Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2012 Перегляд PDF Версія для друку
Металознавство та обробка металів

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2012
ЗМІСТ

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С. Є. Кондратюк, О. О. Пляхтур, В. І. Ничипоренко
Спадковість і рівноважність структури сталі Р6М5Л при переплавах

І. М. Стась
Прояви ліквації у зв'язку з умовами кристалізації сталей
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ А. Г. Борисов, А. М. Недужий, А. С. Затуловський
Вплив морфології литої структури сплаву АК7ч на коефіцієнт тертя

Л. В. Опришко, Т. В. Головняк
Вплив розміру зерна фериту на характеристики жароміцності котельних труб з вуглецевої сталі

С. Я. Шипицин, І. Є. Лев, Л. І. Маркашова, Л. Є. Ісаєва, Т. В. Степанова
Застосування дисперсійного нітридного зміцнення при створенні Сr – Mn – N аустенітних сталей для високотемпературної теплоенергетики
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ І. В. Смирнов, В. Г. Ткаченко, І. М. Максимчук, А. В. Чорний
Напилені покриття на основі наноплакованих порошків для корозійного захисту магнієвих сплавів

А. В. Сінчук, В. М. Цуркін, Н. А. Федченко
Вплив рідкофазної електрогідроімпульсної обробки на сплав А357 з підвищеним вмістом заліза

М. В. Аршук, В. Г. Хижняк, Т. В. Лоскутова
Жаростійкість титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ О. А. Щерецький
Використання комбінованого диференціально-термічного аналізу для дослідження теплових ефектів малої інтенсивності в сплавах
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА
До 85-річчя від дня народження Євгена Адамовича Марковського


До 75-річчя від дня народження Володимира Леонтійовича Найдека


Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики


Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні"Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

На прикладі сталі Р6М5Л показано взаємозв’язок твердого і рідкого станів литої сталі при переплавах у зв’язку з особливостями структури шихти, перегріву розплаву і кількості переплавів.

На примере стали Р6М5Л показана взаимосвязь твердого и жидкого состояний литой стали при переплавах в связи с особенностями структуры шихты, перегрева расплава и коли¬чества переплавов.

На примере стали Р6М5Л показана взаимосвязь твердого и жидкого состояний литой стали при переплавах в связи с особенностями структуры шихты, перегрева расплава и коли¬чества переплавов.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

На прикладі сталі 45Лдосліджено вплив інтенсивності охолодження при кристалізації на процеси ліквації та литу структуру виливків. Встановлено закономірність змін лікваційних характеристик литого металу залежно від умов тепловідбору та показано їх взаємозв ’язок з формуванням макроструктурних зон виливків.

На примере стали 45Л исследовано влияние интенсивности охлаждения при кристалли¬зации на процессы ликвации и литую структуру отливок. Установлено закономерное измене¬ние ликвационных характеристик литого металла в зависимости от условий теплоотвода и показана их взаимосвязь с формированием макроструктурных зон в отливках.

On the example of 45Л steel the influence of cooling intensity during crystallization on the processes of segregation and cast structure of castings were investigated. The regular changes of the segregation characteristics of the cast metal in according to hit sink conditions were established and their interconnection with macrostructure zones formation in the castings is shown.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено зразки сплаву АК7ч з дендритною та недендритною структурою та визначені їх коефіцієнти тертя. Встановлено, що для дендритної структури коефіцієнт тертя дещо більший порівняно з недендритною. Отриманий результат може бути наслідком більшої однорідності а -фази, іншого характеру розподілу евтектики в сплаві з недендритною структурою, а також більших значень мікротвердості евтектики і а -фази сплаву з такою структурою.

Исследованы образцы сплава АК7ч с дендритной и недендритной структурой и определены их коэффициенты трения. Установлено, что для дендритной структуры коэффициент трения несколько больший по сравнению с недендритной. Полученный результат может быть следствием большей однородности а-фазы, иного характера распределения эвтектики в сплаве с недендритной структурой, а также больших значений микротвердости эвтектики и а-фазы сплава с такой структурой.

Samples of АК7ч alloy with dendritic and nondendritic structure were produced and friction coefficient were studied. It was found, that for dendritic structure the coefficient is slightly greater in compartson with nondendriticone one. It can be resulted with higher homogeneity of а-phase, different character of eutectics distribution and larger values of microhardness of eutectics and а- phase for nondendritic structure in comparison with dendriticone one.
«НДТІ», Дніпропетровськ

Досліджено вплив розміру зерна фериту на тривалу міцність і тривалу пластичність котельних труб зі сталі 20 (20-ПВ). Обґрунтовано необхідність регламентування в нормативній документації на котельні труби з вуглецевої сталі додаткового показника мікроструктури - величини зерна фериту.

Исследовано влияние размера ферритного зерна на длительную прочность и длитель¬ную пластичность котельных труб из стали 20 (20-ПВ). Обоснована необходимость регламен¬тирования в нормативной документации на котельные трубы из углеродистой стали дополни¬тельного показателя микроструктуры - величины зерна феррита.

Effect of ferrite grain size on long-term strength and long-term plasticity of boiler tubes made of 20 (20-ПВ) steel has been investigated. Necessity of specifying an additional microstructural index, namely ferrite grain size, in normative documents on steel boiler tubes has been substantiated.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ
**Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

Дослідженням впливу типу зміцнення аустеніту (твердорозчинного, дисперсійного, комплексного) на ефективність деформаційного зміцнення та кавітаційну стійкість Сг - Mn - N сталей встановлено, що дисперсійне зміцнення практично не поступається, а за кавітаційною стійкістю перевищує деформаційне зміцнення за рахунок зсувного g ® s ® а мартенситного перетворення.

Исследованием влияния вида упрочнения аустенита (твердорастворного, дисперсионного, комплексного) на эффективность деформационного упрочнения и кавитационную стойкость Сг - Мп - N сталей установлено, что дисперсионное упрочнение практически не уступает, а по кавитационной стойкости превышает деформационное упрочнение за счет сдвигового у ® є ® а мартенситного превращения.

Research of influence of austenite strengthening type (solidsolution, dispersive, complex) on efficiency of deformation strengthening and cavitation resistance of Cr - Mn - N steels determined that the dispersion strengthening is not practically interior and on its cavitational resistance exceeds the deformation strengthening due to translation y ® ® a martensite transformations.
Національний технічний університет України „КПІ”, Київ
*Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Приведені методи та технологічні режими нанесення нового покоління керамічних покриттів, в тому числі на основі композиційних порошкових матеріалів з нанорозмірним плакуванням. Показано, що нанесення керамічних покриттів газотермічними та вакуумними іонно-плазмовими методами забезпечує підвищення зносостійкості та корозійної стійкості магнієвих сплавів в 3 %-му розчині МаЄІ, що підтверджується збільшенням поляризаційного опору в десятки разів. Найбільший ефект спостерігається при застосуванні плакованого порошку оксиду алюмінію з додатковою активацією поверхні магнієвого сплаву електроіскровим легуванням.

Приведены методы и технологические режимы нанесения нового поколения керамичес¬ких покрытий, в том числе на основе композиционных порошковых материалов с наноразмер- ным плакированием. Показано, что нанесение керамических покрытий газотермическим и ва¬куумными ионно-плазменными методами обеспечивает повышение износостойкости и коррози¬онной стойкости магниевых сплавов в 3 % растворе №С1, что подтверждается увеличением поляризационного сопротивления в десятки раз. Наибольший эффект наблюдается при приме¬нении плакированного порошка оксида алюминия с дополнительной активацией поверхности магниевого сплава электроискровым легированием.

A methods and technological regimes of obtaining a new generation of ceramic coatings, including powder-based composite materials with nanoscale cladding were described. It was shown that the application of thermal spray ceramic coatings and vacuum ion-plasma methods provides increased the wear resistance and the corrosion resistance of magnesium alloys in a 3 % NaCl solution, which is supported by the increasing polarization resistance of ten times compared with a magnesium alloy. The greatest corrosion stability effect was observed with plated aluminum oxide powder and additional activation of the surface of magnesium alloy by electric spark alloying.
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв

Показано, що рідкофазна електрогідроімпульсна обробка сплаву А357 з вмістом заліза 0,5 - 2,0 % сприяє подрібненню голчастої інтерметалідної Ь -фази Аї,¥е8і та підвищенню розчинності заліза в алюмінієвій основі, за рахунок чого дещо покращуються механічні властивості сплаву. Мікролегування сплаву марганцем викликає часткову трансформацію голчастої Ь -фази в більш компактні «китайські ієрогліфи» (співвідношення Мп : ¥е = 0,3 - 0,5) або поліедри (співвідношення Мп : ¥е = 0,7) а-фази АЇ15(¥е,Мп)3^і2- Комплекс заходів «мікролегування Мп + електрогідроімпульсна обробка» забезпечує повне перетворення голчастого інтерметаліду в менш шкідливі різновиди а -фази та наближення механічних характеристик сплаву до рівня вимог стандарту АБТМ.

Показано, что жидкофазная электрогидроимпульсная обработка сплава А357 с содержанием железа 0,5 - 2,0 % способствует измельчению игольчатой интерметаллидной р - фазы А15Бе81 и повышению растворимости железа в алюминиевой основе, за счет чего несколько улучшаются механические свойства сплава. Микролегирование сплава марганцем вызывает частичную трансформацию игольчатой в -фазы в более компактные «китайские иероглифы» (при соотношении Мп : Бе = 0,3 - 0,5) или полиэдры (при соотношении Мп : Бе = 0,7) а - фазы А115(Ге,Мп)3812. Комплекс мер «микролегирование Мп + электрогидроимпульсная обработка» обеспечивает полное превращение игольчатого интерметаллида в менее вредные разновидности а -фазы и приближение механических характеристик сплава к уровню требований стандарта А8ТМ.

It is definite, that liquid-phase electrohydropulse treatment of A357 alloy containing 0.5 - 2.0 % of iron facilitates crushing needle intermetallic p -phase Al5FeSi and increasing iron solubility in aluminum basis, that are improv slightly mechanical properties of alloy. Manganese microalloying results in the partial transformation of needle p -phase into more compact “chinese script” (for correlation Mn : Fe = 0.3 - 0.5) or polyhedral (for correlation Mn : Fe=0.7) a -phase Al15(Fe,Mn)3Si2. The complex treatment “Mn microalloying + electrohydropulse treatment” ensures the full conversion of needle intermetallics into less unwanted kinds of a -phase and approaching mechanical characteristics of alloy to the level required by the ASTM standard.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Показано можливість отримання на сталі 12Х18Н10Т жаростійких багатошарових покриттів за участю нітриду титану, нанесеного методом осадження з газової фази та наступним дифузійним титаноалітуванням. Визначено фазовий та хімічний склади, товщину та мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість. Встановлено бар ’єрні властивості шару нітриду титану, який при окисленні зменшує дифузійне проникнення кисню та алюмінію в основу при високих темепературах.

Показано можливість отримання на сталі 12Х18Н10Т жаростійких багатошарових покриттів за участю нітриду титану, нанесеного методом осадження з газової фази та наступним дифузійним титаноалітуванням. Визначено фазовий та хімічний склади, товщину та мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість. Встановлено бар ’єрні властивості шару нітриду титану, який при окисленні зменшує дифузійне проникнення кисню та алюмінію в основу при високих темепературах.

The possibility of obtaining resistant multilayer coatings with titanium nitride on 12X18H10T steel, obtained by physical vapor deposition with subsequent diffusion alitized by titanium. The phase and chemical composition, thickness and microhardness of coatings before and after the heat resistance test are determined. The barrier properties of titanium nitride layer, which reduces oxygen diffusion and penetration of aluminum in to the base at oxidation at high temperatures.
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Показано можливість використання комбінованого диференціально- термічного аналізу для дослідження незначних теплових ефектів, розтягнених в часі, які не фіксуються класичними методами. Досліджено структурні перетворення при термічній обробці сплавів на основі алюмінію.

Показана возможность использования комбинированного дифференциально-термического анализа для исследования незначительных тепловых эффектов, растянутых во времени, которые не фиксируются классическими методами. Исследованы структурные превращения при термической обработке сплавов на основе алюминия.

The application possibility of combined differential thermal analysis for investigation of minor thermal effects , that can't be recorded by classic DTA methods is shown. The structural transformations at thermal treatment of aluminum alloys are explored.
Вітаючи Євгена Адамовича з ювілеєм, наукова громадськість, колеги та друзі щиро зичать йому міцного здоров’я та творчого довголіття!
Вітаючи Володимира Леонтійовича з ювілеєм, матеріалознавці, ливарники, металурги щиро бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, щастя і нових творчих здобутків.
Всеукраїнського конкурсу на кращу науково- технічну статтю з металознавчої тематики
4-ої науково-практичної конференції молодих вчених України «НОВІ ЛИВАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛИ У МАШИНОБУДУВАННІ»


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine