Editorial Board PDF Print

Editorial and publishing council:

- Naydek V.L.
- Loboda P.I.
- Kondratyuk S.Ye.
- Narivsky A.V.
- Shinsky O.I.

Editorial Board:

- Editor-in-chief, Kondratyuk S.Ye.
- Verkhovlyuk A.M.
- Hniloskurenko S.V.
- Duriahina Z.A.
- Zaulichny Ya.V.
- Ivanchenko, V.G.
- Kasatkin O.G.
- Kindarchuk M.V.
- Kovalchenko M.S.
- Kutsova V.Z.
- Mazur V.I.
- Naydek V.L.
- Narivsky A.V.
- Loboda P.I.
- Opalchuk A.S.
- Stoyanova O.M., executive secretary
- Tarasevich M.I.
- Tsivirko E.I.
- Shipitsin S.Y.
- Yurkova O.I.


 
< Prev

 
 
Language
EnglishRussianUkraine