Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
2-2012 Версия в формате PDF Версия для печати
Металознавство та обробка металів

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2012
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С. Є. Кондратюк, О. М. Стоянова, О. А. Щерецький, О. О. Пляхтур
Структуроутворення і температура переходу розплаву в рівноважний стан при переплавах сталі Р6М5Л
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ П. Ю. Волосевич
Напруження, дислокації та їх участь у мартенситному перетворенні

Г. В. Левченко, К. Г. Дьоміна, Г. В. Тимофієв
Вплив вуглецю на особливості перитектичної кристалізації та дендритну структуру безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА О. М. Соловар, М. М. Бобіна, В. С. Майборода
Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ Ю. В. Моісеєв, О. І. Личак, В. О. Твердохвалов
Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ А. М. Степанчук, М. Б. Шевчук, Л. О. Бірюкович
Структуроутворення при взаємодії реліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза

О. В. Середенко
Розподіл міді у сплаві Al – 3,5 % Cu при накладанні постійного магнітного поля на розплав, що твердне
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ Ю. Л. Курбатов, С. Л. Ярошевський, І. В. Мішин
Математична модель теплового балансу нижньої зони доменної печі

Пам’яті Шуміхіна В.С.
 

Пам’яті Хуснутдінова Г.Д.
 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І. Ю. Троснікова, П. І. Лобода, О. І. Білий, О. П. Карасєвська
Вплив легування на структуру та властивості сплавів системи WC – W2C
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Дубодєлов В.І.
 

Лобода П.І.
 


4-а науково-практична конференція молодих вчених України «Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні»УДК 669.18-412:621.746
Структуроутворення і температура переходу розплаву в рівноважний стан припереплавах сталі Р6М5Л
С. Є. Кондратюк, О. М. Стоянова, О. А. Щерецький, О. О. Пляхтур


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Показано закономірні зміни литої структури при переплавах сталі Р6М5Л залежно від фазово-структурного стану вихідного шихтового металу і температури перегріву розплаву. Встановлено, що температура переходу розплаву в рівноважний стан, що визначає температурний інтервал структурної спадковості, не є постійною і залежить від ступеня нерівноважності металу.

Показаны закономерные изменения литой структуры при переплавах стали Р6М5Л в зависимости от фазово-структурного состояния исходного шихтового металла и температуры перегрева расплава. Установлено, что температура равновесности расплава, которая определя¬ет температурный интервал структурной наследственности, не является постоянной и зависит от степени неравновесности металла.

Regular changes in the structure of P6M5^ cast steel at remelting depending on the phase- structural state of the initial charge metal and overheating of the melt is shown. It is established that the temperature of the melt in equilibrium, which determine the temperature range of structural heredity is not constant and depends on the degree of disequilibrium of the metal.
УДК 539:536.76:620.187:548.5:532.6
Напруження, дислокації та їх участь у у мартенситному перетворенні
П. Ю. Волосевич


Інститут металофізики ім. Г В. Курдюмова НАН України, Київ

Розглянуто залежність знаку і величини енергії пружної взаємодії атомів вздовж когерентної границі зміни параметрів кристалічної гратки аустеніту при y -> e мартенситному перетворенні у сплаві Fe – Mn.

Рассмотрена зависимость знака и величины энергии упругого взаимодействия атомов вдоль когерентной границы от изменения параметров кристаллической решетки аустенита при y -> e мартенситном превращении в сплаве Fe – Mn.

The dependence of sign and value of atomic elastic interaction energy along coherent boundary on the lattice parameter change has been demonstrated for y -> e martensite transformation in Fe - Mn alloy for subcritical temperature interval.
УДК 669.017:669.15-194.2:669.046.542
Вплив вуглецю на особливості перитектичної кристалізації та дендритну структуру безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С
Г. В. Левченко, К. Г. Дьоміна, Г В. Тимофієв


Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Досліджено вплив вмісту вуглецю на особливості механізму перитектичної кристалізації та характеристики дендритної структури безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С. Встановлено, що при вмісті вуглецю 0,09 - 0,11 % та марганцю 1,5 - 1,7 % у сталі 09Г2С схильність до утворення дефектів кристалізаційного походження знижується.

Исследовано влияние содержания углерода на особенности механизма перитектической кристаллизации и характеристики дендритной структуры непрерывнолитых заготовок из стали 09Г2С. Установлено, что при содержании углерода 0,09 - 0,11 % и марганца 1,5 -1,7 % в стали 09Г2С предрасположенность к образованию дефектов кристаллизационного происхождения снижается.

The influence of carbon content on features of the peritectic crystallization mechanism and dendritic structure characteristics of continuous cast billets of 09Г2С steel has been investigated. It has been established that the probability formation of crystallization defects decreases in 09Г2С steel at carbon content of 0.09 - 0.11 % and manganese content of 1.5 - 1.7 %.
УДК 621.785.5.621.793
Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8
О. М. Соловар, М. М. Бобіна, В. С. Майборода


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено вплив активації поверхні магнітно-абразивною обробкою лопаток ГТДзі сплаву ВТ8 на структуру поверхневих шарів, хімічний та фазовий склади дифузійного покриття, отриманого при азотуванні. Покриття не відрізняється за фазовим складом від отриманого на неактивованій поверхні, але перевищує його за товщиною в 1,5 рази та за мікротвердістю твердого розчину - на 25 %. Товщина нітридної фази при однаковій мікротвердості в 2,0 - 2,5 рази більша.

Исследовано влияние активации поверхности магнито-абразивной обработкой лопаток ГТД из сплава ВТ8 на структуру поверхностных слоев, химический и фазовый составы диффузионного покрытия, полученного при азотировании. После активации получено покрытие, которое не отличается по фазовому составу от полученного на неактивированной поверхности, но превышает его по толщине в 1,5 раза и по микротвердости твердого раствора - на 25 %. Толщина нитридной фазы при одинаковой микротвердости в 2,0 - 2,5 раза больше.

The effect of surface activation with magneto-abrasive treatment of GTE blade of BT8 alloy on the structure of surface layers, chemical and phase composition of diffusion coatings obtained by nitriding. After activation the coating is obtained, which is not different from the phase composition of the non activated surface, but exceeds its thickness by 1.5 times and by micro hardness of the solid solution on 25 %. The thickness of nitride phases at the same micro hardness is 2.0 - 2.5 times higher.
УДК 620.179.14
Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів
Ю. В. Моісеєв, О. І. Личак, В. О. Твердохвалов


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Наведено результати досліджень напруженості Иммагнітного поля розсіювання над локально намагніченими зразками зі сплавів Еє-Еє3С-С в залежності від їх структурного стану та показані можливості неруйнівного контролю сталей і чавунів шляхом вимірювання цієї магнітної характеристики.

Приведены результаты исследования напряженности HrN магнитного поля рассеивания над локально намагниченными образцами из сплавов Fe-Fe^-С в зависимости от структурного состояния образцов и показаны возможности неразрушающего контроля сталей и чугунов путем измерения этой магнитной характеристики.

The article gives information about the possibility to carry out nondestructive testing of steels and cast irons structure state using “punctualpole” magnetization method and measuring the component of residual field intensity. The intensity of normal component HrN was measured on the plane surface of the samples made of Fe-Fe3C-C alloys. Correlation between the magnetic parameter and metal structure components is ascertained. This relationship gives possibility to put into practice nondestructive testing of steels and cast iron by measuring their magnetic characteristics.
УДК 621.793; 669.1.
Структуроутворення при взаємодіїреліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза
А. М. Степанчук, М. Б. Шевчук, Л. О. Бірюкович


Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

Досліджено вплив температури, часу та розміру гранул на структуру композиційних матеріалів, отриманих при взаємодії реліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза. Встановлено, що між складовими композиційного матеріалу відбувається взаємодія з утворенням вторинних структур, фазовий склад і вигляд яких залежить від температури і часу взаємодії. Змінюючи характеристики вихідних матеріалів та умови отримання композиційних матеріалів можна створювати матеріали з наперед заданим комплексом властивостей.

Исследовано влияние температуры, времени и размера гранул на структуру композиционных материалов, полученных нри взаимодействии релита с расплавами самофлюсующихся снлавов на основе железа. Установлено, что между составляющими композиционного материала происходит взаимодействие с образованием вторичных структур, как со стороны релита, фазовый состав которых зависит от температуры и времени взаимодействия. Изменяя характеристики исходных материалов и условия получения композиционных материалов, можно получать их с заданной структурой, свойствами, необходимыми эксплуатационными характеристиками.

The influence of temperature, time and size of granules on the structure of composite, material obtained by liquid-phase sintering WCp- self-fluxing alloys on the iron base. It is studied that between the initial components chemical interaction and consequently change the microstructure formed with complex carbides of M6C/M12C type take place. It is shown the changes in the material matrix and in the WCp granules. Thus, changing the characteristics of source materials and conditions of obtaining composition materials can provide a given structure and properties and, consequently, the necessary performance.
УДК 538.65:536.421.4:538
Розподіл міді у сплаві Al - 3,5 % Cu при накладанні постійного магнітного поля на розплав, що твердне
О. В. Середенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Показано, що у сплаві Al - 3,5 % Cu постійне магнітне поле з індукцією 0,25 Тл збільшує, а з 0,50 Тл зменшує концентрацію міді в зернах алюмінію. Дія магнітного поля на вміст міді мінімальна у центрі зерна і максимальна на його периферії.

Показано, что в сплаве Al - 3,5% Cu постоянное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл увеличивает, а с 0,50 Тл уменьшает концентрацию меди в зёрнах алюминия. Влияние магнит¬ного поля на содержание меди минимально в центре зерна и максимально на его периферии.

It was shown, that in Al - 3,5% Cu alloy constant magnetic field with flux density of 0,25 T increases, and with 0,50 T decreases content of copper in the grains of aluminum. The effect of magnetic field on copper content is minimal in the center of the grain and is maximal at its periphery.
УДК 669.162.21.001.573
Математична модель теплового балансу нижньої зони доменної печі
Ю. Л. Курбатов, С. Л. Ярошевський, І. В. Мішин


Донецький національний технічний університет, Донецьк

Для дослідження теплового стану доменної печі розроблено математичну модель теплового балансу нижньої зони доменної печі. Показано чітку залежність між теоретичною температурою та виходом горнових газів і ступенем прямого відновлення заліза.

Для исследования теплового состояния доменной печи разработана математическая модель теплового баланса нижней зоны доменной печи. Показана зависимость между уровнем теоретической температуры горения и выходом горновых газов и степенью прямого восстановления железа.

A mathematical model of the thermal state of the lower zone of blast furnace was developed to investigate the thermal state of blast furnace. A clear relation between the level of theoretical flame temperature and hearth gas and the degree of direct reduction of iron was shown.Пам'яті Шуміхіна В. С.Пам ’яті Хуснутдінова Г.Д.
УДК 621.762
Вплив легування на структуру та властивості сплавів системи ЖЄ - Ж2Є
І. Ю. Троснікова, П. І. Лобода, О. І. Білий*, О. П. Карасєвська**


Національний технічний університет України «КПІ», Київ
*Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ
**Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

Досліджено вплив легування на мікроструктуру, фазовий склад та властивості сплавів системи ЖЄ - Ж2Є, отриманих оплавленням пресовок електронним променем та розпиленням електроду, що обертається, виготовленого переплавленням суміші порошків.

Исследовано влияние легирования на микроструктуру, фазовый состав и свойства спла¬вов системы ШС - "2С, полученных путем оплавления прессовок электронным лучом и рас¬пылением вращающегося электрода, изготовленного переплавкой смеси порошков.

The influence of alloying to the microstructure, phase composition and properties of alloys of WC - W2C system, obtained by electron beam melting of compacts and spraying of rotating electrode, produced by melting of powders mixture is investigated in the work.
Щиро вітаємo
Дубодєлова Віктора Івановича
з обранням дійсним членом Національної академії наук України за спеціальністю “Матеріалознавство, технологія функціональних матеріалів”.

Щиро вітаємо
Лободу Петра Івановича
з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України.

4-ої науково-практичної конференції молодих вчених України «НОВІ ЛИВАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛИ У МАШИНОБУДУВАННІ»

Київ, ФТІМС НАН України 8 - 10 жовтня 2012 р.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine