Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Документи
Рада
       молодих вчених
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2001 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ
4 '2001
Зміст

СТРУКТУРА ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Я. Шипицин, Ю.З. Бабаскін, І.Ф. Кірчу, Т.В. Степанова
Аустеніт, ферит та a ® g перетворення в Cr-Mn-(Ni)-N жароміцних сталях

В.М. Кондратенко, М.Ф. Євсюков, С.С. Казаков, В.Г. Кнохін
Дослідження структурних перетворень при нагріві і охолоджуванні високохромистої багатошарової сталі

М.В. Гольцова
Кінетичні закономірності зворотніх гідридних перетворень у системі Pd - H
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ Т.Ю. Яковлєва, О.В. Войналович, Л.Є. Матохнюк
Особливості формування дислокаційної структури нікелевого сплаву за дії циклічного навантажування

К.О. Гогаєв, О.К. Радченко, В.А. Назаренко
Деформування титанових сплавів прокатуванням

Л.С. Кайкан, В.Д. Федорів, Р.М. Федорак
Вплив виділення дисперсних проміжних сполук на механічні характеристики системи Al-Co

С.Є. Кондратюк, З.А. Опекун
Використання плазми електричної дуги для формування cтруктури поверхневого шару виливків з кобальтових сплавів
ЧАВУН О.В. Більченко, О.І. Дудка, В.М. Писаренко
Вибір складу та режиму азотування чавунів

I.А. Небожак, В.В. Суменкова, I.В. Ткачук, О.Й. Шинський,
Особливості структуроутворення СЧ20, модифікованого ФС75 у порожнині ливарної форми за ГАМОЛИВ-процесом

В. М. Грабовий
Вплив імпульсної позапічної обробки розплаву на структуроутворення чавуну з пластинчастим графітом
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ М. В. Бугай, О.Ф.Гайдар
Про пошкоджуваність живильних блоків трубопроводів та збільшення їх ресурсу

С.Є.Кондратюк, О.М.Стоянова, О.С.Ніконоров
Спадковість і структура литих цементованих сталей
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, ІНФОРМАЦІЯ В.Л.Найдек
До виходу у світ колективної монографії «Успіхи водневої обробки матеріалів»


УДК 669.14.044/.45
С.Я.Шипицин, доктор технічних наук Ю.З.Бабаскін, член-кореспондент НАН України І.Ф.Кірчу, кандидат технічних наук Т.В.Степанова
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Аустеніт, ферит та a ® g перетворення в Cr-Mn-(Ni)-N жароміцних сталях*
Розглянуто і визначено концентраційні межі легування хромом, нікелем, марганцем жароміцних аустенітних азотовміщуючих сталей з карбонітридним зміцненням, які є аналогом стандартних хромонікелевих сталей. Для базових складів з хромом 14, 18 і 24 % визначено мінімальний вміст марганцю і нікелю, які забезпечують формування однофазної аустенітної матриці в сталях та її достатню стабільність до a®g перетворення при теплових обробках (експлуатації).УДК 669.14.018.8.620.18
В. М. Кондратенко, М. Ф. Євсюков, С. С. Казаков*, В.Г. Кнохін*

Інститут чорної металургії НАН України, Дніпропетровськ *Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», Запоріжжя
Дослідження структурних перетворень при нагріві і охолоджуванні високохромистої багатошарової сталі
Побудовано термокінетичні діаграми фазових перетворень високохромистих композицій з низьким вмістом вуглецю. Показано вплив швидкості охолоджування на структурний стан внутрішнього шару композиції. При охолоджуванні від 1000 °С високохромистої сталі з вмістом 12 % хрому і 0,12 % вуглецю зі швидкістю більше 9,4 °С/с структура складається з мартенситу та аустеніту. Зі зменшенням швидкості охолоджування сплав складається з аустеніту, мартенситу і фериту, а при охолоджуванні зі швидкістю менше 0,9 °С/с, - з фериту та аустеніту. Встановлено, що при нагріві і охолоджуванні високохромистої композиції сталей з вмістом 11…19 % хрому поверхневий шар не впливає на фазові перетворення внутрішнього шару.

УДК 669.234.017.3:669.788
М.В. Гольцова

Донецький національний технічний університет
Кінетичні закономірності зворотніх гідридних перетворень у системі Pd-H
Розглянуті кінетичні закономірності зворотніх гідридних перетворень у термодинамічно відкритій системі Pd-H. Показано, що кінетичні діаграми зворотнього b®a гідридного перетворення принципово відрізняються від С-подібних кінетичних діаграм прямого гідридного перетворення. Обговорено причини розходження кінетики прямих і зворотніх перетворень у системі паладій - водень.

УДК 669.539.4.
Яковлєва Т.Ю.*, кандидат технічних наук Войналович О.В., кандидат технічних наук Матохнюк Л.Є.*, кандидат технічних наук
Національний аграрний університет, Київ *Інститут проблем міцності НАН України, Київ

Особливості формування дислокаційної структури нікелевого сплаву за дії циклічного навантажування
Проаналізовано особливості кінетики дислокаційної структури нікелевого сплаву за дії циклічного навантажування з частотами 35, 200 і 10000 Гц та коефіцієнтами асиметрії циклу -1, 0 і 0,5. Встановлено, що за дії високої частоти навантажування зменшуються розміри мікрооб’ємів з істотно вираженими структурними і фазовими змінами, до того ж відбувається переважна їх локалізація поблизу меж зерен при збереженні основних тенденцій еволюції структури.

_____________________________________________________________________________

УДК 621.226
К.О.Гогаєв, доктор технічних наук О.К.Радченко, кандидат технічних наук В.А.Назаренко
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ

Деформування титанових сплавів прокатуванням
Досліджено та розраховано параметри процесу прокатування технічно чистого титану марки ВТ1-0* та титанових сплавів марок ВТ6 та РТ-3В різного способу виготовлення. Оцінено вплив схеми напруженого стану при деформації прокатуванням на деформаційні властивості зразків. Встановлено, що навіть несприятлива схема напруженого стану (наявність розтягуючих напружень) при невеликих ступенях деформації (до 0,4) і теплому процесі деформування не призводить до появи видимих дефектів на поверхні зразків. Запропоновано багатопрохідну технологію прокатування досліджених титанових сплавів з сумарною логарифмічною висотною деформацією до 1,5.

УДК 536.424.1
Л.С.Кайкан, В.Д.Федорів, Р.М.Федорак
Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника, Івано-Франківськ

Вплив виділення дисперсних проміжних сполук на механічні характеристики системи Al-Co
Досліджено вплив концентрації кобальту в алюмінії на напружений стан твердого розчину і, відповідно, властивості сплаву.

УДК 669.158.8.017.3
С.Є. Кондратюк, доктор технічних наук, професор З.А. Опекун*, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ *Жешовська Політехніка, Жешув, Польща

Використання плазми електричної дуги для формування cтруктури поверхневого шару виливків з кобальтових сплавів
Поверхнева обробка виливків з жароміцних литих сплавів кобальту плазмою електричної дуги (метод GTAW) проводиться шляхом оплавлення поверхневого шару з наступною швидкою його кристалізацією, що дозволяє отримати нові властивості поверхневого шару. Цей шар має твердість майже на 70 % вищу , ніж твердість основи, а його структура складається з ультрадрібних перенасичених зерен фази g, в якій спостерігаються також дрібні карбіди типу М23С6 і МС разом з карбонітридами типу М(С,N) по границях зерен.

УДК 621.785.532:669.14.018
О.В. Більченко, кандидат технічних наук О.І. Дудка, кандидат технічних наук В.М. Писаренко, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

Вибір складу та режиму азотування чавунів
Досліджено можливість підвищення твердості чавунів шляхом їх раціонального легування та розроблено ефективні режими азотування. Показано, що легування чавунів титаном, цирконієм та хромом у кількості 0,5…2,0 % значно підвищує їх твердість в азотованому стані, а також дозволяє проводити азотування при температурах 700…720 °С, що скорочує час процесу у 3…4 рази.

УДК 669.131.7:621.742.5
I.А. Небожак В.В. Суменкова, кандидат технічних наук I.В. Ткачук, кандидат технічних наук О.Й. Шинський, доктор технічних наук, професор
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Особливості структуроутворення СЧ20, модифікованого ФС75 у порожнині ливарної форми за ГАМОЛИВ*-процесом
Досліджено ефективність модифікування сірого чавуну порошком феросиліцію у порожнині ливарної форми при литті за моделями, що газифікуються, у вакуумовану ливарну форму. Показано вплив гідро-, газодинаміки процесу на однорідність структури і властивостей чавуну в об’ємі виливків.

УДК 621.9.044:621.746.041
В. М. Грабовий, кандидат технічних наук
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв

Вплив імпульсної позапічної обробки розплаву на структуроутворення чавуну з пластинчастим графітом
Показано, що електрогідроімпульсна обробка дозволяє управляти процесами стуктуроутворення чавуну з пластинчастим графітом за рахунок гомогенізації розплаву і збільшення кількості штучних зародків кристалізації.

УДК 669-2.462
М. В. Бугай, кандидат технічних наук О.Ф.Гайдар*
Донбасенергоналадка, Горлівка *Дніпроенергоналадка, Запоріжжя

Про пошкоджуваність живильних блоків трубопроводів та збільшення їх ресурсу
Розглянуті ймовірні причини пошкоджуваності живильних трубопроводів блоків 200 - 800 МВт. Рекомендовано ряд заходів, які підвищують надійність експлуатації трубопроводів.

УДК 621.785.52br> С.Є.Кондратюк, доктор технічних наук, професор О.М.Стоянова, кандидат фізико-математичних наук О.С.Ніконоров*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ *Національний технічний університет України «КПІ”, Київ

Спадковість і структура литих цементованих сталей
На основі системних досліджень встановлено закономірний вплив характеристик первинної литої структури конструкційних сталей на глибину дифузійного шару, утворення евтектоїдної і перехідної зони при цементації, зміну характеристик цементованого шару і серцевини сталей під час хіміко-термічної обробки.


Академік НАН України В.Л.Найдек
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

До виходу у світ колективної монографії «Успіхи водневої обробки матеріалів»
Помітною подією минулого року було видання книги «Progress in Hydrogen Treatment of materials» V.A.Goltsov editor, Donetsk-Coral Cables: Kassiopeya Ltd., 2001, 543 pp. Ії презентація відбулась під час Третьої Міжнародної конференції «Воднева обробка матеріалів. ВОМ-2001» (Донецьк, 14 - 18 травня 2001 р.), про яку вже писав наш журнал (2001. - №3. - С.85 - 86). У презентації брали участь представники 60 організацій з 8 країн світу. Перед учасниками виступили автори книги: академік НАН України І.К.Походня, чл.-кор. НАН України Г.П.Борисов, професор Ф.Льюіс (Великобританія), професор К.Аокі (Японія), професор Е.Лунарська (Польща) і ряд інших відомих учених - співавторів книги. Вели презентацію професор Т.Н.Везірогли, Президент Міжнародної асоціації по водневій енергетиці (США) і професор В.А.Гольцов, науковий редактор книги. Презентація наочно показала, що видана колективна монографія вперше підводить підсумки становлення нової області науки і техніки, яка зародилася близько 30 років тому. Додаткову інформацію про книгу і її зміст можна знайти в Інтернеті: http://www.dgtu.donetsk.ua/hydrogen/
http://64.177.6.116/hydrogen/

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine