Головне меню
Головна
Документи
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-1999 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 1-2 '99
Зміст

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Є.Кондратюк, О.М.Стоянова
Структуроутворення сталі в залежності від умов кристалізації виливків

І.Г.Узлов, М.Д.Куцигін, І.П.Федорова, Ю.М.Беклємєшев, Ю.М.Раздобрєєв
Вплив перерваного охолодження після деформаційної обробки сталей на структурний стан та комплекс властивостей

В.П.Гаврилюк, О.М.Стась, Л.Й.Бутенко, Т.М.Качко
Кінетичні закономірності окислення залізо-нікелевих сплавів

Ю.М.Таран, А.В.Чорновол, В.В.Курепіна
Про вплив барію на формоутворення графіту в Fe-C-Si сплавах при твердненні
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ І.В.Ткачук
Вплив концентрації домішок на міжфазових границях під час кристалізації чавуну на формоутворення включень вермикулярного графіту

О.І.Яценко, Н.І.Репіна, Г.В.Левченко, П.Д.Грушко
Вплив фосфору на кристалізацію та структуру сталі
СТАЛЬ Л.С.Малінов
Роль метастабільного аустеніту у формуванні властивостей сталей та чавунів
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.П.Гаврилюк, О.М.Стась, Л.Й.Бутенко, Т.М.Качко
Жаростійкість залізо-хромистих сплавів

Т.Г.Таранова, Г.М.Григоренко
Підготовка контактних поверхонь для дифузійного зварювання

М.В.Кіндрачук, В.М.Кіндрачук, Н.П.Михайлів
Термодинамічне моделювання взаємодії евтектичних покриттів з повітрям

В.Б.Лабунець, Маджід Абдаллах, Дерек Іренеуш
Працездатність зміцнених вуглецевих сталей в умовах тертя ковзання і віброударних навантажень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ А.В.Шостак
До питання комп'ютерної ідентифікації мікротріщин за даними цифрової обробки РЕМ-зображень

І.М.Васинюк, О.В.Войналович, О.М.Каспрук
Особливості поширення малих втомних тріщин за умов високочастотного навантажування

О.В.Андреєв, С.В.Зайцева, В.Я.Хорунжий
Сучасний стан та перспективи розвитку програмного забезпечення системи енергодисперсійного мікроаналізу приладів РЕММА-101А, РЕММА-102
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ О.С.Юрченко
Жаростійкість карбідів хрому

В.С.Майборода, А.В.Костенко
Дослідження властивостей магнітно-абразивного інструменту складеного з сумішей порошків

А.В.Поліщук
Зносостійкість швидкоохолодженої інструментальної сталіУДК 539.113.2
С.Є.Кондратюк, доктор техн. наук, професор О.М.Стоянова, кандидат фіз.-мат. наук

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ
Структуроутворення сталі в залежності від умов кристалізації виливків
На прикладі сталей 20Л і 45Л розглянуто вплив темпе-ратурно-часових параметрів тверднення на утворення пер-винної литої структури за умов нормального і інтенсивно-го тепловідбору. Наведено результати визначення дисперс-ності і щільності дендритної структури, показана кількіс-на залежність металографічних характеристик литої структу-ри від інтенсивності охолодження розплаву під час криста-лізації сталі.УДК 669.15`26:620.18:669.018.8
В.П.Гаврилюк, доктор техн. наук, професор О.М.Стась Л.Й.Бутенко Т.М.Качко

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
Жаростійкість залізо-хромистих сплавів
Розглянуто вплив ефекту Кіркендала на жаростійкість залізо-хромистих сплавів з вмістом хрому 35% в широкому інтервалі температур (1273-1573К). Показано, що під дією окислення парціальний коефіцієнт дифузії хрому на порядок вищий, ніж заліза, а коефіцієнт взаємодифузії залежить від розміру зерна і зменшується із його зменшенням. Окислення залізо-хромистих сплавів напряму пов'язане із цими параметрами.

УДК 621. 74.04 :669. 131.7
І.В.Ткачук, кандидат техн. наук
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Вплив концентрації домішок на міжфазових границях під час кристалізації чавуну на формоутворення включень вермикулярного графіту
Методом Оже-електронної спектроскопії досліджено концентрації поверхнево-активних домішок - сірки, кисню, та елементів, що модифікують - магнію та кальцію на міжфазових границях під час кристалізації заевтектичного чавуну з вермикулярним графітом. Встановлено, що зовнішня конфігурація графітових включень в модифікованих чавунах взаємозв'язана з розподілом сірки та кисню на міжфазових поверхнях розплав - графітове включення, аустеніт - графітове включення. Одержанні результати досліджень дозволили отримати експериментальне підтвердження теоретичних положень, умов формоутворення графітових включень вермикулярної форми.

УДК 669.15.74-194-15.669.17
Л. С. Малінов, доктор техн. наук
Приазовський державний технічний університет, Маріуполь

Роль метастабільного аустеніту у формуванні властивостей сталей та чавунів (огляд)
Показано, що на основі принципу одержання у структурі сплавів, поряд з іншими структурними складовими, метастабільного аустеніту і регулювання його кількості та стабільності можуть бути розроблені економнолеговані високоміцні і зносостійкі сплави, а також способи обробки, що підвищують рівень механічних властивостей сталей та чавунів.

УДК 621.378:785.5:891
В.Б.Лабунець, кандидат техн.наук, Маджід Абдаллах*, кандидат техн.наук Дерек Іренеуш, інженер
Київський міжнародний університет цивільної авіації Домаський університет, Сірія*

Працездатність зміцнених вуглецевих сталей в умовах тертя ковзання і віброударних навантажень
Досліджено особливості структури захисних покриттів на сталі 45. На основі результатів металографічного, рентгеноструктурного та інших методів аналізів встановлено механізм зношування покриттів в умовах тертя ковзання та віброударних навантажень. Показано перспективність композиційних покриттів для зміцнення конструкційних сталей, які працюють в вузлах тертя.

УДК 539.3:4
А.В.Шостак
Луцький державний технічний університет

До питання комп'ютерної ідентифікації мікротріщин за даними цифрової обробки РЕМ-зображень
Дається теоретичне обгрунтування алгоритму ідентифікації мікротріщин. Ідентифікація базується на цифровій обробці РЕМ-зображень. Наводяться приклади модельного трасування тріщини.

УДК 621.762
О.С. Юрченко, кандидат техн. наук
Національний педагогічний університет, м. Київ

Жаростійкість карбідів хрому
На основі експериментальних даних, які були підтверджені рентгеноелектронними дослідженнями, доведено, що нижчі карбіди хрому мають більшу стійкість до окислення на повітрі у порівнянні з вищим карбідом.

УДК 669.14.018:621.771.25
Поліщук А.В.
Національний аграрний університет, Київ

Зносостійкість швидкоохолодженої інструментальної сталі
Досліджено вплив швидкості охолодження при кристалізації на зносостійкість литої швидкорізальної сталі. Показано, що інтенсивний тепловідбір сприяє подрібненню структури, зростанню її однорідності та дисперсності, покращанню механічних характеристик сталі Р6М5.

< Попер.

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine