Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
2-2003 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛОВ №2 2003
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ю.М.Таран, А.В.Чорновол, Т.К.Пилипенко, Н.С.Солтис
Про умови утворення кулястого графіту в структурі чавуну

Д.С.Козак
Вплив феросиліцію та нікель-магнієвої лігатури на структуроутворення заевтектоїдної сталі

І.М.Спиридонова, О.В.Сухова
Евтектика на границях поділу композиційних матеріалів
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ О.П.Шатрава, Н.М.Скрипка
Лазерні покриття з аморфізованих, мікрокристалічних і композиційних матеріалів

С.М.Чернега, Т.М.Лоскутова
Характеристики комплексних Nb-Cr карбідних покриттів на вуглецевих сталях

В.Ю.Данильченко, О.М.Семирга
Закономірності формування електроіскрових покриттів на сталевій підкладці

С.М.Захаров, Є.О.Максименко, О.Є.Погорелов
Вплив лазерної обробки на структурні характеристики сплаву Al65Cu20Fe15
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ З.А.Дурягіна, П.Р.Ткаченко, І.М.Головко, Г.В.Лазько
Моделювання функціональних властивостей конструкційних матеріалів при аналізі структурно-геометричних параметрів поверхні

С.М.Попов
Кореляційні залежності структури та властивостей сплавів при визначенні зносостійкості
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.К.Лобанов, Г.І.Пашкова, О.К.Олійник
Підвищення працездатності колінчастих валів з високоміцного чавуну електроіскровим легуванням

А.В.Бєсов
Плазмонапилені покриття для ортопедичної стоматології


УДК 669.13.7:621.746:533
Ю.М.Таран*, академік НАН України А.В.Чорновол, доктор технічних наук, професор Т.К.Пилипенко, Н.С.Солтис
*Нацiональна металургiйна академiя України, Днiпропетровськ Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України, Київ

Про умови утворення кулястого графіту в структурі чавуну
Наведено результати досліджень щодо оцінки впливу різних факторів на утворення кулястого графіту при кристалізації Fe-C-Si сплавів. Встановлено, що оптимальними умовами отримання включень графіту кулястої форми є рафінування розплаву від домішок кисневої групи (сірка, кисень) і підвиений ступінь його переохолодження в процесі кристалізації.

УДК 669.11.2:669.15-198
Д.С. Козак
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив феросиліцію та нікель-магнієвої лігатури на структуроутворення заевтектоїдної сталі
Визначено умови одержання тонкостінних виливків із заевтектоїдної сталі з кулястим графітом без утворення евтектичного та вторинного цементиту при двоступеневому модифікуванні нікель-магнієвою лігатурою та феросиліцієм.

УДК 532.696:621.92
І.М.Спиридонова, доктор технічних наук, професор О.В.Сухова, кандидат технічних наук
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ

Евтектика на границях поділу композиційних матеріалів
Вивчено вплив складу і об’ємного вмісту евтектик, що утворюються в структурі наповнювачів Fe - B - С, на формування границь поділу між наповнювачем і матрицею композиційних матеріалів. Показано, що в порядку зростання термічної стабільності евтектики можуть бути розташовані в наступний ряд: Fe - Fe2B®Fe - Fe2(B, C)®Fe - (Fe, Cr)2(B, C)®Fe - Fe3C®Fe - (Fe, Cr)3C®Fe - Fe3(C, B). Відповідно, максимальною абразивною зносостійкістю характеризуються композиційні матеріали, наповнювач яких має евтектичну структуру Fe - (Fe, Cr)3C, а максимальною корозійною стійкістю - композиційні матеріали з наповнювачем, у структурі якого утворюється 5 - 7 % (об’ємна частка) евтектики Fe - (Fe, Cr)2(B, C). При зменшенні об’ємного вмісту евтектик у структурі наповнювача корозійна стійкість зростає, а абразивна зносостійкість зменшується.

УДК 621.375.826
О.П. Шатрава, кандидат технічних наук. Н.М. Скрипка, кандидат технічних наук
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Лазерні покриття з аморфізованих, мікрокристалічних і композиційних матеріалів
Визначено термочасові умови формування аморфізованих, мікрокристалічних і композиційних наплавлених шарів шляхом математичного моделювання фізичних процесів нагріву та охолодження. Також проведено експериментальні дослідження і визначено вплив технологічних режимів лазерної наплавки на геометричні, структурно-фазові параметри покриттів і фізико-механічні характеристики наплавлених шарів.

УДК 621.785.5
С. М. Чернега, кандидат технічних наукТ. В. Лоскутова
Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Характеристики комплексних Nb-Cr карбідних покриттів на вуглецевих сталях
Показана можливість нанесення комплексних карбідних покриттів на основі Nb і Cr на поверхню сталей і сплавів. Покриття мають високу твердість, кавіта- ційно-корозійну стійкість і незначну пористість. Показано, що нанесення комплексного NB-Cr карбідного покриття на поверхню сталей і сплавів дозволяє збільшити каватаційно-корозійну стійкість покриттів на виробах в 1,5-2 рази по відношенню до однокомпонентного карбідного покриття на основі NbC.

УДК 621.9.025.7
В.Ю. Данильченко, доктор фізико-математичних наук, професор О.М. Семирга
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Закономірності формування електроіскрових покриттів на сталевій підкладці
Досліджені умови формування електроіскрових покриттів на сталі У8. Встановлено, що масоперенос матеріалу легуючого електрода на сталеву підкладку відбувається у відповідності з механізмом ерозії електрода.

УДК 621.9.048: 620.192.3
С.М. Захаров, кандидат фізико-математичних наук Є.О. Максименко, кандидат фізико-математичних наук О.Є. Погорелов, кандидат фізико-математичних наук
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Вплив лазерної обробки на структурні характеристики сплаву Al65Cu20Fe15
Досліджено вплив імпульсної лазерної обробки в режимах вільної ґенерації та модульованої добротності на зміну структури поверхні гетерофазного сплаву Al65Cu2oFe15 з квазікристалічною складовою структури. Опромінювали також зразки з галієм на поверхні. Оплавлення поверхні після опромінення в режимі вільної ґенерації призводить до укрупнення зеренної структури та зміцнення поверхневого шару за рахунок підвищення частки квазікристалічної фази. Коротші імпульси в режимі модульованої добротності практично не змінюють структури сплаву, але спричиняють перенесення галію з об'єму до границь зерен.

УДК 669.14.08.681.142.37
З. А. Дурягіна, кандидат технічних наук. П. Р. Ткаченко, І. М. Головко, Г. В. Лазько
Національний університет "Львівська політехніка", Львів

Моделювання функціональних властивостей конструкційних матеріалів при аналізі структурно-геометричних параметрів поверхні
Вдосконалено нейронну мережу типу "функціоналу на множині табличних функцій" шляхом узгодження відтворюючих та узагальнюючих властивостей в інтерполяційній та в екстраполяційній областях. Розроблено архітектуру мережі та вдосконалено методику її навчання, що дозволило на основі моделювання експериментальних значень структурно-геометричних параметрів поверхні сталі ЭП 450 здійснити прогноз характеру їх зміни при випробуванні в розплаві Li17Pb83 на витримках, більших за 10000 годин. Проаналізовано динаміку зміни функціональних параметрів полірованої та лазерно опроміненої поверхні. Проведено оцінку функції несучої здатності поверхні в залежності від рівня шорсткості. Підтверджено позитивний вплив лазерної поверхневої обробки на оптимізацію корозійно- механічних властивостей конструкційних матеріалів.

УДК 669.018.25
С.М.Попов, кандидат технічних наук
Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

Кореляційні залежності структури та властивостей сплавів при визначенні зносостійкості
У роботі подано аналіз методів визначення кореляційних залежностей фізико-механічних властивостей та структурно-фазового стану щодо зносостійкості сталей і сплавів в умовах абразивного зношування. Розглянуто проблемні аспекти, які не дозволяють отримувати однозначну оцінку здатності матеріалу опиратися абразивній руйнації. Запропоновано новий комплексний метод дослідження трибосистем на підставі багатокритеріального параметричного опису, початкової факторної диференціації та кінцевої критеріальної інтеграції.

УДК 621.436:621.787
В. К. Лобанов, доктор технічних наук, професор Г. І. Пашкова, О. К. Олійник
Харківське державне підприємство "Завод ім. В. А. Малишева"

Підвищення працездатності колінчастих валів з високоміцного чавуну електроіскровим легуванням
Досліджено вплив електроіскрового легування (ЕІЛ) на зносостійкість і опір втомі високоміцного легованого чавуну з кулястим графітом. Показано, що застосування ЕІЛ забезпечує зниження коефіцієнта тертя в парі з алюмінієво-олов'яним сплавом АО20-1 і зменшення спрацювання при збереженні рівня втомних характеристик.

УДК 621.762
А.В.Бєсов, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Плазмонапилені покриття для ортопедичної стоматології
За допомогою портативної плазмової установки нанесені ретенційні покриття на стоматологічні протези. Досліджена мікроструктура і пористість плазмонапилених кострукцій з лицювальним покриттям. Показано, що розроблена технологія дозволяє підвищити якість і тривалість експлуатації зубних протезів з лицювальним покриттям.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine