2-2010 PDF Print
МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2010
ЗМІСТ

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В. П. Горбатенко, К. Ю. Кушнерова
Механізм евтектичного перетворення в подвійних сплавах системи Ag – Cu за різних умов охолодження
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ О. І. Toлочин
Структура та властивості ультрадрібнозернистого композиту WC – 25 % Ni

В. Г. Єфременко, О. В. Лоньшаков, Ю. Г. Пензенська
Структура та розподіл елементів між фазами високохромистих чавунів
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ В. І. Дубодєлов, В. О. Середенко, С. С. Затуловський, А. В. Косинська
Структура і зношування закристалізованого у постійному магнітному полі заевтектичного сплаву Al – Fe
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ В. Є. Панарін, М. Є. Свавільний, А. І. Хомінич, М. М. Білий
Вакуумна технологія вирощування вуглецевих наноструктур

З. А. Дурягіна, Г. В. Лазько, Х. Б. Василів
Структура та властивості поверхневих шарів при лазерному легуванні сталі ЭП 823

Л.О. Андрущик, С.П. Ошкадьоров, В.І. Курпас
Особливості структури спеченого електроконтактним нагрівом порошкового хрому
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В. Г. Делєві, Т. Ю. Чіпенко, В. М. Крикун
Особливості зміцнення швидкорізальних сталей при електрошлаковому переплаві
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Н. Ю. Філоненко, Л. І. Федоренкова
Вплив попередньої пластичної деформації на дифузію бору та вуглецю в сплавах на основі заліза
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В. М. Щеглов, С. Є. Кондратюк, І. Н. Примак
Підвищення ефективності модифікування сталі
ПЕРСОНАЛІЇ
До 80-річчя від дня народження Борисова Георгія Павловича


До 80-річчя від дня народження Винокура Бертольда Бенціоновича
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА
Підсумки Всеукраїнської конференції молодих вчених, присвяченої 125 річниці від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського


Конкурс робіт молодих науковців УкраїниУДК 669.225
Механізм евтектичного перетворення в подвійних сплавах системи Ag – Cu за різних умов охолодження
В. П. Горбатенко, К. Ю. Кушнерова


Донецький національний технічний університет, Донецьк

Досліджені особливості та основні закономірності механізму евтектичного перетворення в подвійних сплавах системи Ag – Cu (на прикладі срібного припою марки ПСр 50) за різних умов охолодження (лиття в тигель та безперервне лиття заготовок малого перетину).

Исследованы особенности и основные закономерности механизма эвтектического превращения в двойном сплаве системы Ag – Cu на примере припоя марки ПСр 50 при различных условиях охлаждения (литье в тигель и непрерывное литье заготовок малого сечения).

It has been investigated the peculiarities and main regularities of eutectic transformation mechanism in binary alloy of Ag – Cu system, ПСр 50 silver solder as an example, in various cooling conditions: in crucible and continuous casting of small section billets.
УДК 621:762.4.045
Структура та властивості ультрадрібнозернистого композиту ЖЄ - 25 % N1
O. І. Толочин


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

Об 'єднання в один цикл операцій синтезу металевої зв 'язки з оксиду та твердофазної консолідації гарячим пресуванням порошків ЖЄ + 25 % N при 1200 - 1300 °С забезпечує отримання безпоруватого ультрадрібнозернистого композиту з комплексом високим механічних властивостей (межа міцності при вигині 2700МПа, твердість за Віккерсом 9500 МПа, тріщиностійкість 21,5 МПа м1/2)

Совмещение в один цикл операций синтеза металлической связки с оксида и твердофазной консолидации горячим прессованием порошков WC + 25 % Ni при 1200 - 1300 °С обеспечивает получение безпористого ультрамелкозернистого композита с комплексом высоким механических свойств (предел прочности при изгибе 2700 МПа, твердость по Виккерсу 9500 МПа, трещиностойкость 21,5 МПа м1/2).

Combination in one cycle of metal binder synthesis operations from oxide and solid-state consolidation of the WC - 25 % Ni powders by hot-pressing at 1200 - 1300 °С provides the obtaining of porous-free ultrafine-grained composite with complex of high mechanical properties (TRS - 2700 MPa, Vickers hardness 9500 MPa, fracture toughness 21.5 MPa m1/2).
УДК 621.74: 669.13
Структура та розподіл елементів між фазами високохромистих чавунів
В. Г. Єфременко, О. В. Лоньшаков, Ю. Г Пензенська


Приазовський державний технічний університет, Маріуполь

Представлено результати досліджень розподілу вуглецю, хрому та марганцю між складовими структури білих чавунів (2,24 - 2,59 % С, 9,65 - 28,39 % Cr, 2,07 - 3,13 % Mn). Проаналізовано зміну фазово-структурного стану чавунів при термічній обробці в залежності від вмісту хрому, зокрема, кількості евтектичних карбідів, а також типу та морфології вторинних карбідів, що формуються під час аустенітизації перед гартуванням.

Представлены результаты исследований распределения углерода, хрома и марганца между составляющими структуры белых чугунов (2,24 - 2,59 % С, 9,65 - 28,39 % Cr, 2,07 -3,13 % Mn). Проанализировано изменение фазово-структурного состояния чугунов при термической обработке в зависимости от содержания хрома, в частности, количества эвтектических карбидов, а также типа и морфологи вторичных карбидов, формирующихся во время аустенитизации перед закалкой.

The results of the studies of the distribution of carbon, chromium and manganese between phases in white cast iron, containing 2,24 - 2,59 % С, 9,65 - 28,39 % Cr, 2,07 - 3,13 % Mn are given. The changes of microstructure condition of cast irons under heat treatment depending of chromium contents, in particular, the amount of eutectic carbides, as well as type and morphology of secondary carbides, forming during austenization before hardening are analyzed.
УДК 669.715:621.746.6:538.69
Структура і зношування закристалізованого у постійному магнітному полі заевтектичного сплаву Al – Fe
В. І. Дубодєлов, В. О. Середенко, С. С. Затуловський, А. В. Косинська


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено вплив слабких (£ 1 Тл) постійних магнітних полів на структуру алюмінієвого сплаву з добавками заліза при його кристалізації. Встановлено, що дія магнітного поля забезпечує зростання кількості кристалів Al3Fe і зміни їх форми та розмірів. Ці зміни найбільше проявляються при дії магнітних полів з індукцією 0,1 – 0,5 Тл. Зношуваність сплавів алюмінію з 6 % Fe при терті знизилась у 6 разів порівняно з необробленим полем сплавом.

Исследовано воздействие слабых ( £ 1 Тл) постоянных магнитных полей на структуру алюминиевого сплава с добавками железа при его охлаждении и кристаллизации. Установлено, что действие магнитного поля обеспечивает увеличение количества кристаллов Al3Fe и смену формы и размеров отдельных групп кристаллов. Определено, что эти изменения преимущественно проявляются при действии магнитных полей с индукцией 0,1 - 0,5 Тл. Износ сплавов А1 - 6 % Бе при трении снизился в 6 раз по сравнению с необработанными полем сплавом.

Weak constant magnetic fields ( £ 1 T) action on aluminium alloys with Fe additions in their cooling and solidification was investigated. It was established, that magnetic field action allow to increase Al3Fe crystals quantity and to change form and size of crystals separate groups. In was determined, that above alternations have the most manifestation in action of magnetic fields with flux density 0,1 - 0,5 T. Al - 6 % Fe alloys wear in fiction reduced in 6 times in comparison with alloys preparated without magnetic field action.
УДК 537.525.5:620.3
Вакуумна технологія вирощування вуглецевих наноструктур
В. Є. Панарін, М. Є. Свавільний, А. І. Хомінич, *М. М. Білий


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

В промисловій установці електродугового напилення типу «Булат» з поворотом плазмового потоку на 90 вирощені багатостінні вуглецеві нанотрубки на підкладках з окису кремнію та полірованого корунду. Як каталізатори використовувались тонкі плівки нікелю, які шляхом вакуумного відпалу коалесціювали в нанорозмірні каталітичні центри. Густина багато стінних вуглецевих нанотрубок на поверхні підкладки залежить як від розмірів каталітичних центрів, так і від природи матеріалу підкладки.

В промышленной установке электродугового плазменного напыления типа «Булат» с поворотом плазменного потока на 90о выращены многостенные углеродные нанотрубки на подложках из окиси кремния и полированного корунда. В качестве катализаторов использовались тонкие пленки никеля, которые путем вакуумного отжига коалесцировали в наноразмерные каталитические центры. Плотность многостенных углеродных нанотрубок на поверхности подложки зависит как от размеров каталитических центров, так и от природы материала подложки.

Multiwalled carbon nanotubes were grown on the SiO2 and Al2O3 substrates in the industrial «Bulat» unit of electric-arc plasma sputtering with turn of plasma stream on 90°. Thin nickel films were used as catalysts. By vacuum annealing this films coalesced to nanosized catalytic centers. The density of multiwalled carbon nanotubes on the substrate depends both on dimensions of catalytic centers and on type of the substrate material.
УДК 669.056.9
Структура та властивості поверхневих шарів при лазерному легуванні сталі ЭП 823
З. А. Дурягіна, Г. В. Лазько*, Х. Б. Василів


Національний університет “Львівська політехніка”, Львів
*Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів

Розглянуто особливості формування структури та фазового складу поверхневих шарів сталі ЭП 823 після лазерного легування з обмазок на основі рідкого скла з додаванням сумішей дисперсних порошків Al2O3, SiС, алюмінію, заліза, нікелю, бору, кремнію, ніобію. Визначено вплив складу обмазок на зміну структури та властивостей сформованих поверхневих шарів.

Проанализированы особенности формирования структуры и фазового состава поверхностных слоев стали ЭП 823 после лазерного легирования обмазками на основе жидкого стекла с добавлением смесей дисперсных порошков А1203, БіСІ, алюминия, железа, никеля, бора, кремния, ниобия. Установлено влияние состава обмазок на изменение структуры и свойств поверхностных слоев.

The features of forming of structural and phase composition of superficial layers of steel ЭП 823 after the laser alloying by liquid glass with addition of mixtures of dispersed powders of Al2O3, SiÑ, Al, Fe, Ni, B, Si, , Nb. Influence of mixture composition on changing of structure and properties of the formed superficial layers is determined.
УДК 621.762:539.214
Особливості структури спеченого електроконтактним нагрівом порошкового хрому
Л.О. Андрущик, С П. Ошкадьоров, В. І. Курпас*


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вивчені зміни характеристик пористості та дефектності структури спеченого при 1573 К хрому в залежності від часу спікання. Показано, що при електроконтактному спіканні хрому спостерігається активація процесу спікання, прискорення дифузійних процесів і переважне заліковування пор великого діаметру. Кількість пор малого діаметру зростає і протікає рівномірний їх перерозподіл за всім об ’ємом. Рентгенівське дослідження дефектності структури спеченого електронагрівом порошкового хрому також свідчить про велику швидкість протікання дифузійних процесів релаксації, рухомою силою яких є пружна енергія дислокацій.

Изучены изменения пористости и дефектности структуры спеченного при 1573 К хрома в зависимости от времени спекания. Показано, что при электроспекании хрома происходит активация процесса спекания, ускорение диффузионных процессов и происходит преимущественное залечивание пор большого диаметра. Число мелких пор увеличивается и происходит равномерное их распределение по всему обьему. Рентгеновские исследования дефектности структуры хрома подтвердили теоретические выводы о большей скорости диффузионных процессов при его электроспекании.

Changes of porosity and structure defects of chromium sintered at 1573 K were studied depending on sintering time. It was shown that activation of chromium sintering, acceleration of diffusion and predominant healing of coarse pores took place during direct electrical sintering. The number of fine pores was increased, their uniform redistribution over material was occurred. X-ray study of chromium structure defects confirmed theoretical conclusion about high speed of diffusion processes upon direct electrical sintering.
УДК 669.187.56
Особливості зміцнення швидкорізальних сталей при електрошлаковому переплаві
В. Г. Делєві, Т Ю. Чіпенко, В. М. Крикун


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Київ

Розглянуто механізм формування структури швидкорізальних сталей після електрошлакового переплаву. Підвищення механічних властивостей сталей пов’язане з ростом дисперсності вторинних карбідів, збільшенням міцності зв’язку карбідів з а -фазою і зменшенням кількості включень на міжфазній границі.

Резюме Рассмотрен механизм формирования структуры быстрорежущих сталей после электрошлакового переплава. Повышение механических свойств данных сталей связано с ростом дисперсности вторичных карбидов, увеличением прочности связи карбидов с а -фазой, уменьшением количества включений на межфазной границе.

The mechanism of the formation of high-speed steels structure after electroslag remelting has been studied. An increase of mechanical properties of the steels is attributable to the growth of dispersion of secondary carbides and an increase in strength of carbides-to- a -phase binding because of reduction of foreign inclusions quantity at the phase boundary.
УДК 669.14.018.298у781
Вплив попередньої пластичної деформації на дифузію бору та вуглецю в сплавах на основі заліза
Н. Ю. Філоненко, Л. І. Федоренкова*


Український державний Хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ
*Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ

Досліджено вплив попередньої пластичної деформації на одночасну дифузію бору та вуглецю в низьковуглецевому сплаві та сплаві, що містить бор, при різних умовах насичення. Запропоновано спосіб бороцементації, який полягає в оптимальному поєднанні попередньої пластичної деформації та складу насичуючої суміші, що дозволяє одержувати більш якісні і однорідні бороцементовані покриття більшої товщини.

Изучено влияние предварительной пластической деформации на одновременную диффузию бора и углерода в низкоуглеродистом и борсодержащем сплавах на железной основе при различных условиях насыщения. Предложен способ бороцементации, состоящий в оптимальном сочетании предварительной пластической деформации и состава насыщающей среды, который позволяет получать более качественные, однородные бороцементованные слои большей толщины.

Influence of plastic prestrain on boron and carbon simultaneous diffusion in low-carbon and boron steels under different saturation conditions was investigated. Boron cementation method allowed receiving a more qualitative homogenous boron cementation coating with greater thickness were developed.
УДК 621.745.55
Підвищення ефективності модифікування сталі
B. М. Щеглов, C. Є. Кондратюк, І. Н. Примак


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянута ефективність модифікування низьковуглецевої сталі ультрадисперсними комплексними модифікаторами. Показана перевага їх позитивного впливу на глибину рафінувальних процесів і якісні характеристики металу - мікроструктуру, вміст газів та неметалевих включень*.

Рассмотрена эффективность модифицирования низкоуглеродистой стали комплексными ультрадисперсными модификаторами. Показано преимущество их положительного влияния на глубину рафинировочных процессов и качественные характеристики металла - микроструктуру, содержание газов и неметаллических включений.

The effectiveness of modifying of low-carbon steel with complex ultra-disperse modificators was considered. The advantages of their positive influence on refining processes and characteristics of metal - microstructure, contents of gases and non-metallic inclusions are shown.Георгій Павлович Борисов
До 80-річчя від дня народження
Бертольд Бенціонович Винокур
До 80-річчя від дня народження
Науково-практична конференція молодих вчених України “Нові технології і матеріали у машинобудуванні”Конкурс робіт молодих науковців України

< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine