Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2010 Перегляд PDF Версія для друку
МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2010
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Г. П. Дмитрієва, Т. С. Черепова, В. І. Василенко
Нікель-карбідні евтектичні сплави в умовах сольової корозії
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва, Т. А. Янковець
Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості напилених покриттів та деформованих металів і сплавів

М. П. Бродніковський, Н. Ю. Порядченко, Н. Д. Хмелюк
Окиснення сплавів титану і цирконію з малим вмістом хрому під час нагріву на повітрі
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ О. М. Доній
Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням сінергетики
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ В. П. Гаврилюк, Є. А. Марковський, В. А. Локтіонов-Ремізовський, С. В. Хлистун
Корозійно-зносостійкі сталі для насосів

К. М. Храновська, В. Ф. Мазанко, В. П. Бевз
Особливості формування покриттів при електроіскровому легуванні заліза та міді

П. І. Лобода, Г. П. Кисла, М. О. Сисоєв, Ю. І. Богомол
Евтектичні сплави систем LaB6 – Me2B5
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ Т. П. Даніленко
Застосування стереології до аналізу металевих зеренних структур
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Л. В. Опришко
Вплив технологічних чинників на структуру та експлуатаційні властивості котельних гарячепресованих труб
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА
III науково-практична конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні"УДК 621.78.019.24
Нікель-карбідні евтектичні сплави в умовах сольової корозії
Г. П. Дмитрієва, Т. С. Черепова, В. І. Василенко


Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

Випробувані на опір до сольової корозії при 900 °С в суміші з 25 % NaCl та 75 % Na2SO4 леговані литі евтектичні сплави нікелю з карбідами титану, ванадію та молібдену. Показано, що легування комплексом елементів, що містить хром, вольфрам, молібден, кобальт, алюміній надає цим сплавам високі корозійні властивості.

Исследовали влияние легирования эвтектических сплавов никеля с карбидами титана, ванадия и молибдена на стойкость к солевой коррозии при 900 °С. Установлено, что легирование хромом, молибденом, вольфрамом, алюминием, титаном и кобальтом существенно повышает коррозионную стойкость сплавов.

The resistant to high-temperature salt corrosion for the cast alloyed eutectic alloys in nickel-carbide systems Ni-TiC, Ni-VC, Ni-Mo2C at 900 °C were tested. The alloying with chromium, molybdenum, tungsten, aluminum and cobalt improve significantly the corrosion resistance of these alloys.
УДК 621.7
Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості напилених покриттів та деформованих металів і сплавів
О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва, Т А. Янковець


Національний університет кораблебудування ім. адмірала С. М. Макарова, Миколаїв

Встановлена можливість підвищення фізико-механічних властивостей деформованих металів і сплавів передрекристалізаційним відпалом. Вибрано оптимальні режими термічної обробки напилених покриттів та холоднодеформованих матеріалів, що забезпечують підвищення твердості на 20 - 70 % та зниження теплопровідності на 30 - 50 %.

Установлена возможность повышения физико-механических свойств деформированных металлов и сплавов передрекристаллизационным отжигом. Выбраны оптимальные режимы термической обработки напыленных покрытий и холоднодеформированных материалов, которые обеспечивают повышение твердости на 20 - 70 % и снижение теплопроводности на 30 - 50 %.

The possibility to increase in physicomechanical properties of deformed metals and alloys by the prerecrystallization treatment is established. Optimal modes of heat treatment of spray coatings and cold-deformed metals and the alloys are chosen. After such heat treatment the hardness increase by 20 -70 % and the heat conductivity decrease by 30 - 50 %.
УДК 669.295/.296'26: 620.193.2
Окислення сплавів титану та цирконію з малим вмістом хрому під час нагріву на повітрі
М. П. Бродніковський, Н. Ю. Порядченко, Н. Д. Хмелюк


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Розглянуто поведінку сплавів титану та цирконію з вмістом хрому до 7,5 ат. % при нагріві на повітрі до 1000 °С зі швидкістю 5 °С/хв. Показано, що вплив хрому проявляється неоднаково в сплавах титану та цирконію вже від початку нагріву, що пов ’язано з різними механізмами формування оксидної плівки. В обох випадках при малих домішках хрому не покращуються захисні властивості плівки. Встановлено, що під час нагріву швидкість окислення сплавів титану та цирконію із малим вмістом хрому не зазнає впливу а ® в перетворення.

Рассмотрено поведение сплавов титана и циркония с содержанием хрома до 7,5 ат. % при нагреве на воздухе до 1000 °С со скоростью 5 °С/мин. Показано, что влияние хрома проявляется неодинаково на титане и цирконии, начиная с самого начала нагрева, что связано с разными механизмами формирования оксидной пленки. В обох случаях при малых содержаниях хрома не улучшаются защитные свойства пленки. Определено, что во время нагрева скорость окисления не испытывает влияния а ® в превращения.

The behaviour of titanium and zirconium alloys with chromium content up to 7,5 at. % at heating in air up to 1000 °С with rate of 5 °С/min was examined. It was shown that the influence of chromium on titanium and zirconium was different from the beginning of heating and it is connected with different mechanism of oxide film formation. In the both cases the protective properties of the oxide film aren't improved for alloys with little chromium content. It was determined that the oxidation rate is not influenced with a ® p transformation during heating.
УДК 621.746.628:536.421.4:658.012
Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням сінергетики
О. М. Доній


Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

Застосовано сінергетичний підхід до розгляду процесу кристалізації, який дає можливість визначити критичний розмір зародка нової фази через відомі фізичні характеристики макрооб’єкту: параметри матеріалу (теплопровідність, питому теплоємність, густину) і зовнішні умови охолодження .

Использован синергетический подход к исследованию процесса кристаллизации. Переохлажденный расплав по аналогии можно представить как клеточный автомат, состоящий из сети бистабильных (тригерных) элементов, что дает возможность определить критический размер зародыша новой фазы по известным физическим характеристикам макрообъекта: параметрам материала (теплопроводности 1 , удельной теплоемкости с, плотности р ) и внешним условиям охлаждения.

Synergetics approach is used to investigate the crystallisation process. Using the analogy it is possible to consider the overcooled melt as the cellular automatic machine which consist of a network with bistable elements. It gives the possibility to define the critical size of a nucleus of a new phase using the known physical characteristics of macro object: heat conductivity 1 , specific heat c, density р and external cooling conditions.
УДК 669.018.28:620.18:669.01
Корозійно-зносостійкі сталі для насосів
В. П. Гаврилюк, Є. А. Марковський, B. А. Локтіонов-Ремізовський, C. В. Хлистун


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Проведено аналіз умов експлуатації шестеренчастих насосів і сформульовані вимоги до сталі для виготовлення деталей насосів. Оптимізовано хімічний склад ливарної корозійностійкої сталі і режим термічної обробки робочих деталей насоса з нової сталі. Встановлено підвищення зносостійкості сталі в кислотному середовищі в 2,2рази порівняно зі сталлю 95Х18.

На основании анализа условий эксплуатации meCTepeHHbix насосов сфоpмyлиpовaны тpeбовaния к стали для изготовлєния paбочиx дeтaлeй насосов. Oнтимизиpовaны химичєский состав коppозионностойкой литєйной стали и peжим тepмичeской обpaботки paбочиx дeтaлeй насоса из новой стали. Устяновлєно новьішєниє износостойкости paзpaботaнной стали в кислотной сpeдe в 2,2 paзa в сpaвнeнии со сталью 95X18.

Based on the analysis of the operating conditions of gear pumps the requirements to steel for the manufacture of working parts of pumps are developed. The chemical composition of stainless steel casting and heat treatment modes of working parts of the pump made of new steel are optimized. It is found that wear-resistance of the developed steel in acidic medium increased by 2,2 times in comparison with 95X18 steel.
УДК 539.219.3
Особливості формування покриттів при електроіскровому легуванні заліза та міді
К. М. Храновська, В. Ф. Мазанко, В. П. Бевз


Інститут металофізики ім. Г В. Курдюмова НАН України, Київ

Наведено результати досліджень, які свідчать, що найбільш ефективно процес формування покриття відбувається при електроіскровому легуванні міді у середовищі рідкого азоту. Показано, що найбільше зміцнення легованого шару досягається при електроіскровій обробці заліза у рідкому азоті.

Изложены результаты экспериментальных исследований, которые свидетельствуют, что наиболее эффективно процесс формирования покрытия происходит при электроискровом легировании меди в среде жидкого азота. Показано, что наибольшее упрочнение легированного слоя достигается при электроискровой обработке железа в жидком азоте.

The experimental results show that most effective process of formation of coating occurs at electric spark alloying of an copper in liquid nitrogen. It is shown, that the highest strengthening of alloying layer is reached at electric spark treatment of an iron in liquid nitrogen.
УДК 621.726.669.018.45:533.92
Евтектичні сплави систем LaB6 – Me2B5
П. І. Лобода, Г П. Кисла, М. О. Сисоєв, Ю. І. Богомол


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Побудовані діаграми стану квазібінарних систем LaB6 -Мо2В5 і LaB6 - W2B5, досліджено структуру колоній і структуру спрямовано закристалізованих сплавів, отриманих в установці безтигельної зонної плавки, визначено електрофізичні та механічні властивості сполук та евтектичних сплавів.

Построены диаграммы состояния квазибинарных систем LaB6 - Мо^5 и LaB6 - W2B5 исследована структура колоний и структура направлено закристаллизованных сплавов, полученных в установке бестигельной зонной плавки, электрофизические и механические свойства соединений и эвтектических сплавов.

The diagrams of quasi-binary LaB6 - Mo2B5 and LaB6 - W2B5 systems, the structure of the colonies and unidirectional structure of alloys obtained using equipment of floating-zone melting, electrical and mechanical properties of the compounds and eutectic alloys are investigated.
УДК 620.22
Застосування стереології до аналізу металевих зеренних структур
Т П. Даніленко


Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Представлено методику урахування геометричної форми зерен-поліедрів у стереологічній реконструкції розподілу їх розмірів. Шляхом математичного моделювання досліджено зв’язок розподілу розмірів зерен і сферичних частинок з розподілами розмірів їх плоских і лінійних перерізів. Показана некоректність використання сферичної моделі зерна для стереологічної реконструкції розподілень розмірів зерен-поліедрів.

Представлена методика учета геометрической формы зерен-полиэдров в стереологической реконструкции распределения их размеров. Путем математического моделирования исследованы распределения размеров зерен и сферических частиц во взаимосвязи с распределениями размеров их плоских и линейных сечений. Показана некорректность использования сферической модели зерна для стереологической реконструкции распределения размеров зерен-полиэдров.

The method to account of the polyhedral grain geometrical shape for stereological reconstruction of size distribution is presented. Relations between grain size and intercept length or plane section diameter with size distribution were investigated by mathematical simulation. It is demonstrated that using of the spherical model for stereological reconstruction of the metallic polyhedral grain size distributions is not correct.
УДК 774:621.181.21]:621.74.047-412
Вплив технологічних чинників на структуру та експлуатаційні властивості котельних гарячепресованих труб
Л. В. Опришко


ДП “НДТІ” ім. Я. Ю. Осади, Дніпропетровськ

Досліджено вплив коефіцієнта витягування та термічного оброблення на структуру, жароміцність, схильність до механічного старіння, холодостійкість вуглецевих котельних труб, відпресованих з безперервнолитого зливка. Розроблено економічну технологію виробництва таких труб відповідно до сортаменту.

Исследовано влияние коэффициента вытяжки и термической обработки на структуру, жаропрочность, склонность к механическому старению, хладостойкость углеродистых котельных труб, отпрессованных из непрерывнолитого слитка. Разработана экономичная технология производства таких труб применительно к их сортаменту.

Influence of reduction ratio and thermal treatment on structure and high-temperature strength, susceptibility to strain ageing, cold resistance of carbon steel tubes extruded from continuously cast billets has been investigated. A low-cost technology has been developed for the.III науково-практична конференція молодих вчених України «Нові технології і матеріали у машинобудуванні», присвячена 125-й річниці від дня народження видатного вченого і громадського діяча Івана Фещенка- Чопівського

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine