1-2000 PDF Print

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 1-2 '2000
Зміст

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.Ю.Данільченко, Б.Б.Польчук
Вплив імпульсної лазерної обробки на структуроутворення поверхневого шару сплавів на основі заліза

Б.А.Брусіловський, В.К.Заблоцький
Дослідження тонкої структури карбідів швидкорізальної сталі Р18

О.В.Середенко, Б.А.Кірієвський, В.О.Середенко, В.І.Дубодєлов
Особливості литих структур сплавів монотектичної системи, які отримані під дією постійного електромагнітного поля

Л.А.Соколовська, В.П.Осіпов, В.А.Мамішев, Є.П.Діюк
Особливості формування структури суспензійнолитих зливків киплячої сталі
СТАЛЬ А.І.Троцан
Мікролегуюча дія кальцію в сталі та шляхи її забезпечення

Ю.Я.Скок, В.М.Соколов, І.В.Федоренко
Вплив мікролегування на жаровиностійкість литих хромонікелевих сталей

В.В.Афтанділянц
Підвищення корозійної стійкості литих аустенітних сталей мікролегуванням і модифікуванням
ЧАВУН Ю.М.Таран, А.В.Чорновол, В.В.Курепіна
Про кінетику графітизації білого чавуну, модифікованого барієм

В.В. Луньов, І.М. Бондаренко, В.Г. Іванов
Вплив фосфору та сірки на показники термічного розширення сірих чавунів та перехідний електричний опір контакту чавун - вуглеграфіт
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ Л.Н.Ларіков
Сучасні тверді покриття з нетрадиційною структурою
ПЕРСОНАЛІЇ
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. П. Борисова
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ О.М.Стась, В.П.Гаврилюк
Комп'ютерні методи дослідження в металографічному аналізі

О.Ф.Тарасов
Методика порівняльних випробувань зразків з порошкових матеріалів
  ПАМ'ЯТІ В.О.ПЕРЕЛОМИ
УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В.М.Плескач, І.П.Волчок
Аналіз термінологічних стандартів у галузі ливарного виробництва
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ О.М.Стоянова, М.П.Круліковська
Дослідження міді з різною структурою прокатки після g-опромінення
/td>УДК 621.9.048: 669.15-195
В.Ю. Данiльченко, доктор фіз.-мат. наук, професор Б.Б. Польчук, кандидат фіз.-мат. наук

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, Київ
Вплив імпульсної лазерної обробки на структуроутворення поверхневого шару сплавів на основі заліза
Исследовано влияние импульсного лазерного облучения на формирование морфологии поверхности сплавов на основе железа. Установлены значения плотностей энергии, в интервале которых образовывается специфический волнистый микрорельеф на поверхности расплава. Досліджено вплив імпульсного лазерного опромінення на формування морфології поверхні сплавів на основі заліза. Встановлено значення густин енергії, в інтервалі яких утворюється специфічний хвилястий мікрорельєф на поверхні розплаву Is investigated the effect of pulse laser radiation on formation of surface structure of iron based alloys. It was established sizes of energy density in which interval the specific surface wavy microrelief formed


УДК 621.771.25
Б.А.Брусіловський, доктор техн.наук, професор В.К.Заблоцький, доктор техн. наук, професор

Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
Дослідження тонкої структури карбідів швидкорізальної сталі Р18
Рассмотрены изменения структуры карбида типа М6С при закалке и отпуске стали Р18. Установлено, что в карбиде М6С формируется развитая структура - изменяются размеры блоков и уровень микроискажений кристаллической решетки за счет объемных изменений, обусловленных мартенситным превращением при закалке, развитием диффузионных процессов при отпуске. Розглянуто зміни тонкої структури карбіду типу М6С при гартуванні та відпуску швидкорізальної сталі Р18. Встановлено, що при гартуванні та відпуску швидкорізальної сталі у карбіді М6С формується розвинута субструктура - змінюються розміри блоків та мікроспотворень кристалічної гратки - в основному за рахунок об'ємних змін, зв'язаних з мартенситним перетворенням при гартуванні та відпуску, розвитком дифузійних процесів при відпуску. The changes of fine carbide structure of M6C grade while hardening and tempering of quick cutting P18 steel were investigated. During the mentioned processes the developed substructure is formatted - the sizes of blocks and microdeformation of the crystal lattice because of the volume changes connected on martensite transformations while hardening and tempering, the development of diffuse process while the tempering.

УДК 621.74.046:538.4
О.В.Середенко Б.А. Кірієвський, доктор техн. наук, професор В.О. Середенко, кандидат техн. наук В.І. Дубодєлов, доктор техн. наук, професор, член-кор. НАНУ

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
Особливості литих структур сплавів монотектичної системи, які отримані під дією постійного електромагнітного поля
Исследовано влияние слабого и сильного постоянных электромагнитных полей на дифференцированную литую структуру замонотектического сплава, затвердевавшего с разной интенсивностью охлаждения. Установлен характер взаимодействия сильного постоянного электромагнитного поля на слоистую структуру сплава монотектической системы, залитого на жидкометаллический охладитель. Определены возможности управления формированием литой структуры сплавов монотектической системы электромагнитными постоянными полями. Досліджено вплив слабкого і сильного постійних електромагнітних полів на диференційовану литу структуру замонотектичного сплаву, який тверднув з різною інтенсивністю охолодження. Встановлено характер впливу сильного постійного електромагнітного поля на шарувату структуру сплаву монотектичної системи, залитого на рідко-металевий охолоджувач. Визначено можливості керування литої структури сплавів монотектичної системи електромагнітними постійними полями. Influence of weak and strong direct electromagnetic fields on gradient cast structure of a hypermonotectic alloy being solidified at different cooling rate have been investigated. Character of action of strong direct electromagnetic field on layering structure of a monotectic system alloy heving been casted on the liquid metallic cooler have been established. The possibilities for cast structure formation to be controlled by electromagnetic direct field have been definited.

УДК 669.18: 621.746
Л.А.Соколовська, В.П.Осіпов, кандидат техн. наук В.А.Мамішев, Є.П.Діюк
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Особливості формування структури суспензійнолитих зливків киплячої сталі
Показано, что толщина корковой зоны плотного металла в суспензионнолитом слитке увеличивается, а зона вытянутых сотовых пузырей находится дальше от поверхности слитка. Приведенные данные иллюстрируют более однородный характер распределения основных элементов и вредных примесей по толщине и высоте 19,2т суспензионнолитого слитка кипящей стали. Показано, що товщина коркової зони щільного металу в суспензійнолитому зливку збільшується, а зона видовжених сотових пузирів зміщується далі від поверхні зливка. Наведені дані ілюструють більш однорідний характер розподілу основних елементів і шкідливих домішок по товщині та висоті 19.2 т суспензійнолитого зливка киплячої сталі It is shown, that the thickness of crust zone of dense metal in a suspension-cast ingot is increased, and the zone of long-axial honeycomb bubbles in further from a surface of an ingot. The presented dates illustrate a more homogeneity type of distribution of basic elements and harmful impurities on a thickness of a suspen-sion-cast 19,2t ingot of rimming steel.

_____________________________________________________________________________

УДК 669. 141:620:197. 3
А.І.Троцан, доктор техн.наук, професор
Інститут проблем матеріалознавства НАНУ, Київ

Мікролегуюча дія кальцію в сталі та шляхи її забезпечення
Показано позитивний вплив кальцію на стан меж зерен та властивості у сталі через явища конкуренції і запропоновано шляхи його реалізації.

УДК 669.14.018.4
Ю.Я. Скок, кандидат техн. наук В.М. Соколов, доктор техн. наук І.В. Федоренко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ

Вплив мікролегування на жаровиностійкість литих хромонікелевих сталей
Вивчено вплив легування нікелем і хромом і мікролегування алюмінієм, титаном і РЗМ (ітрієм і мішметалом) на жаровиностійкість хромонікелевих сталей. Показано, що при раціональному мікролегуванні алюмінієм і РЗМ можна підвищити жаровиностійкість хромонікелевих сталей в 1,5-2 рази. Мікролегування сталі 45Х26Н2СЛ титаном слабо впливає на її жаровиностійкість. При мікролегуванні сталі 45Х26Н2СЛ алюмінієм і РЗМ її жаровиностійкість підвищується до рівня жаровиностійкості сталі 40Х24Н12СЛ і з'являється можливість значної економії дорогого та дефіцитного нікелю.

УДК 669.15-194
В. В. Афтанділянц
Національний економічний університет, Київ

Підвищення корозійної стійкості литих аустенітних сталей мікролегуванням і модифікуванням
Робота присвячена питанням підвищення корозійної стійкості литих аустенітних сталей мікролегуванням та модифікуванням. Визначені кількісні закономірності впливу параметрів структури на корозійну стійкість сталей типу 12Х18Н9ТЛ та 12Х18Н12М3ТЛ, які показують механізм комплексного впливу церію, бору, ванадію та міді.

УДК 669.131.2.669.893:621. 746.6
Ю.М.Таран*, академік НАНУ, доктор техн. наук, професор А.В.Чорновол, доктор техн. наук, професор В.В.Kypeпіна
*Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ

Про кінетику графітизації білого чавуну, модифікованого барієм
Досліджено кінетику, графітизації білого чавуну, мо-дифікованого барієм. Шляхом металографічного аналізу та замірів щільності зразків у ході графітизації встановлено, що барій впливає на тривалість першої стадії графітизації і форму включень вуглецю відпалу.

УДК 669. 131
В.В. Луньов, доктор техн. наук, професор І.М. Бондаренко, кандидат техн. наук В.Г. Іванов
Державний технічний університет, Запоріжжя

Вплив фосфору та сірки на показники термічного розширення сірих чавунів та перехідний електричний опір контакту чавун - вуглеграфіт
Розглянуто вплив домішок фосфору та сірки на характеристики чавунів, що визначають рівень перехідного електроопору контакту чавун - вуглеграфіт. Урахування усадочних властивостей чавунів та подальшого їх термічного розширення дозволить керувати експлуатаційними характеристиками алюмінієвих електролізерів за рахунок створення щільного контакту між чавунним виливком та вуглеграфітовим блоком.

УДК б21.785;539.2
Л.Н.Ларіков, доктор техн. наук, професор .
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ, Київ

Сучасні тверді покриття з нетрадиційною структурою
Обговорюються основні характеристики сучасних твердих покриттів, з нетрадиційною структурою. Як найбільш перспективні розглядаються алюмінідні покриття з комбінованою нано- та квазікристалічною структурою.
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.П.Борисова
З травня виповнюється 70 років від дня народження відомо-го ученого у галузі ливарного матеріалознавства та технології металів члена-кореспондента НАН України Г.П.Борисова.

УДК 539.3:4
О.М.Стась В.П.Гаврилюк, доктор техн. наук, професор
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ

Комп'ютерні методи дослідження в металографічному аналізі
Описано розроблене авторами програмне забезпечення для металографічного аналізу "Image Analyzer Version 1.0", яке працює під управлінням операційних систем Windows 95/98/NT. Розроблені та реалізовані в програмі алгоритми розпізнання, аналізу та фільтрації виділених об'єктів дозволяють проводити металографічний аналіз зображень будь-якої складності.

УДК 620.176.2+621.762.4.
О.Ф.Тарасов, кандидат техн. наук
Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

Методика порівняльних випробувань зразків з порошкових матеріалів
Методика порівняльних випробувань на кільцевий зріз зразків з порошкових деталей випробувана на брикетах, отриманих різноманітними засобами формування на прес-молоті, дозволяє визначити характеристики міцності матеріалу у різних частинах виробів.
Наука України зазнала тяжкої втрати: 25 березня цього року перестало битися серце відомого ученого, члена-кореспондента НАН України Віталія Олександровича Переломи.

УДК 620.22/038/
В.М.Плескач, кандидат техн. наук І.П.Волчок, доктор техн. наук, професор
Державний технічний університет, Запоріжжя

Аналіз термінологічних стандартів у галузі ливарного виробництва*
Проаналізовані терміни ливарного виробництва, запропоновані ДСТУ 2541-94, їхній зв'язок з усталеною термінологією та термінами, які використовуються в інших термінологічних стандартах. Пропонуються за-ходи для уникнення розбіжностей у використанні найбільш поширених тер-мінів.

УДК 621.039
О.М.Стоянова, кандидат фіз.-мат .наук М.П.Круліковська*, кандидат фіз.-мат. наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ *Інститут фізики НАНУ, Київ

Дослідження міді з різною структурою прокатки після g-опромінення
Досліджено вплив g-опромінення на структуру і електроопір міді, деформованої прокаткою при температурах 77К і 300 К. Електро-опір міді, прокатаної при 77К після опромінення збільшується на 2%.

< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine