Головне меню
Головна
Документи
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2012 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №4 2012
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Л. В. Опришко, Т. В. Перепелиця, П. В. Герасименко
Особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевої сталі
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ І. М. Максимчук, А. О. Хрипливий, В. Г. Ткаченко, В. В. Фрізель
Вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву на процес кристалізації та властивості магнієвого сплаву системи Mg - Al - Ca - Mn - Ti

І. В. Мішин, Ю. Л. Курбатов, С. Л. Ярошевський
Температура чавуну та шлаку на випуску при роботi доменної печі на рiзному паливi
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Т. О. Соловйова
Вплив ультразвуку на структуру і властивості спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ В. П. Гаврилюк, В. Н. Бондаревський, К. В. Гаврилюк
Особливості використання термічного аналізу при дослідженні заевтектичних силумінів
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І. Н. Примак, В. М. Щеглов
Дослідження та розробка технології виробництва великогабаритних литих робочих коліс компресорів

Ю. В. Татарко, А. Ф. Санін
Вплив модифікування на якість колісної сталі R7
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА
IV науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" . Тези доповідей.УДК 621.774.38:621.021]:621.74.047-412
Особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевої сталі
Л. В. Опришко, Т. В. Перепелиця, П. В. Герасименко


ДП НДТІ ім. Я. Ю. Осади, Дніпропетровськ

Досліджено особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб, виготовлених на трубопрокатних агрегатах з безперервним станом із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевой сталі. Показана можливість одержання зі зливка безперервного розливання способом гарячого прокатування котельних труб, що відповідають вимогам нормативної документації, і перспективність впровадження такої енергоощадної технології в Україні.

Исследованы особенности структуры и свойств котельных горячекатаных труб, изготовленных на трубопрокатных агрегатах с непрерывным станом из недеформиро-ванной непрерывнолитой заготовки углеродистой стали. Показана возможность полу¬чения из слитка непрерывной разливки способом горячей прокатки котельных труб, отвечающих требованиям нормативной документации, и перспективность внедрения такой энергосберегающей технологии в Украине.

Features of structure and properties, including heat resistance properties, of hot- rolled boiler tubes produced from non-deformed continuously cast billets of carbon steel at tube rolling units equipped with continuous mills were investigated. Possibility of production of boiler tubes meeting requirements of normative documents using continuously cast ingots and prospects of application of such energy-saving technology in Ukraine is shown.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Методами термографічного аналізу та ДСК встановлений гомогенний механізм кристалізації а - твердого розчину магнію з розплаву магнієвого сплаву системи Mg — АІ — Са —Мп — Ті, підданого електрогідроімпульсной обробці. Зміна фазового складу сплаву корелює зі змінами його твердості. Виявлений ефект пояснюється 7-разовим зменшенням об ’ємної частки фази Mg17АІ12 і 13-разовим зменшенням евтектичної компоненти сплаву в результаті пересичення а - твердого розчину магнію атомами алюмінію.

Методами термографического анализа и ДСК установлен гомогенный механизм кристаллизации а-магниевого твердого раствора из расплава магниевого сплава системы - А1 - Са - Мп - Т1, подвергнутого электрогидроимпульсной обработке. Изменение фазового состава сплава коррелирует с изменением его твердости. Обнаруженный эффект объясняется 7-кратным уменьшением объемной доли фазы Mg17Al12 и 13-кратным уменьшением эвтектической компоненты сплава в результате пересыщения а -магниевого твердого раствора атомами алюминия.

By using the methods of thermal and DSC analyses it is established a homogeneous mechanism of crystallization of a -Mg solid solution for Mg - Al - Ca - Mn - Ti magnesium alloy melt, subjected to hydro-electric-pulse treatment is established. The change of phase composition of the alloy correlates with changes in its hardness. The observed effect is the most likely to explain by a 7 times decrease in the volume fraction of Mg17Al12 phase and 13 times decrease in the eutectic of components alloy as a result of a -Mg solid solution supersaturation with the aluminium atoms.
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Запропоновано методику розрахунку температури чавуну і шлаку з урахуванням сту¬пеня чорноти фурменої зони при роботі доменної печі на різному паливі.

Предложена методика расчета температуры чугуна и шлака с учетом степени черноты фурменной зоны при работе доменной печи на разном топливе.

It is offered the calculation procedure of pig-iron and slag temperature taking into account blackness degree of tuyere zone at blast furnace operation with different fuel.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

На прикладі спрямовано закристалізованого евтектичного сплаву ЬаБ6— ZrB2 показано, що ультразвукове опромінення під час його виготовлення методом безтигельної зонної плавки позитивно впливає на однорідність евтектичної структури та морфологію диборидних армуючих включень.

На примере направленно закристаллпзпрованного эвтектического сплава ЬаБ6 - 7ГБ2 показано, что ультразвуковое облучение во время его изготовления методом бестигельной зонной плавки положительно влияет на однородность эвтектической структуры и морфологию диборидных армирующих включений.

На примере направленно закристаллпзпрованного эвтектического сплава ЬаБ6 - 7ГБ2 показано, что ультразвуковое облучение во время его изготовления методом бестигельной зонной плавки положительно влияет на однородность эвтектической структуры и морфологию диборидных армирующих включений.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянуто особливості застосування термічного аналізу при дослідженні кристалізації заевтектичних силумінів, комплекс методичних і технологічних факторів при трактуванні результатів аналізу. Наведено приклади термограм заевтектичних силумінів з різним ступенем виразності теплових ефектів.

Рассмотрены особенности применения термического анализа при исследовании кристаллизации заэвтектических силуминов, комплекс методических и технологических факторов при трактовке результатов анализа. Даны примеры термограмм заэвтектических силуминов с разной степенью выраженности тепловых эффектов.

The paper considers some of the features of thermal analysis in the study of the crystallization of hypereutectic silumin. Attention is drawn to the complex of the methodological and technological factors in the correct interpretation of results. The examples of thermograms of hypereutectic silumin with varying level of thermal effects.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розроблена і експериментально випробувана технологія виготовлення велико¬габаритних литих коліс компресорів з просторовими лопастями методом лиття під тиском під час заливки і кристалізації.

Разработана и экспериментально опробована технология изготовления крупно-габаритных литых колес компрессоров с пространственными лопатками методом ли¬тья под давлением во время заливки и кристаллизации.

Technology for production of large-cast compressor wheels with impeller blades by the spatial LVKT metod are developed and experimentally tested.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпропетровськ

Досліджено вплив модифікування у ковші на хімічний склад, мікроструктуру, механічні властивості колісної сталі R7. Встановлено, що завдяки модифікуванню відбувається зменшення розкиду концентрацій легуючих елементів для різних досліджуваних плавок, подрібнення структури, зміна морфології неметалевих включень та, як наслідок, стабілізація комплексу механічних характеристик модифікованої сталі від плавки до плавки та в межах плавки у порівнянні з серійною сталлю.

Исследовано влияние модифицирования в ковше на химический состав, микроструктуру, механические свойства колесной стали И7. Установлено, что благодаря модифицированною происходит уменьшение разброса концентраций легирующих элементов для разных исследованных плавок, измельчение структуры, изменение морфологии неметаллических включений и, как следствие, стабилизация комплекса механических характеристик модифицированной стали от плавки к плавке и в пределах плавки в сравнении с серийной сталью.

An impact of inoculation in a ladle to the composition, microstructure, mechanical properties of wheel steel R7 was researched. Following results were achieved and proved due to innoculation: a decrease in a rang of alloy additives concentration; structure size reduction; changes in nonmetallics morphology, and stabilization of a complex of mechanical characteristics of wheel steel investigated in comparison to traditional steel.< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine