1-2001 PDF Print

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ
1-2 '2001
Зміст

Ю.Н.Таран
До 90-річчя К.П.Буніна
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.І.Мазур
Розвиток методу малих відхилень К.П.Буніна і його застосування до аналізу фазових переходів і коректності фазових діаграм

К.П.Бунін, Шаповалов
Залізо та водень

В.Ю.Карпов
Особливості взаємодії водню з залізом у твердому стані

А.В.Мовчан, А.П.Бачурін, Л.Г.Педан
Чотирифазна реакція a®g+М6С+М23С6 при навуглецюванні сплавів Fe-Mo-Cr І Fe-W-Cr
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В.І.Мазур, Ю.Н.Таран
Розвиток бунінської теорії евтектичної кристалізації

Ю.Н.Таран, В.З.Куцова, А.М. Вейнов
Полімерна аморфно-кристалічна модель сферолітної кристалізації заевтектичних силумінів

Л.В.Бойко
Газоевтектична кристалізація у металах

Ю.Н. Таран, А.В. Чорновол
Формування графіту при кристалізації чавуну
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Л.Ю.Іонова
Структури типу половинчастих у високо хромистих чавунах

С.Є.Кондратюк, Б.Б. Винокур, А.В. Поліщук
Структури литої сталі в залежності від умов тепло відводу в процесі кристалізації

В.З.Куцова, О.А.Носко
Структура та властивості легованого напівпровідникового кремнію

М.П.Бугаєць
Дослідження жаростійкості хромомарганцевих сталей, легованих азотом
ПЕРСОНАЛІЇ
Академік В.О.Єфімов
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Ю.Г.Руфанов, Г.Ю.Шпортько
Вплив термічної обробки на субструктуру і механічні характеристики сталей

В.М.Безпалько, Н.Е.Погребна
Вплив параметрів прокатки на структуру та технологічні властивості сталі 04Х14Т3Р1Ф

Ю.М.Таран, С.І.Губенко, В.В.Соболєв
Вплив імпульсної обробки на графіт у чавуні
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ В.І.Мазур, С.В.Капуснікова, О.О.Блохіна
Кінетика перетворення і структура евтектики у сплавах на основі системи титан-кремній

В.З.Куцова, О.В.Швець, Т.А.Аюпова
Модифікування алюмінієвих сплавівАкадемік НАН України Ю.М. Таран
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ БУНІН
До 90-річчя від дня народження

В листопаді 2000 року виповнилось 90 років від дня народження видатного українського вченого-металографа, члена-кореспондента АН України, доктора технічних наук, професора Костянтина Петровича Буніна, завідуючого кафедрою металознавства Дніпропетровського металургійного інституту та завідуючого відділом металознавства Інституту чорної металургії АН України, учня відомого українського вченого-металурга, академіка АН України В.Н. Свечнікова.УДК 669.13
В. І. Мазур, доктор техн. наук, професор

Національна металургійна Академія України. Дніпропетровськ.
Розвиток методу малих відхилень К.П.Буніна і його застосування до аналізу фазових переходів і коректності фазових діаграм
Викладено застосування методу локальних рівноваг для аналізу фазових перетворень в деяких бінарних системах. Показана проблематичність ситуації у випадках перитектичного та евтектичного перетворень. Запропоновано розглядати відповідні діаграми рівноваг як комбінацію стабільної та метастабільної складової.

УДК 669.017
К.П. Бунін, доктор техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України В.І. Шаповалов, доктор техн. наук, професор

Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ
Залізо та водень
То було дуже цікаво: довгий час металознавці вважали дуже важливою інформацію про взаємодію заліза з воднем, але до 1975 року діаграма стану залізо-водень відома не була. Не було також і серйозних намагань побудувати її. Відомо, що діаграми стану це ключ до розуміння більшості явищ, які можуть спостерігатись в сплавах під час експлуатації та термічної обробки. Також давно було відомо, що водень негативно впливає на властивості залізних сплавів. Але механізм цього впливу, а також ряд інших особливостей поведінки водню в залізі довгий час залишалися нерозгаданими [1-4]. В 1972 році ми поставили за мету побудувати діаграму стану залізо-водень та вивчити вплив водню на залізні сплави як легуючого елементу. Фундаментальні дослідження тривали до 1986 року і призвели до багаточисленних цікавих результатів. Головні з них ми подаємо у цій публікації.

УДК 620.193.55.001.5
В.Ю. Карпов, доктор техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Особливості взаємодії водню з залізом у твердому стані
Стаття присвячена розгляду нового явища, що було відкрито при дослідженнях взаємодії водню з залізом. Розглянута реакція газоевтектоїдного перетворення для декілька металів і сплавів. Розглянуто механізм взаємодії водню з металами при поліморфному перетворенні. Розроблені основи теорії взаємодії водню з поліморфними металами і сплавами при температурах поліморфних і фазових перетворень.

_____________________________________________________________________________

УДК 669.017.13:669.017.3
А.В.Мовчан, кандидат техн. наук А.П.Бачурін, кандидат техн. наук Л.Г.Педан, кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Чотирифазна реакція a®g+М6С+М23С6 при навуглецюванні сплавів Fe-Mo-Cr і Fe-W-Cr
Досліджено фазові та структурні перетворення при навуглецюванні феритних сплавів Fe-Mo-Cr і Fe-W-Cr. Виявлена чотирифазна реакція a®g+М6С+М23С6. Продуктом даної реакції є односпрямовані аустеніто-карбідні колонії.

УДК 669.13
В.І.Мазур, доктор техн. наук, професор Ю.Н.Таран, доктор техн. наук, професор, академік НАН України
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Розвиток бунінської теорії евтектичної кристалізації
Подано короткий історичний огляд розвитку бунінської теорії евтектичної кристалізації за період з початку тридцятих років по наші дні.

УДК. 669. 715: 621.74.
Ю.М.Таран, доктор техн. наук, професор, академік НАНУ В.З.Куцова, доктор техн. наук, професор А.М. Вейнов*, кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ *ВАТ "МОТОР СІЧ", Запоріжжя

Полімерна аморфно-кристалічна модель сферолітної кристалізації заевтектичних силумінів
З позицій сучасних уявлень про сферолітну кристалізацію полімерів розглянуто будову і механізм росту сферичних кристалів g-Si твердого розчину в заевтектичних силумінах. Розщеплення пластинчастого зародку в процесі росту і утворення сфероліту пояснюється наявністю в кристалі неупорядкованих (аморфних) шарів, що послабляють хімічний зв'язок між пластинчастими ламелями.

УДК 669.017
Л.В.Бойко
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Газоевтектична кристалізація у металах
Досліджено структурні особливості нових пористих матеріалів, які одержують за допомогою водню. Показано, що розмір, кількість та форму пор можна регулювати у залежності від термодинамічних параметрів. Виявлено, що у газарах можуть утворюватися як упорядковані, так і неупорядковані структури. Розглянуто умови зародження та кооперативного росту газових евтектик. Показано, що газоевтектична реакція у великій мірі схожа з евтектичною, але має свої особливості.

УДК 669.131.7
Ю.Н. Таран, академік НАН України, доктор техн. наук, професор А.В. Чорновол*, доктор техн. наук, професор
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Формування графіту при кристалізації чавуну
Розглянуто етапи дослідження бунінською школою металографів процесу росту кристалів графіту при твердінні сірого і високоміцного чавуну. Показано, що при вивченні твердіння сірих чавунів на прикладі будови аустеніто-графітної евтектики отримані перші докази бікристалітної природи евтектичного зерна - колонії. Описана модель формування графітного сферокристалу, що базується на уявленнях про розщеплення при рості кристалу в розплаві, про множинне зародження гвинтових дислокацій і рафінування розплаву при модифікуванні.

УДК 669. 017.13
Л.Ю. Іонова, кандидат техн. наук
Національна Металургійна академія України, Дніпропетровськ

Структури типу половинчастих у високохромистих чавунах
Проведено аналіз причин формування різноманітних типів структур, подібних до половинчастих, в котрих співіснують стабільні та метастабільні фази, які не знаходяться в рівновазі. У системі Fe-C-Cr знайдені мікроструктури подібного типу, в котрих кристалізація первинної стабільної фази (карбід М23С6) пригнічується легше, а стабільної евтектики - складніше, що визначається кутом нахилу метастабільної ліквідусної гілки провідної фази.

УДК: 669. 14. 673. 512
Кондратюк С.Є., доктор техн. наук, професор Винокур Б.Б.*, доктор техн. наук, США Поліщук А. В.**
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ *США, Філадельфія ** Національний аграрний університет, Київ

Структура литої сталі в залежності від умов тепловідводу в процесі кристалізації
Наведено результати дослідження структури литих інструментальних сталей в залежності від умов тепловідводу в процесі кристалізації та термічної обробки з використанням тепла ливарного нагріву. Встановлено, що збільшення швидкості тепловідводу сприяє утворенню щільної дрібнозернистої структури, забезпечує високу твердість і опір крихкому руйнуванню.

УДК 669.782.548.7(001.2)
Таран Ю.Н. В.З.Куцова, доктор техн. наук, професор О.А.Носко
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Структура та властивості легованого напівпровідникового кремнію
Вивчено вплив легуючих елементів на фазові перетворення і структуру напівпровідникового кремнію. Показано, що фазові і структурні перетворення, що відбуваються в кремнії в інтервалі температур 100-1200°С, значно впливають на формування кінцевої структури і, відповідно, електрофізичних властивостей. Структурні зміни послабляються або придушуються цілком шляхом введення в кремній легуючих елементів, що значно підвищують енергію міжатомного взаємодії. Цей факт необхідно враховувати при виробництві напівпровідникових приладів, призначаючи температури технологічних процесів з врахуванням інтервалів фазових перетворень у кремнії, а також при виборі легуючих елементів, що забезпечують термостабільність кремнію.

УДК 669. 14. 018.44
М.П. Бугаєць, кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Дослідження жаростійкості хромомарганцевих сталей, легованих азотом
Викладені основні результати дослідження жаростійкості хромомарганцевих безнікелевих сталей. Показано, що комплексне легування хромомарганцевої сталі азотом і кремнієм сприяє підвищенню її жаростійкості.
Академік В.О.Єфімов До 80-річчя від дня народження
5 березня 2001 року виповнюється 80 років від дня народження відомого ученого у галузі чорної металургії і ливарного виробництва академіка Віктора Олексійовича Єфімова.

УДК 539.26
Ю.Г.Руфанов, кандидат техн. наук Г.Ю.Шпортько
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Вплив термічної обробки на субструктуру і механічні характеристики сталей
Визначено вплив раціональних параметрів термічної обробки на субструктуру і механічні характеристики інструментальних сталей і транспортного металу. Показано, що розміри блоків мозаїки визначають механічні характеристики, якість сталей, інструмента і стрілочних гостряків. Встановлено механізм впливу розмірного чинника блоків мозаїки.

УКД 621.774. 35
В.М.Беспалько, кандидат техн. наук Н.Е.Погребна, кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Вплив параметрів прокатки на структуру та технологічні властивості сталі 04Х14Т3Р1Ф
Досліджено вплив температурно-деформаційних параметрів прокатки на формування структури, технологічну пластичність, ударну в'язкість сталі О4Х14Т3Р1Ф. Встановлений взаємозв'язок між структурою, що формується в процесі гарячої деформації і схильністю сталі до руйнування. Визначені оптимальні параметри деформації.

УДК 669.14.018.44/45
П.М. Василюк, кандидат технічних наук В.П. Гаврилюк*, доктор технічних наук, професор
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Окалиностійкість сплавів системи залізо-хром
Представлені дані окалиностійкості при температурах 1000-1350 °С сплавів системи залізо-хром, легованих Al, La, W, Co, Be. Встановлені значення передекспоненційного множника і ефективне значення енергії активації окиснення в рівнянні Арреніуса. Високий рівень окалиностійкості досягається сумісним легуванням 0,5% La-0,5% Al для сплаву Fe-35%Cr і 0,7%La для сплаву з 95%Сr.

УДК 541.124.2:666.233
Ю.М.Таран, доктор техн. наук, академік НАН України С.І.Губенко, доктор техн. наук, професор В.В.Соболєв *, доктор техн. наук, професор
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ *Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ

Вплив імпульсної обробки на графіт у чавуні*
Досліджено структурні та фазові зміни в графіті сірих чавунів при вибуховій дії. Розглянута можливість динамічного синтезу алмазу та дифузійного дроблення графіту в чавуні при імпульсній та термоциклічній дії.

УДК 669.017.3
Мазур В.І., доктор техн. наук, професор Капустнікова С.В., кандидат техн. наук Блохіна О.О., кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Кінетика перетворення і структура евтектики у сплавах на основі системи титан- кремній
Приведені результати досліджень структури і властивостей нових евтектичних сплавів на основі системи Ti - Si, що являють собою природні композити з металевою матрицею. Досліджена макро - і мікроморфологія евтектики b+ Ti5Si3, за результатами досліджень побудована просторова модель цієї колонії. Вивчений вплив легуючих добавок на міру евтектичності нових сплавів.

УДК 669.715.018:621.745
В.З. Куцова, доктор техн. наук, професор О.В. Швець, Т.А. Аюпова
Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Модифікування алюмінієвих сплавів
Досліджено вплив модифікування на структуроутворення, фазовий склад та механічні властивості придатних до деформування сплавів систем Al-Cu-Si-Mg, Al-Mg-Si-Cu, а також ливарних сплавів системи Al-Si-Fe-Mn-Mg. Ідентичність закономірностей формування дослідних сплавів дозволяє виявити єдиний механізм модифікування даних сплавів, що базується на концепції розчинності модифікуючих елементів в твердому розчині на основі основного компоненту сплаву (Al, Si та ін.), зміні міжатомної взаємодії в сплаві, причиною якої є формування парних взаємодій n-X (де n - компонент сплаву, наприклад Al-X, Si-X) і, отже, зміні температур фазових рівноваг та перетворень, а також ступеня розгалуженості кристалів твердого розчину та інтерметалідних фаз.

< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine