Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Документы
Совет молодых учёных
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
1-2010 Версия в формате PDF Версия для печати
МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2010
ЗМІСТ

Від головного редактора МОМ-15
 
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.Г. Іванченко, В.А. Дехтяренко, Т.В. Прядко
Зміна кінетики наводнення сплавів системи Ті-Zr-Mn

А.А. Кулініч, В.П. Гаврилюк, О.О. Рябініна
Структура і фізико-механічні властивості сплаву системи Al – Mg, мікролегованого кремнієм

О.І. Юркова, Р.В. Карпов, Є.O. Клягін
Особливості формування нанокристалічної структури в a-залізі при деформації тертям
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ П.І. Лобода, Ю.І. Богомол, Ю.В. Нестеренко
Зміцнення спрямовано армованих композитів в умовах високих температур

Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк
Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН

С.В. Корягін, О.В. Бякова
Отримання магнітожорсткого нанокомпозиту Nd-Fe-B
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ С.М. Чернега, Ю.М.Подрезов, І.Т. Ярматов, М.О. Красовський
Дослідження та контроль розповсюдження тріщини в боридних покриттях

К.О. Сергеєва
Вимірювання температури сталі у конвертері
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко
Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ М.П. Волкотруб, М.І. Прилуцький
Покращення якості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання

В.А. Шаломєєв
Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА VI Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2010"
 

Білоцький О.В. До 85-річчя від дня народження
 

Кірієвський Б.А. До 70-річчя від дня народження
 

Конференція молодих вчених України «Нові технології і матеріали у машинобудуванні», присвячена 125-й річниці від дня народження Івана Фещенко-Чопівського
 УДК 620.181.5
Зміна кінетики наводнення сплавів системи Ті – Zr – Mn
В.Г. Іванченко, В.А. Дехтяренко, Т.В. Прядко


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Методом скануючо ї електронно ї мікроскопі ї т а енерго дисперсі йног о рентгеноспектрального аналізу вивчено мікроструктуру та склад структурних складових, які утворюються при кристалізації сплавів системи Tі – Zr – Mn з вмістом 20 ат. % Zr. Досліджено вплив структури на параметри наводнення сплавів у литому стані. Показано, що при переході від доевтектичного сплаву до заевтектичного має місце зміна кінетики поглинання водню.

Методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа изучено микроструктуру и состав структурных составляющих, которые образуются в сплавах системы Ті - 7г - Мп содержащих 20,0 ат. % 7г. Исследовано влияние структуры на параметры наводораживания литых сплавов. Показано, что при переходе от доэвтектического сплава к заэвтектическому происходит изменение кинетики поглощения водорода.

The microstructure and composition of structure constituents of alloys of the Ti - Zr - Mn system with 20,0 at. % Zr has been studied using SEM equipped with EDAX technique. The effect of microstructure on the hydrogenation parameters of the cast alloys has been investigated. It was shown that transition from the hypoeutectic structure to hypereutectic one leads to the changes of the hydrogen saturation kinetics of the alloys.
УДК 661.74:669.14.046.554
Структура і фізико -механічні властивості сплаву системи Al - Mg, мікролегованого кремнієм
А.А. Кулініч*, В.П. Гаврилюк, О.О. Рябініна


*Національний технічний Університет України "КПІ", Київ
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено вплив домішок кремнію на фазовий склад, структуру, механічні і технологічні властивості сплаву АМгбл після лиття в кокіль і термічної обробки. Для сплаву, відлитого в кокіль, можливе підвищення вмісту кремнію до 0,5 % при збереженні високого рівня механічних і технологічних властивостей, а для сплаву, який використовується після термічної обробки, допускається підвищення вмісту кремнію до 1,0 %, за умови, що вміст магнію в сплаві знаходиться в межах б,0 - б,5 %.

Исследовано влияние примесей кремния содержанием до 2,0 % на фазово-структурный состав, механические и технологические свойства сплава АМгвл после литья в кокиль и термической обработки. Установлено, что для сплава АМгбл, который используется после литья в кокиль, можно повысить содержание примесей кремния до 0,5 % при сохранении высокого уровня механических и технологических свойств, а для данного сплава, который используется после термической обработки, содержание кремния можно повысить до 1,0 %, при условии что содержание магния в сплаве находится в пределах 6,0 - 6,5 %.

Influencing of silicon admixtures up to 2,0 % on phase-structural composition, mechanical and technological properties of АМгбл alloy after casting and heat treatment is investigated. It is determined that for АМгбл alloy, which is used after casting, it is possible to increase silicon content to 0,5 % at the maintainance of high level of mechanical and technological properties, and for this alloy used after heat treatment silicon content can be increased to 1,0 %, if magnesium content is within the limits of 6,0 - 6,5 %.
УДК 539.401:669-175.2
Особливості формування нанокристалічної структури в a -залізі при деформації тертям
О. І. Юркова, Р.В. Карпов, Є.О. Клягін


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

На підставі результатів, одержаних методом інтенсивної пластичної деформації тертям, показано, що ефективне подрібнення зерен а -залізo реалізується в температурному інтервалі теплої і гарячої деформації, причому формування нанокристалічної структури можливе в умовах динамічної рекристалізації під час гарячої деформації, що забезпечується різноспрямованою деформацією зі швидкістю вище 102 с-1.

Методом микроструктурного анализа, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии исследована структура а -железа после интенсивной пластической деформации трением. Установлено формирование градиентного поверхностного слоя, в котором размер зерен изменяется от микро- до субмикро- и наноразмеров. Формирование нанокристаллической структури обсуждается как следствие динамической рекристаллизации.

Structure of iron subjected to severe plastic deformation by friction was systematically studied. Optical and electron microscopy were used in course of experimentations. Several structural sections refined down to nano- and submicrometer sized grains were revealed in the modified gradient surface layer. Key role of dynamic recrystallization in refining the grains down to nanometer size is discussed.
УДК 669.018.95:539.4.015:665.3:621.762.5
Зміцнення спрямовано армованих композитів в умовах високих температур
П.І. Лобода, Ю.І. Богомол, Ю.В. Нестеренко


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Показано, що міцність спрямовано армованих евтектичних сплавів ЬаБ6-ТіБ2 при високих температурах в основному залежить від пластичності волокон ТіБ2 та матриці ЬаБ6. Аналіз дислокаційної структури волокна показав наявність деформаційного зміцнення монокристалічного дибориду титану при підвищених температурах.

Показано, что прочность направленно армированных эвтектических сплавов ЬаВ6ЛлВ2 при высоких температурах в основном зависит от пластичности волокон ТлВ2 и матрицы ЬаВ6. Анализ дислокационной структуры волокна показал наличие деформационного укрепления монокристаллического диборида титана при повышенных температурах.

It is determined that bending strength of the directionally reinforced LaB6-TiB2 composite at high temperatures mainly depends on the plasticity of TiB2 fibers and LaB6 matrix. By the analysis of the dislocation structure of the fiber the presence of strain hardening in monocrystalline titanium diboride at high temperature deformation was revealed.
УДК 621.002.3: 621.89
Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН
Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Наведено результати дослідження впливу періодичності структури нових антифрикційних композиційних матеріалів на основі шліфувальних відходів сплаву АК12ММгН на комплекс їх властивостей. Показано ефективність розробленої технології виготовлення досліджуваних матеріалів, що підтверджено результатами комплексного Фур 'є-аналізу.

Приведены результаты исследования влияния периодичности структуры новых антифрикционных композиционных материалов на основе шлифовальных отходов сплава АК12ММгН на комплекс их свойств. Показана эффективность разработанной технологии изготовления исследуемых материалов, что подтверждено результатами комплексного Фурье-анализа.

The results of structure periodicity influence of new antifriction composite materials on the basis of polishing wastes of АК12ММгН alloy for the complex of their properties are presented. It is shown the efficiency of the developed technology for the materials that is confirmed by the results of complex Fourier-analysis.
УДК 621.793.7
Отримання магнітожорсткого нанокомпозиту Nd – Fe – B
С.В. Корягін, О. В. Бякова


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Наведено дані щодо фазових перетворень в процесі отримання нанокомпозиту типу Nd2Fe14B/Fe3B шляхом спінінгування з наступним кристалізаційним відпалом сплаву Nd – Fe – B з низьким вмістом неодиму та бору. Кристалізація попередньо аморфізованого сплаву відбувається в чотири стадії і закінчується формуванням нанокомпозитної структури з розміром зерен 27 нм. Особливістю цього сплаву є присутність у його структурі магнітом 'якої метастабільної Nd2Fe23B3 фази.

Приведены данные о фазовых превращениях в процессе получения нанокомпозита Nd2Fe14B/Fe3B путем спинингования с последующим кристаллизационным отжигом сплава Nd – Fe – B с пониженным содержанием неодима и бора. Низкое содержание В облегчает кристаллизацию предварительно аморфизированного сплава, которая протекает в четыре этапа и заканчивается формированием нанокомпозитной структуры с размером зерен 27 нм. Особенностью сплава является присутствие в его структуре магнитомягкой метастабильной фазы Nd2Fe23B3.

Phase transformations leading to formation of hard magnetic Nd2Fe14B/Fe3B-type nanocomposite due to crystallization process of the melt spun Nd - Fe - B alloy with low content of Nd and B were studied. Reduced B content facilitates amorphous alloy crystallization occurred by four steps and finished by formation of nanocrystalline structure with nanograin size about 27 nm. Important structural feature of nanocomposite alloy concerns the presence of metastable soft magnetic Nd2Fe23B3 phase.
УДК 621.785
Дослідження та контроль розповсюдження тріщини в боридних покриттях
С.М. Чернега*, Ю.М. Подрезов, І.Т. Ярматов, М.О. Красовський


*Національний технічний університет України «КПІ», Київ
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

Запропоновано методику випробування когезійної міцності та тріщиностійкості дифузійних боридних покриттів за допомогою контролю процесу розповсюдження тріщини в світловому мікроскопі з одночасним записом кривої навантаження.

Предложена методика испытания когезийной прочности и трещиностойкости диффузионных боридных покрытий с помощью исследования процесса распространения трещины в оптическом микроскопе с одновременной записью кривой нагрузки.

The test procedure and fracture toughness of diffusion boride coatings by research of the process of crack propagation in an optical microscope with the simultaneous recording of the load curve is offered.
УДК 669.184:658.012.011.66
Вимірювання температури сталі в конвертері
К.О. Сергеева


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Розглянуто метод безперервного контролю температури металу в конвертері за швидкістю розповсюдження ультразвуку в ньому.

Рассмотрен метод непрерывного контроля температуры металла в конверторе по скорости распространения ультразвука в нем.

The method of continuous control of metal temperature in a basic oxygen furnace is considered based on the speed of ultrasound distribution.
УДК 548.4:620.186.1:669.017.3; 621.9.048.4
Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням
Є. В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко*


Національний технічний університет України "КПІ", Київ
*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Досліджено структуру поверхневих шарів заліза, отриманих при комплексній обробці, яка включала електроіскрове легування цирконієм, титаном, хромом на повітрі, в атмосфері пропан-бутану та хіміко-термічну обробку - азотування. Встановлено підвищення мікротвердості легованих шарів до 5,5 - 12,0 ГПа. Виявлено збільшення проникнення цирконію вглиб матеріалу основи до 200 мкм.

Исследована структура поверхностных слоев железа, полученных при проведении комплексной обработки, которая включала электроискровое легирование цирконием, титаном, хромом на воздухе, в атмосфере пропан-бутана и химико-термическую обработку - азотирование. Установлено повышение микротвердости легированных слоев до 5,5 - 12,0 ГПа. Выявлено увеличение глубины проникновения циркония вглубь материала основы до 200 мкм.

The iron surface layers, obtained during the complex processing that includs electric-spark alloying by zirconium, titanium, chromium in the air, in the atmosphere of propane-butane and chemical-heat treatment (nitriding) were studied by the microstructural, microhardness, X-ray analysis and scanning electron microscopy. Increasing of alloyed layers microhardness to 5,5 -12,0 GPa was found. It was revealed the increasing zirconium penetration depth into the material base up to 200 ^m.
УДК 621.746.669.131.7
Покращення якості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання
М.П. Волкотруб, М.І. Прилуцький


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено вплив модифікування ультрадисперсними частинками карбонітриду титану на структуру і зносостійкість чавуну для гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. Встановлено, що легування ферофосфором ФФ-16 і наступна обробка чавуну такими частинками подрібнюють зерно, подовжують включення графіту в чавуні, підвищують твердість і зносостійкість гільз на 20 - 25 % в порівнянні з нелегованим і немодифікованим чавуном

Исследовано влияние модифицирования ультрадисперсными частицами карбонитрида титана на структуру и износостойкость чугуна для гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Установлено, что легирование ферофосфором ФФ-16 и последующая обработка чугуна такими частицами измельчают зерно, удлиняют включения графита в чугуне, при этом увеличивается твёрдость и износостойкость гильз на 20 - 25 % по сравнению с нелегированным и немодифицированным чугуном.

Influence of modification by superdispersed titanum carbonitride particles on the structure and wear resistance of pig-iron of sleeves of internal combustion engines is investigated. It was found that alloying by ferrophosphorus ФФ-16 and the subsequent processing of pig-iron by these particles lead to grains size decreasing, elongate graphite in pig-iron, thus hardness and wear resistance of sleeves increases on 20 – 25 % in comparison with not alloyed and not modified pigiron.
УДК 669.721.5
Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5
В. А. Шаломєєв


Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

Обґрунтовано вибір елементів для легування магнієвого сплаву Мл-5 з метою підвищення його жароміцності. Показано їх вплив на структуроутворення, механічні властивості та жароміцність сплаву.

Обоснован выбор элементов для легирования магниевого сплава Мл-5 с целью повышения его жаропрочности. Показано влияние легирующих элементов на структурообразование, механические свойства и жаропрочность сплава.

The selection of elements for cbflflmHHiTn MJI-5 magnesium alloy Ml-5 to improve its heat resistance. The effect of alloying elements on structure formation, mechanical properties and heat resistance of the alloy.VI Міжнародна науково-практична конференція “Литво 2010”
(22 – 23 квітня 2010 р., м. Запоріжжя)
Олексій Васильович Білоцький
До 85-річчя від дня народження
Кірієвський Борис Абрамович
До 70-річчя від дня народження
Конференція молодих вчених України
«Нові технології і матеріали у машинобудуванні»


присвячена 125-й річниці від дня народження Івана Фещенко-Чопівського

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine