Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
3-2004 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2004
ЗМІСТ

  А.В.Голуб
Інженерно-фізичному факультету НТУУ "КПІ"- 60 років
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М.В.Білоус,В.Ф.Лоскутов, Ю.Н.Москаленко, В.Г.Хижняк
Фазовий склад і магнітні властивості силіційованої вуглецевої сталі

В.Г.Хижняк, В.Ю.Долгих
Властивості твердого сплаву ТН20 після дифузійного титанування

М.М.Ямшинський, Г.Є.Федоров, Є.О.Платонов
Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей

П.І.Лобода, Ю.І.Богомол
Одержання, структура та властивості сплавів систем В4С-МеIVВ2
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА С.І.Сидоренко, Є.В.Іващенко, В.Ф.Мазанко, Г.Г.Лобачова
Структура та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після постадійного насичення азотом та вуглецем Zr2Co - Zr2Ni

О.І.Юркова, О.В.Білоцький
Структура дифузійних шарів, утворених на сталі Ст3 при терті у газових середовищах
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ О.М.Бялик, Л.В.Голуб, С.С.Затуловський, А.В.Косинська
Порівняльне дослідження структури алюмінієвого сплаву і композиційного матеріалу на його основі

К.В.Михаленков
Зародкоутворюючі частки в алюмінієвих сплавах з додатками лігатур систем Al - Ti, Al - B та Al - Ti - B
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.О.Косячков, К.В.Агєєв
Вплив сірки і магнію на графітизацію білого чавуну

М.Є.Мурасов, Г.З.Затульський, К.Ю.Гзовський, О.П.Макаревич
Вплив бору, нікелю, титану на фазові перетворення в бронзі з ефектом пам’яті форми

С.Є.Кондратюк, О.С.Ніконоров, М.О.Кальчук
Спадковість тонкої кристалічної структури литих сталей
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ А.А.Притуляк, Т.Я.Гридасова, О.Ф.Алєксєєв, В.Ю.Олікер, М.С.Яковлева
Дослідження впливу методів отримання на властивості порошків ZrO2, призначених для плазмових покриттів


УДК 621.785
М.В.Білоус, доктор технічних наук, професор,В.Ф.Лоскутов, доктор технічних наук, професор, Ю.Н.Москаленко, кандидат технічних наук,В.Г.Хижняк, доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України - „КПІ”

Фазовий склад і магнітні властивості силіційованої вуглецевої сталі
Методом ренгеноструктурного та магнітного аналізів досліджено фазовий склад та магнітні властивості поверхневих дифузійних шарів на вуглецевій сталі після її силіціювання із застосуванням. Встановлено точки Кюрі силіцидних фаз Fe3Si та FeSi відповідно при температурах 100 - 120 °С та 490 - 540 °С. При нагріванні та повільному охолодженні силіційованих зразків у магнітометрі в інтервалі 20 - 600 °С реєструються незворотні ефекти зміни намагніченості, що зменшуються при повторних нагрівах та повільному охолодженні.

УДК 621.785: 669.018.25
В.Г.Хижняк, доктор технічних наук, професор В.Ю.Долгих
Національний технічний університет України - „КПІ”, Київ

Властивості твердого сплаву ТН20 після дифузійного титанування
Проведено порівняльний аналіз структури, складу фаз і механічних властивостей сталі Р6М5, отриманої індукційною плавкою із наступним прокатуванням, електрошлаковим переплавом і вакуумнодуговим переплавом. Показані переваги при використанні литих заготовок із сталі Р6М5 при виготовленні матриць апаратів високого тиску для синтезу надтвердих матеріалів.*

УДК 621.745.55
М.М.Ямшинський, Г.Є.Федоров, кандидат технічних наук, Є.О.Платонов
Національний технічний університет України - „КПІ”

Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей
Визначені оптимальні концентрації основних легувальних елементів в жаро-стійких хромоалюмінієвих сталях для досягнення максимальної їх жаровино-стійкості при температурах експлуатації виробів до 1250 °С; установлена можливість використання цих сталей для виготовлення литих деталей, які працюють в агресивних середовищах; показана доцільність використання рі-дкісноземельних металів для покращання адгезійних властивостей оксидних плівок; визначена зміна теплопровідності і електропровідності легованого металу в залежності від вмісту в сталі хрому та алюмінію.

УДК 669.018.95:539.4.015:665.3:621.762.5
П.І.Лобода, кандидат технічних наук, Ю.І.Богомол
Національний технічний університет України - “КПІ”, Київ, Україна

Одержання, структура та властивості сплавів систем В4С-МеIVВ2
Показано, що спрямованою кристалізацією з розплаву можна отримати композити з матрицею із карбіду бору, армованою стержневими включеннями із диборидів титану, цирконію та гафнію діаметром 1,0 - 5,0 мкм і довжиною 10,0 - 20,0 мкм. Встановлена залежність мікротвердості евтектичних зерен сплавів В4С - МеIVВ2 від діаметра стержневих включень диборидної фази. Питомий електроопір спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів збільшується в ряді B4С - ZrB2->B4С - TiB2->B4С - HfB2 та визначається однорідністю розміщення і морфологією диборидних включень.

УДК: 548.4:620.186.1:669.017.3
С.І.Сидоренко, доктор фізико-математичних наук, професор, Є.В.Іващенко, кандидат технічних наук, В.Ф.Мазанко, доктор технічних наук*, Г.Г.Лобачова
Національний технічний університет України - “КПІ”, Київ, *Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, Київ

Структура та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після постадійного насичення азотом та вуглецем
Досліджено структуру та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після комбінованого постадійного насичення азотом та вуглецем мікроструктурним, мікродюрометричним, авторадіографічним та рентгенофазовим методами. Показана можливість формування дифузійної зони, яка складається з кількох шарів з різною мікротвердістю, зміною параметрів процесу: кількості стадій, їх тривалості та температури.

УДК 621.785.532
О.І.Юркова кандидат технічних наук, О.В.Білоцький доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України - “КПІ” , Київ

Структура дифузійних шарів, утворених на сталі ст3 при терті у газових середовищах
Показано, що сполучення процесу тертя з дією газового середовища, в якому відбувається насичування сталі, сприяє ії поверхневому зміцненню. Рентгеноструктурним, мікроструктурним та мікродюрометричним аналізом досліджено фазовий склад та структуру поверхневих шарів на сталі Ст3, які утворились в умовах одночасної дії теплої пластичної деформації тертям і газової атмосфери. Встановлено значне подрібнення зеренної структури поверхневого шару, прискорене формування дифузійних шарів високої мікротвердості.

УДК 621.74.04;669,018,298
О.М.Бялик, доктор технічних наук, професор, Л.В.Голуб, кандидат технічних наук, С.С.Затуловський*, доктор технічних наук, професор, А.В.Косинська*, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України - “КПІ”, Київ. *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ.

Порівняльне дослідження структури алюмінієвого сплаву і композиційного матеріалу на його основі.
В результаті порівняльного металографічного дослідження доевтектичного силуміну типу АК5М2 та литого композиційного матеріалу на його основі, армованого частками алюмосилікату, показана відмінність будови і дисперсності ?-твердого розчину та евтектичних фаз. Встановлено ефект підвищення кількості фаз, збагачених залізом і міддю, поблизу армуючих часток та відповідно зменшення вмісту домішок в твердому розчині. Встановлено, що використання часток алюмосилікату для армування алюмінієвого сплаву сприяє підвищенню фізико-механічних та триботехнічних характеристик в 1,2 - 1,5 рази до рівня композитів, армованих більш дорогими і дефіцитними частками карбіду кремнію.

УДК 661.74: 669.14.046.554
К. В. Михаленков, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України - „КПІ”, Київ

Зародкоутворюючі частки в алюмінієвих сплавах з додатками лігатур систем Al - Ti, Al - B та Al - Ti - B
В алюмінії високої та технічної чистоти дослідженіо зародкоутворюючі частки, які утворюються після додавання лігатур Al - Ti, Al - B та Al - Ti - B. Показано, що введення лігатури Al - Ti призводить до утворення в розплаві часток TiC. В разі використання подвійної лігатури Al - B, зародкоутворення в присутності часток AlB2 можливе тільки за умови, що температура ліквідусу сплаву буде нижчою за евтектичну температуру в системі Al - B. У випадку введення до розплаву часток TiB2 вони відіграють роль підкладинок для формування зародків твердої фази тільки в присутності легуючого елемента.

УДК 621.74.042:669.131.7
В.О.Косячков, кандидат технічних наук, К.В.Агєєв
Національний технічний університет України - “КПІ”, Київ

Вплив сірки і магнію на графітизацію білого чавуну
Показано, що сірка в діапазоні 0,01 - 0,49 % і магній в діапазоні 0,0 - 0,027 % суттєво не впливають на кінетику дисоціації евтектичного цементиту під час відпалу вибіленого чавуну. Магній у кількості вище 0,025 %, а також сірка у кількості вище 0,49 % забезпечують утворення кулястого або компактного графіту відпалу замість пластівцевого. Припущена можливість коагуляційного механізму формоутворення графіту з продуктів дисоціації цементиту паралельно з дифузійно-кристалізаційним. Висунуто гіпотезу про вплив легкоплавкої сірчаної евтектики на механізм формоутворення графіту в чавуні.

УДК 669.017: 669.018.6: 542.65
М.Є.Мурасов , Г.З.Затульський, кандидат технічних наук, К.Ю.Гзовський, кандидат технічних. наук, О.П.Макаревич, доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України - "КПІ", Київ

Вплив бору, нікелю, титану на фазові перетворення в бронзі з ефектом пам'яті форми
З використанням прямого термічного аналізу, досліджено вплив добавок бору, нікелю, титану на структуру і фазові перетворення бронзи БрА12Мц4 з ефектом пам'яті форми. Формування структури бронз розглянуто на основі традиційного підходу і гіпотези про утворення метастабільних кластерних угруповань. Зроблено висновки щодо термостабільності дослідних сплавів.

УДК 621.785.52
С.Є.Кондратюк, доктор технічних наук, професор, О.С.Ніконоров, М.О.Кальчук*
Національний технічний університет України "КПІ", Київ, *Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ, Київ

Спадковість тонкої кристалічної структури литих сталей
Методами металографічного і рентгеноструктурного аналізів встановлено явище спадковості тонкої структури сталей 45Л і 25ХГСТФЛ у зв’язку з умовами кристалізації при наступних операціях зміцнюючої термічної обробки.

УДК 621.762.244:546.641.831-31:621.45.038.74
А.А.Притуляк, Т.Я.Гридасова, О.Ф.Алєксєєв, В.Ю.Олікер, М.С.Яковлева*
Національний технічний університет України - „КПІ”, Київ, *Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ

Дослідження впливу методів отримання на властивості порошків ZrO2 , призначених для нанесення плазмових покриттів
Досліджено вплив методів сушки порошків частково стабілізованого диоксиду цирконію, отриманого спільним осадженням гідроксидів, на фазовий склад, розміри та форму часток порошків. Показано, що опимальним для нанесення покриттів плазмовим методом є використання порошів, отриманих кріосушкою розчинів.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine