод акустичної емісії дає можливість оці- нювати технологічну пластичность металу труб та прогнозувати поведінку металу під час прокатки.

УДК 669.017
В.М.Цуркін, кандидат фізико-математичних наук
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв

Температурні залежності густини внутрішньої енергії та акустичної жорсткості рідких неперехідних металів
Для неперехідних рідких металів отримано залежності густини внутрішньої енергії та акустичної жорсткості від температури. Їх представлення у безрозмірному вигляді показують, що вони є універсальними для таких металів, тобто за умов зміни температури зміна термодинамічного стану середовища та його опору відбуваються подібно для металів неперехідної групи.

УДК 669.131: 621.436
А.П.Любченко, доктор технічних наук, професор В.К.Лобанов, доктор технічних наук, професор Г.І.Пашкова
Державне підприємство «Завод ім. В.А. Малишева», Харків

Про ефективність нормалізації великих колінчастих валів з високоміцного чавуну
Наведено результати дослідження впливу нормалізації на мікроструктуру, механічні властивості, зносостійкість, рівень залишкових напружень і довговічність колінчастих валів з високоміцного чавуну.

УДК 621.791: 660.017
В.І.Алімов, доктор технічних наук, професор В.М.Кримов
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Вплив розряду дуги на структуру і властивості твердих сплавів
На твердих сплавах типу ВК і ТК встановлені особливості формування структури й властивостей після локальної дії розряду дуги.

УДК 620.22(038)
В.М.Плескач, кандидат технічних наук
Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

Про деякі помилки при вживанні термінів з технології машинобудування
Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя Показані деякі помилки, які зустрічаються при вживанні термінів у підруч- никах з технології машинобудування. Запропоновано шляхи подолання розбіжностей у використанні найбільш поширених термінів.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine