Главное меню
Главная
Документы
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
1-2002 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛВ №1 2002
ЗМІСТ

  ТАРАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - до 75-річчя від дня народження
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.З. Куцова, О.В. Швець, А.Ю. Куцов, М.А. Ковзель
Закономірності структуроутворення та кінетики фазових перетворень в чавуні ИЧХ16НМФТ

І.М. Спиридонова, О.Ю. Береза
Особливості парного росту фаз у швидкоохолоджених евтектичних сплавах

С.В. Биковських
Вплив температури гартування на механічні характеристики і структуру середньовуглецевих конструкційних сталей
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Л.В. Бойко
Структура і властивості газарів - газоевтектичних матеріалів

Ю.М. Таран, С.І. Губенко, М.І. Староселецький, В.П. Єсаулов, М.В. Іськов, А.О. Петрова
Особливості пластичної деформації та утворення мікроруйнувань в колісній сталі

С.Е. Кондратюк
Вторинна структура у виливках вуглецевих сталей
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ Є.П. Калінушкін, Т.М. Литвишко, Є.Г. Бобошко, Ю.П. Сініцина
Дослідження біметалевих сполучень, одержаних методом зварювання вибухом

В.І. Тихонович, В.П. Гаврилюк, В.В. Тихонович, В.Г. Новицький
Про формування градієнтної структури при терті
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ Ю.Н. Таран, В.З. Куцова, О.А. Носко
Фазові перетворення та властивості напівпровідникового кремнію

А.Г. Пригунова
Принципи регулювання структури та механічних властивостей вторинних силумінів мікродомішками
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА В.І. Мазур
Щодо проблеми варіантності термодинамічної системи

В.І. Шаповалов
Один приклад раціональності парного росту


УДК 669.017.03
В.З.Куцова, доктор технічних наук, професор О.В.Швець, кандидат технічних наукА.Ю.Куцов, кандидат технічних наукМ.А.Ковзель
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Закономірності структуроутворення та кінетики фазових перетворень в чавуні ИЧХ16НМФТ
Вивчено закономірності структуроутворення і кінетики фазових перетворень в високохромистому чавуні ИЧХ16НМФТ. Побудовано термокінетичні діаграми розпаду переохолодженого аустеніту в експериментальному високохромистому чавуні. Результати досліджень є основою для розробки режимів термообробки з метою підвищення комплексу механічних та есплуатаційних характеристик даного матеріалу.

УДК 669.15'784'781'3:669.017.14
І.М. Спиридонова, доктор технічних наукО.Ю. Береза, кандидат технічних наук
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ

Особливості парного росту фаз у швидкоохолоджених евтектичних сплавах
Запропоновано використання ентропії плавлення фази, форми росту її кристалів, швидкості росту фаз для пояснення утворення конгломератних структур в швидкоохолоджених евтектичних сплавах. Наведені результати структурних дослід-жень евтектичних систем різного типу, а також показано вплив запропонованих факторів на механічні властивості сплавів.

УДК 669.14:539.54
С.В.Биковських, кандидат технічних наук
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Вплив температури гартування на механічні характеристики і структуру середньовуглецевих конструкційних сталей
Дослідженями впливу мікролегування на формування структури і механічних характеристик конструкційних сталей після гартування від різних температур і відпуску встановлено підвищення комплексу механічних властивостей і ударної в'язкості мікролегованих сталей за рахунок подрібнення аустенітного зерна і формування сприятливого розмірного розподілу карбонітридної фази.

УДК 669.017
Л.В.Бойко, доктор технічних наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Структура і властивості газарів - газоевтектичних матеріалів
Досліджено механічні та фізичні властивості газоевтектичних матеріалів - газарів. Встановлено, що вони завдяки впорядкованому розташуванню кристалічної та газової фаз мають переваги у показниках міцності, пластичності та інших характеристик як і інші евтектичні матеріали. Результаті підтверджені аналогічними дослідженнями у США та Японії.

УДК 669.012.3:620.192.3:001.5
Ю.М. Таран, академік НАН УкраїниС.І. Губенко, доктор технічних наук, професорМ.І. Староселецький, кандидат технічних наукВ.П. Єсаулов, доктор технічних наукМ.В. Іськов, А.О. Петрова
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Особливості пластичної деформації та утворення мікроруйнувань в колісній сталі
Досліджені структурні зміни та утворення мікроруйнувань при деформації колісної сталі в інтервалі температур 25 - 1200 °С, параметри утворення та розвитку мікроруйнувань поблизу неметалевих включень.

УДК 621.785.52
С.Е.Кондратюк, доктор технічних наук, професор
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Вторинна структура у виливках вуглецевих сталей
Розглянуто умови і механізми перетворення переохолодженого аустеніту залежно від швидкості охолодження сталей 25Л, 45Л і У7Л в інтервалі температур твердофазного g®a перетворення.

УДК: 669 - 419.4:621.791.76.044.2
Є.П. Калінушкін*, доктор технічних наук, професорТ.М. Литвишко, Є.Г. Бобошко,Ю.П. Сініцина*
Державне конструкторське бюро "Південне", Дніпропетровськ*Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Дослідження біметалевих сполучень,одержаних методом зварювання вибухом
Наведено результати комплексного дослідження структури та фазових перетворень біметалевих з'єднань сталь-алюміній та сталь-ніобій, що були одержані методом зварювання вибухом. Робота виконувалась для визначення критеріїв надій-ності з'єднання шарів та подальшої оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалів у рамках Національної космічної програми України 1998 - 2002 рр. за технічним завданням Національного космічного агентства України (тема "Крона").

УДК 621.891:52
В.І. Тихонович, доктор технічних наук, професорВ.П. Гаврилюк, доктор технічних наук, професорВ.В. Тихонович*, кандидат фізико-математичних наукВ.Г. Новицький, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ*Інститут металофізики НАН України ім. Г.В. Курдюмова, Київ

Про формування градієнтної структури при терті
Розглянуто трансформацію поверхневих шарів тертя матеріалів на основі уявлень про структурні рівні пластичної деформації і фізичної мезомеханіки. На базі досліджень сталі 130Х15М і аналізу літературних даних розглянуто модель деформації тертям як самоузгодженого вихрьового руху мезооб'ємів за схемою "зсув +поворот". Показано перспективність робіт по створенню зносостійких сплавів, що генерують у процесі експлуатації на поверхнях тертя пластичні плівки, які забезпечують різке зниження зношування за рахунок блокування виникнення в поверхневих шарах мезовихрьової структури.

УДК 669.017.113:669.13
Ю.Н. Таран, академік НАН УкраїниВ.З. Куцова, доктор технічних наук, професорО.А. Носко
Національна металургічна академія України, Дніпропетровськ

Фазові перетворення та властивості напівпровідникового кремнію
Огляд робіт по фазовим перетворенням в напівпровідниковому кремнії, що реалізуються в широкому інтервалі температур та супроводжуються "металізацією" міжатомних зв'язків та ущільненням кристалічної гратки.Фазові та структурні перетворення суттєво впливають на формування кінцевої структури та електрофізичних властивостей. Запропоновані способи поліпшення електрофізичних властивостей напівпровідникового кремнію з врахуванням твердофазних перетворень.

УДК 669/8.017
А.Г. Пригунова, доктор технічних наук
Міністерство промислової політики України, Київ

Принципи регулювання структури та механічних властивостей вторинних силумінів мікродомішками
Досліджено вплив домішок на макро-, мікроструктуру та фазовий склад вторинних силумінів із вмістом заліза. Розроблено рекомендації щодо нейтралізації шкідливого впливу заліза мікролегуванням у залежності від способу отримання виливка. Показано взаємозв'язок морфологічних особливостей фаз з механічними властивостями.

УДК 669.13
В.І.Мазур, доктор технічних наук, професор
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Щодо проблеми варіантності термодинамічної системи
Проаналізована еволюція підходів щодо визначення кількості рівноважних фаз та варіантності термодинамічної системи в підручниках з теорії сплавів за період майже 100 років. На основі поєднання базових ідей термодинаміки рівноважного стану та термодинаміки незворотніх процесів запропоновано концепцію вирішення цієї проблеми.

УДК 541.11
В.І. Шаповалов, доктор технічних наук, професор
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Один приклад раціональності парного росту
1. Описана та проаналізована макроструктура, що утворена при парному рості жорсткої та м’якої складової кактусу “тумку”. 2. Побудована узагальнена тримірна модель жорсткої структурної складової, яка представляє собою макропористу трубку. Ця пористість утворена радіальними еліпсоїдальними каналами, які закономірно орієнтовані відносно осей трубки, а їх розподіл по циліндричній поверхні трубок має риси гексагональної щільної упаковки еліпсів. Головна вісь повернута відносно утворюючої трубки на кут 19,5°, а дві вісі з найбільш щільною упаковкою еліпсів орієнтовані один відносно другого під кутом 90°. 3. Описана структура надає усій композиції підвищені механічні властивості. При виготовлені полегшених конструкцій для оптимального сполучення міцності з вагою можна рекомендувати несучі (нагружені) елементи виконувати у вигляді “стільникових трубок”. При цьому економія ваги може досягати 60 %.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine