Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2001 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ
3 '2001
Зміст

СТРУКТУРА ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ К.О.Гогаєв, О.К.Радченко, В.А.Назаренко
Вплив деяких параметрів процесу деформації на деформаційні властивості титанових сплавів (огляд)

В.М.Челюбеєв
Мікроструктура вплавних омічних контактів на основі AuGe

Ю.Н.Таран, А.В.Чорновол, В.В.Курепіна
Морфологія графітних кристалів, що виділяються в процесі твердіння сірого чавуну після вакуумного переплаву

І.О.Вакуленко, Г.В.Левченко, А.Ю.Борисенко
Про звязок опору мікротекучості та деформаційного зміцнення вуглецевої сталі
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ Є.П.Калінушкін, В.А.Доморацький, О.А.Балакін
Розвиток уявлень про перитектичну кристалізацію сплавів на основі заліза (огляд)

Г.В.Волков
Модифікуючий ефект електрогідроімпульсної обробки розплаву. Повідомлення 1: Високовуглецеві сплави системи Fe-C

Л.А.Соколовська, Є.П.Діюк, В.А.Мамішев
Вплив шроту на розплав киплячої сталі для підвищення якості поверхневої зони слябінгових зливків

І.М.Колупаєв
Розподіл домішок у композиційних конденсатах Cu-Al2O3
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКАІ Б.Б.Винокур, С.Є.Кондратюк, О.Г.Касаткін
Взаємний вплив елементів на властивості низько відпущеної сталі

О.В.Більченко, О.І.Дудка, В.М.Писаренко
Азотування мартенситно-аустенітних сталей

П.І.Лобода, Є.А.Онисько
Процес росту зерна порошкового матеріалу при спіканні в полі температурного градієнту
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ К.В.Гаврилюк, Є.А.Марковський
Структурночутливі особливості бінарних сплавів системи Al-Cu

Ю.П.Анікін, І.І.Максюта, Ю.Г.Добкіна, М.О.Вербило
Вплив вакуумних переплавів на структурні перетворення та властивості жароміцного сплаву ЧС70-ВІ

М.І.Левицький, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко, В.Т.Яковлев
Механічні властивості литих титанових сплавів електронно-променевого переплаву
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Г.І.Носов, Н.Є.Калініна
Зміна властивостей поверхні сплаву Zr + 1 %Nb після опромінювання йонами аргону

З.А.Дурягіна, О.І.Єлісєєва, В.М.Федірко, В.П.Цесар
Концепції використання та захисту конструкційних і функціональних матеріалів для ядерних енергетичних установок
ХРОНІКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЯ Б.Б.Винокур
Антибактеріальна сталь

Г.П.Борисов
Третя міжнародна конференція «Воднева обробка матеріалів» (ВОМ-2001)


УДК 621.226
К.О.Гогаєв, доктор техн. наук О.К.Радченко, кандидат техн. наук В.А.Назаренко
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України, Київ

Вплив деяких параметрів процесу деформації на деформаційні властивості титанових сплавів (огляд)
Розглянуто вплив температури, швидкості та схеми деформування на деформаційні властивості технічного титану та деяких промислових титанових сплавів. Показано, що на деформаційні властивості, зокрема опір деформації, при температурах близьких до фазового переходу впливає головним чином сукупна кількість легуючих елементів. Негативно також впливає насичення атмосферними газами поверхні зразка при температурах вищих 800 °С.УДК 621.382.
В.М. Челюбеєв

Науково-технічний центр «Сузір’я», м. Київ
Мікроструктура вплавних омічних контактів на основі AuGe
Показано, що при вплавленні евтектичних плівок AuGe у (100) GaAs, нашарування Ge та Au магнетронним методом у вакуумі, у порівнянні з термічним методом розпилення зі сплаву AuGe, поліпшує однорідність легування германієм напівпровідника.

УДК 669.131.7:621.746.6:533
Таран Ю.Н., академiк НАН України, доктор техн. наук, професор Чорновол А.В.*, доктор техн. наук, професор Курепiна В.В.*

Нацiональна металургiйна академiя України, Днiпропетровськ *Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України, Київ
Морфологія графітних кристалів, що виділяються в процесі твердіння сірого чавуну після вакуумного переплаву
Проведено комплекс дослiджень, присвячених вивченню мiкроморфологiї первинних графiтних кристалiв, що утворюються при твердiннi сiрого чавуну пiсля вакуумного переплаву. Отриманi експериментальнi данi щодо морфологiї графiтних включень та характер розподiлу в них S i О надають пiдставу безпосередньо пов’язувати їх присутнiсть в розплавi з формою утворюючихся кристалiв графiту.

УДК 669.14.018.298:539.5.
І.О.Вакуленко, канд. техн. наук Г.В.Левченко, доктор техн. наук А.Ю.Борисенко
Інститут чорної металургії НАН України ім. З.І.Некрасова, Дніпропетровськ

Про зв’язок опору мікротекучості та деформаційного зміцнення вуглецевої сталі
Досліджено структуру, напруження течії в області мікротекучості і коефіцієнт деформаційного зміцнення після патентування при 450 °С, пластичної деформації на 75 % та відпалювання при температурах 300-680 °С. Напруження мікротекучості і коефіцієнт деформаційного зміцнення знижуються з ростом температури відпалювання. Розглянуто вплив феритної структури, в якій, залежно від температури відпалювання в якій переважають великокутові грапиці.

_____________________________________________________________________________

УДК: 669.15”26”24
Є.П.Калінушкін, доктор техн. наук В.А.Доморацький, О.А.Балакін
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Розвиток уявлень про перитектичну кристалізацію сплавів на основі заліза (огляд)
У статті проаналізовано формування поглядів на на перитектичне твердіння сплавів і сталей. Наведено у історічній хронології одержання експериментальних відомостей про механізм та кінетику перитектичного перетворення. Відокреслено вклад Бунінськой школи металознавців в дослідженні перитектичної реакції. Наведені сучасні дані щодо механізма перитектичного перетворення у легованих сталях, який передбачає активний вплив рідкої фази на діфузійні міжфазні процеси.

УДК 621.74.02:7.044.4
Г.В.Волков, кандидат техн. наук
Інститут імпульсних процесів та технологій НАН України , Миколаїв

Модифікуючий ефект електрогідроімпульсної обробки розплаву Повідомлення 1: Високовуглецеві сплави системи Fe-C
Досліджено вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву сірих, ковких та високоміцних чавунів на розмір, кількість та розподіл графітної фази. Встановлено загальні тенденції впливу електрогідроімпульсної обробки розплаву з точки зору модифікування структури. Показана можливість комплексування даного методу з традиційним модифікуванням.

УДК 669.18: 621.746
Л.А.Соколовська, Є.П.Діюк, В.А.Мамішев
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив шроту на розплав киплячої сталі для підвищення якості поверхневої зони слябінгових зливків
Розглянуто особливості впливу сталевого шроту на теплофізичні умови формування зони сотових пузирів у твердіючому зливку киплячої сталі. Підтверджена можливість підвищення якості макроструктури поверхневої зони суспензійнолитих слябінгових зливків масою 19,2 т за рахунок теплофізичної дії шроту на розплав, що кристалізується.

УДК 539.4:669.35
І. М.Колупаєв, кандидат фіз-мат. наук
Харківський державний політехнічний університет

Розподіл домішок у композиційних конденсатах Cu-Al2O3
На прикладі системи Cu-Al2O3 розглянуто послідовність формування структури композиційного плівкового матеріалу що одержують шляхом вакуумної конденсації. Хімічна взаємодія компонентів «матриця – виділення», навіть у разі їх рівноважної нерозчинності, відіграє суттєву роль за умов нерівноваги. Запропонований механізм доповнює традиційну схему дисперсного зміцнення шляхом коалесценції.

УДК 669.14.673.512
Б.Б.Винокур, доктор техн. наук, професор С.Є.Кондратюк*, доктор техн. наук, професор О.Г.Касаткін**, доктор техн. наук
Філадельфія, США *Физіко-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ **Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ

Взаємний вплив елементів на властивості низько відпущеної сталі Повідомлення ІІІ. Парний вплив елементів на пластичність
Методом множинного регресійного аналізу літературних даних та результатів власних експериментів одержано інтерполяційні моделі, які описують взаємний зв”язок пластичності сталі з її хімічним складом і температурою нагріву під гартування. Встановлено, що в деяких випадках зміна характеристик відносного звуження відбувається у зворотньому напрямку відносно видовження. Показана також можливість одержання більш високої міцності при одночасному зростанні пластичних характеристик.

УДК 669.018.25:621.785.53
О.В. Більченко, кандидат техн. наук О.І. Дудка, кандидат техн. наук В.М. Писаренко, кандидат техн. наук
Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

Азотування мартенситно-аустенітних сталей
Досліджено вплив хімічного складу високоміцних мартенситно-аустенітних сталей з вмістом 26…30 % Ni на будову та твердість азотованих шарів. Встановлено, що їх будова практично не залежить від складу сталі, але хімічний склад суттєво впливає на товщину та твердість шарів. Визначено, що найбільшу товщину азотованих шарів мають сталі, які містять Ті, а найменшу – сталі з Al, але останні мають найбільшу твердість. Перспективним варіантом отримання раціональних характеристик азотованих шарів є використання комплекснолегованих сталей, які містять одночасно Al, Ti та Nb.

УДК 621.762: 669.018.45:533.92
П.І.Лобода, кандидат техн. наук Є.А.Онисько
Національний технічний університет України – “КПІ”, Київ

Процес росту зерна порошкового матеріалу при спіканні в полі температурного градієнту
На модельних об’єктах досліджено вплив процесу перекристалізації в полі температурного градієнту на швидкість зростання зерна порошкового тугоплавкого матеріалу при спіканні в присутності рідкої фази. Встановлено, що протікання процесу перекристалізації в умовах великого температурного градієнту зменшує в 2-3 рази швидкість росту зерна, в порівнянні з рівномірно нагрітим матеріалом.

УДК 669.3:669.715
К.В.Гаврилюк Є. А.Марковський, доктор техн. наук, професор
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Структурночутливі особливості бінарних сплавів системи Al-Cu
За допомогою гама-абсорбційного методу по поглинанню гама-випромінювання вивчені характеристики питомого об’єму (щільності) сплавів системи Al-Cu із вмістом Cu до 40% мас. у рідкому, твердо-рідкому і твердому станах, а також отримано дані про механічні властивості сплавів в залежності від кількості у них міді. Аналіз структурно-чутливих і механічних властивостей підтвердив, що останні залежать, в основному, від структури сплавів.

УДК 669.018.8
Ю.П.Анікін, кандидат техн. наук І.І.Максюта, кандидат техн. наук Ю.Г.Добкина, М.О.Вербило
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив вакуумних переплавів на структурні перетворення та властивості жароміцного сплаву ЧС70-ВІ
Показано, що розроблений у ФТІМС НАНУ комбінований (сумісний) переплав є одним з технологічних способів плавки, здатним максимально очистити жароміцні сплави від шкідливих домішок кольорових металів до рівня, який обумовлений діючими нормативними документами. Теплофізичні умови тверднення розплаву після переплаву забезпечують формування в шихтовій заготовці рівноосної дрібнозернистої структури, що сприяє підвищенню високотемпературної пластичності сплавів при збережені потрібного рівня механічних характеристик.

УДК 669.295:621.745.555
М.І.Левицький, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко В.Т.Яковлев, кандидат техн. наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Механічні властивості литих титанових сплавів електронно-променевого переплаву
Представлені результати досліджень механічних властивостей деяких титанових сплавів електронно-променевого переплаву. Відмінності у значеннях цих властивостей пов’язуються із специфічним впливом електронного променя на розплав.

УДК 621.785
Г.І.Носов Н.Є.Калініна*, доктор техн. наук, професор
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» *Дніпропетровський Національний університет.

Зміна властивостей поверхні сплаву Zr+1%Nb після опромінювання йонами аргону
Наведено результати досліджень корозійної стійкості і аналізу поверхні зразків сплаву Zr+1%Nb після опромінення іонами Ar з енергією 25 кеВ в діапазоні доз опромінювання 5·1015...5·1017 см-2. Встановлено підвищення корозійної стійкості сплаву в дослідженом діапазоні доз опромінення.

УДК 669.14.018:621.039.53
З.А. Дурягіна, кандидат техн. наук О.І.Єлісєєва, кандидат техн. наук В.М.Федірко, доктор техн. наук В.П.Цісар
Національний університет “Львівська політехніка” Фізико-механічний інститут НАН Украіни, Львів

Концепції використання та захисту конструкційних і функціональних матеріалів для ядерних енергетичних установок
Охарактеризовані основні групи конструкційних матеріалів для ядерних енергетичних установок. Проаналізована їх сумісність з рідкометалевими теплоносіями. Обгрунтовані способи захисту шляхом регулювання взаємних потоків масоперенесення.


Огляд підготував професор Б.Б.Винокур,
Філадельфія, США

Антибактериальна сталь
У травневому числі журналу “JOM”, т. 53, №5, 2001 р. Американського товариства металів, матеріалів і мінералів надруковане повідомлення “Ідея застосування антибактеріальної сталі за побутових умов” (184 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, USA, телефон 724-776-9000, номер факс-машини 724-776-3770). Говориться про можливості використання сталей із спеціальним покриттям AgIONФ (ТМ - торгова марка) як стійкого до бактерій і здатного до самоочищення матеріалу. Нові будинки у передмістях Лос-Анжелеса будуть обладнані устаткуванням з вуглецевих і корозійностійких сталей з антибактеріальним покриттям. Покриття значно гальмує ріст більше ніж 650 форм бактерій, плісняви, грибків тощо. Такі сталі досліджують також з метою визначення можливості боротьби з вірусами грипу і хвороби “І-кол”. Сталі будуть використовуватися у каналах нагрівачів, кондиціонерів і вентиляційних системах, поверхнях водогонних кранів, металевого посуду. Професор мікробіології Аризонського університету Чак Джерба відзначив, що покриття містить йони срібла, які реалізують тривалий і стабільний темп збереження поверхні сталі. AgION містить цеоліт срібла, дію якого можна порівняти з дією насосу йонів, що забезпечує контрольовану дію йонів срібла за наявності вологи і придушення росту кількості шкідливих мікробів. Управління США з харчових продуктів і ліків, Національна санітарна інспекція ухвалили використання AgION як безпечного покриття для всіх матеріалів, що контактують з їжею. Сталь з антибактеріальним покриттям згідно нової технології рекомендовано для застосування у школах, шпиталях і будівлях інших установ.


Чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Г.П.Борисов

Третя міжнародна конференція “Воднева обробка матеріалів” (ВОМ - 2001)
Конференція приурочена до 80-річчя Донецького державного технічного університету, який входить до числа провідних наукових центрів у світі з водневої енергетики і водневого матеріалознавства. На базі ДонДТУ з 1997 року функціонує штаб-квартира Постійного діючого міжнародного комітету з водневої обробки матеріалів, яку очолює професор В.А.Гольцов. В роботі конференції прийняли участь 130 фахівців з водневої енергетики і обробки матеріалів з 60 установ України, Російської федерації, США, Великої Британії, Польщі, Японії, Іспанії, Лівії. Кількість авторів статей, опублікованих до початку конференції у двох збірках праць ВОМ – 2001 об’ємом 508 стор. перевищує 300

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine