Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-2012 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2011
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С. Є. Кондратюк, О. М. Стоянова, О. О. Пляхтур
Структуроутворення при переплавах сталей у зв’язку з нерівноважністю і структурною спадковістю шихтових матеріалів
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ Т. В. Горяінова
Підвищення якості безперервнолитих заготовок низьковуглецевих перитектичних сталей
ХІМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА М. В. Кіндрачук, В. Я. Лобурак, І. Я. Петрик
Формування структури захисних покриттів на сталях залежно від режиму дифузійного насичення
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ В. П. Гаврилюк, В. М. Бондаревський, К. В. Гаврилюк
Формування структури алюміній-кремнієвих лігатур для отримання заевтектичних силумінів
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ А. В. Мініцький, О. О. Панасюк, О. В. Власова
Магнітном’які матеріали на основі композиційних залізних порошків для роботи у змінних полях

П. В. Русаков
Гідроімпульсна герметизація виливків при провокуванні змін напружено-деформованого стану
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Б. О. Мовчан, Ю. А. Курапов, С. Є. Литвин, Я. А. Стельмах
Електронно-променевий синтез наночастинок титану та їх термічна стабільність

А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв
Фізико-хімічні властивості шламів від збагачення уранових руд як джерела для одержання залізовмісної вторинної сировини
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА О. Л. Гелер
Сучасні сталі для автомобілебудування.


Про проведення науково-практичної конференції молодих вчених «Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні»


Тематичний показчик за рубриками журналу «Металознавство та обробка металів» за 2011 рікУДК 669.18-412:621.746
Структурна спадковість сталей у зв’язку з нерівноважністю і структурною спадковістю шихтових матеріалів
С. Є. Кондратюк, О. М. Стоянова, О. О. Пляхтур


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

На прикладі сталей Р6М5Л та 45Л показано закономірну трансформацію литих структур і тонкої кристалічної будови при переплавах у зв’язку з проявами спадковості вихідних шихтових заготовок.

На примере сталей Р6М5Л и 45Л показаны закономерности трансформации литой структуры и тонкого кристаллического строения при переплавах, в связи с проявлением эффекта наследственности исходных шихтовых заготовок.

On the example of Р6М5Л and 45Л steels the relationship of transformation of the cast structure and fine crystalline structure during remelting under the effect of heredity of the initial charge materials have been shown.
УДК 669.017.16:621.746
Підвищення якості безперервнолитих заготовок низьковуглецевих перитектичних сталей
Т. В. Горяінова


Донецький електрометалургійний завод, Донецьк

Досліджено вплив умов тепловідбору в зоні вторинного охолодження на дефектність слябів з низьковуглецевих сталей перитектичного класу. Запропонований режим «м’якого» охолодження забезпечує на 37 % скорочення браку при виробництві слябів перерізом 220-250х1500-1800 мм зі сталей з вмістом вуглецю 0,08 – 0,15 %.

Исследовано влияние теплоотвода в зоне вторичного охлаждения на дефектность слябов из низкоуглеродистых сталей перитектического класса. Предложен режим «мягкого» охлаждения, обеспечивающий снижение на 37 % брака при производстве слябов сечением 220-250x1500-1800 мм из сталей с содержанием углерода 0,08 - 0,15 %.

The influence of heat removal in secondary cooling circle to the defects of slabs of low-carbon peritectic steel is investigated. Regime of “soft” cooling that allow to reduce defects on 37 % at slab production with dimensions 220-250x1500-1800 mm of steels with 0,08 - 0,15 % C is suggested.
УДК 669.017.13
Формування структури захисних покриттів на сталях залежно від режиму дифузійного насичення
М. В. Кіндрачук, В. Я. Лобурак*, І. Я. Петрик*


Національний авіаційний університет, Київ
*Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Розглянутоформування структури захисних дифузійних покриттів з метою підвищення їх зносостійкості на сталях 12Х18Н10Т і 0Х17 при різних температурних режимах одержання та двокомпонентного насичення. Показано, що будова структури дифузійного шару, а отже і зносостійкість, залежать, в першу чергу, від хімічного складу сталі та насичуючих елементів. Насичення з одного джерела чи послідовно двома елементами суттєво не впливають на зношування покриття.

Рассмотрено формирование структуры защитных диффузионных покрытий с целью повышения их износостойкости на стали 12Х18Н10Т и 0X17 при различных температурных режимах получения и двухкомпонентного насыщения. Показано, что структура диффузионно¬го слоя, а, следовательно, и износостойкость, зависят, в первую очередь, от химического соста¬ва стали и насыщающих элементов. Насыщение из одного источника или последовательно двумя элементами существенно не влияют на износ покрытия.

The structure formation of protective diffusion coatings is considered to improve their wear resistance of steels 12XH18H10T and 0X17 at different temperature regimes and two-component saturation. It is shown that the structure of the diffusion layer, and thus, wear resistance, depend primarily on the chemical composition of steel and saturating elements. Saturation from one source or sequentially by two elements does not significantly affect the wear of the coating.
УДК 669.715:546.621.541.12.017
Формування структури алюміній-кремнієвих лігатур для отримання заевтектичних силумінів
В. П. Гаврилюк, В. М. Бондаревський, К. В. Гаврилюк


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено умови формування структури алюміній-кремнієвих лігатур (майстер-сплавів) для використання їх в технологіях отримання заевтектичних силумінів з регламентованою дисперсністю кристалів первинного кремнію. Встановлено, що визначальними факторами диспергування кристалів кремнію є швидкість кристалізації розплаву Al – Si лігатури і структурний стан модифікатора Cu – P.

Исследованы условия формирования структуры алюминий-кремниевых лигатур (мастер- сплавов) для использовании их в технологиях получения заэвтектических силуминов с регламентированной дисперсностью кристаллов первичного кремния. Установлено, что определяющими факторами диспергирования кристаллов кремния являются скорость кристаллизации расплава А1 - 8і лигатуры и структурное состояние модификатора Си - Р.

The conditions of formation of the structure of aluminum-silicon alloys (master alloys) for their use in manufacturing processes of hypereutectic silumin with controlled dispersion of the primary silicon crystals. It is found that the determinants of the dispersion of silicon crystals is a sufficient rate of Al - Si master alloy solidification and the structural state of the Cu - P modifier.
УДК 621.762
Магнітном’які матеріали на основі композиційних залізних порошків для роботи у змінних полях
А. В. Мініцький, О. О. Панасюк*, О. В. Власова*


Національний технічний університет України «КПІ», Київ
*Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

В роботі досліджено вплив технологічних режимів виготовлення магнітном’яких матеріалів на основі залізного порошку, плакованого кобальт-фосфором, на магнітні та фізико-технологічні властивості. Показано, що основними факторами, які впливають на магнітні властивості матеріалів на основі залізних порошків, плакованих кобальт-фосфором, є температура спікання та час ізотермічної витримки. Встановлено несуттєвий вплив режимів спікання на величину магнітних втрат при суттєвому впливі складу композиту. Отримані результати досліджень можуть бути використані при створенні магнітном’яких композитів для роботи у змінних полях промислової частоти.

В работе исследовано влияние технологических режимов изготовления магнитномягких материалов на основе железного порошка, плакированного кобальт-фосфором на магнитные и физико-технологические свойства. Показано, что основными факторами, которые влияют на магнитные свойства таких материалов, является температура спекания и время изотермической выдержки. Установлено несущественное влияние режимов спекания на величину магнитных потерь при существенном влиянии состава композита. Полученные результаты исследований могут быть использованы при создании магнитномягких композитов для работы в переменных полях промышленной частоты.

Influence of the technological modes of making of non-retentive materials on the basis of ferrous powder plated by cobalt-phosphorus on their magnetic and physical-technological properties is studied. It is shown that basic factors which influence on magnetic properties of such materials is a temperature of sintering and time of isothermal soaking. Unimportant influence of the modes of sintering on the magnetic losses at substantial influence of composition of composite is determined. The obtained results could be used at creation of non-retentive composite for work in the variable fields of industrial frequency.
УДК 621.784; 61.74
Гідроімпульсна герметизація виливків при провокуванні змін напружено-деформованого стану
П. В. Русаков


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянуто процес гідроімпульсної герметизуючої обробки, який забезпечує поєднання операції зниження залишкових напружень і операції просочення пор в структурах чавунних деталей. Металеву поверхню деталі навантажують імпульсним гідравлічним тиском через шар речовини – герметика, яку заздалегідь наносять на оброблювану ділянку металевої поверхні. Процес передбачає збільшення амплітуди імпульсів тиску до моменту збудження дисипативного стану в структурі оброблюваної деталі. Досліджено механізм циклічної дії імпульсів тиску на релаксацію залишкових напружень, і показники герметичності у перетині стінки водяного охолоджування блок-картера СМД 22/23.

Рассмотрен процесс гидроимпульсной герметизирующей обработки, который обеспечи¬вает совмещение операций по снижению остаточных напряжений и пропитку пор в структурах чугунных деталей. Импульсное давление прикладывают к поверхности отливки, через тонкий слой кремнезольной пасты, которую предварительно наносят на обрабатываемый участок. Процесс предусматривает увеличение амплитуды импульсов давления до момента возбуждения диссипативного состояния в структуре обрабатываемой детали. Исследован механизм цикли¬ческого воздействия импульсов давления на изменение остаточных напряжений и показатели герметичности в плоской стенке водяной рубашки блок-картера СМД 22/23.

The method of impregnation treatment of castings surface with the use of hydroimpulsive influence is developed. Hydraulic impulses act to a surface, through thin layer of encapsulating paste. The surface is preliminary coated. In the indicated method, adjusting of impulses of pressure is provided for excitation and change of the tensely-deformed state of detail in the process of impregnation. On the area of wall of water-jacket of crankcase block of СМД22/23 engine the mechanism of cyclic influence of impulses pressure on the change of residual stresses and indexes of impermeability were studied.
УДК 621.9:621.315:537.533
Електронно-променевий синтез наночастинок титану та їх термічна стабільність
Б. О. Мовчан, Ю. А. Курапов, С. Є. Литвин, Я. А. Стельмах


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

Представлено результати досліджень структури, фазового складу та термічної стабільності конденсатів системи NaCl – Ti – O, отриманих в процесі фізичного синтезу наночастинок титану методом молекулярних пучків. При розгерметизації вакуумної камери наночастинки титану адсорбують кисень у вигляді вільної та зв’язаної вологи, яка практично вся видаляється при підвищенні температури до 250 – 300 °С, де вже активізується процес окислення наночастинок титану.*

Представлены результаты исследований структуры, фазового состава и термической стабильности конденсатов системы NaCl - Ti - O, полученных в процессе физического синте¬за наночастиц титана методом молекулярных пучков. При разгерметизации вакуумной камеры наночастицы титана адсорбируют кислород в виде свободной и связанной влаги, которая практически вся удаляется при повышении температуры до 250 - 300 оС, где уже активизиру¬ется процесс окисления наночастиц титана.

The paper gives the results of investigation of structure, phase composition and thermal stability of NaCl - Ti - O system condensates produced during physical synthesis of titanium nanoparticles by molecular beam method. At loss of vacuum in the vacuum chamber titanium nanoparticles adsorb oxygen in the form of free and bound moisture, which is practically completely removed at temperature increase up to 250 - 300 оС, when the process of titanium nanoparticle oxidation is activated.
УДК 669.15-98
Фізико-хімічні властивості шламів від збагачення уранових руд як джерела для одержання залізовмісної вторинної сировини
А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв*


Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
*Запорізький національний університет, Запоріжжя

Досліджено структуру і хімічний склад шламів від збагачення уранових руд в цілому і окремих його часток із застосуванням растрової електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу. Проведено аналіз можливості і доцільності використання даного виду техногенних відходів після попередньої обробки як вторинної залізовмісної сировини для сталеплавильного виробництва.

Исследована структура и химический состав шламов от обогащения урановых руд в целом и отдельных его частиц с применением растровой электронной микроскопии и рентгено¬вского микроанализа. Проведен анализ возможности и целесообразности использования данно¬го вида техногенных отходов после предварительной обработки как вторичного железосодер¬жащего сырья для сталеплавильного производства.

The structure and chemical compound of final tailings of uranium ores enrichment in whole and its separate parts with application of a raster electronic microscopy and X-ray microanalysis is investigated. The analysis of possibility and expediency of use of the given aspect of a technogenic waste after preparative treatment as secondary iron-containing raw materials for steel-smelting manufacture is carried out.
Сучасні сталі для автомобілебудування
За матеріалами Міжнародної конференції «Stahl 2011», Дюссельдорф, ФРН
О. Л. Гелер
«НОВІ ЛИВАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛИ У МАШИНОБУДУВАННІ»
Київ, ФТІМС НАН України 8 - 10 жовтня 2012 р.
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
за рубриками журналу “Металознавство та обробка металів” за 2011 рік


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine