Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
2-2011 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2011
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ А. Н. Титенко, Л. Д. Демченко, O. M. Бабій, Ю. Б. Скирта
Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза

В. В. Остапович, Н. О. Бондаревська, Ю. А. Гарасим
Теплове розширення залізовуглецевих сплавів

Г. В. Левченко, Т. В. Грицай, О. Є. Нефедьєва
Особливості формування структури трубних заготовок, виготовлених зі зливка та безперервнолитого металу

М. О. Красовський, В. О. Лавренко, С. М. Чернега
Корозійна поведінка фазових складових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al – Zn – Mg – Cu, мікролегованих скандієм
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк
Забезпечення надійності та довговічності роботи вузлів тертя поліграфічних машин
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, Т. В. Лоскутова, І. І. Білик
Вплив покриття TiN на насичення титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т

М. М. Бобіна, І. Я. Смокович, О. М. Соловар, Т. В. Лоскутова
Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем

Н. В. Франчік, С. І. Сидоренко, Є. В. Іващенко
Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ П. І. Лобода, Ю. П. Стовбун, І. В. Сагайдак, В. В. Болбут
Вирощування та очистка кристалів із порошку металургійного кремнію

П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Д. Ю. Єрмоленко
Механізм зміцнення спрямовано армованого евтектичного сплаву LaB6 – ZrB2 в широкому інтервалі температур
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ А. І. Троцан, В. В. Каверинський, І. Л. Бродецький
Визначення оптимальних вихідних розміру і маси часток модифікатора методом скінчених різностей
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Рецензія на книгу В. Л. Мазура, О. В. Ноговіцина
"Теория и технология тонколистовой прокатки. Численный анализ и технические приложения".УДК 539.219.3;53.096:669.25’1’24’295:669.112.227.346.2
Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза
А. М. Титенко, Л. Д. Демченко*, O. M. Бабій, Ю. Б. Скирта*


Інститут магнетизму НАН та МОН України, Київ
*Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Розглянуто механічні та електричні властивості функціональних сплавів на основі Fe – Ni – Co – Ti з ефектом пам’яті форми. Аналізуються причини, які сприяють досягненню великих надпружних деформацій та високих значень реактивних напружень в сплавах цієї системи. Експериментально досліджено появу диференційної термоелектрорушійної сили в процесі мартенситного перетворення. Встановлена кореляція між температурними залежностями диференційної термоелектрорушійної сили та електроопору дослідженого сплаву.

Рассмотрены механические и электрические свойства функциональных сплавов на основе Бе - N1 - Со - Т1 с эффектом памяти формы. Анализируются причины, которые способствуют увеличению сверхупругой деформации и высоких значений реактивных напряжений в сплавах этой системы. Экспериментально исследовано появление дифференциальной термо-эдс в процессе мартенситного превращения. Установлена корреляция между температурными зависимостями дифференциальной термо-эдс и электросопротивления исследуемого сплава.

The mechanical and electrical properties of functional Fe - Ni - Co - Ti-based alloys with shape memory effect have been examined. The reasons that contribute to an increase in superelastic deformation and an achievement of high values of reactive stresses in this system alloys have been analysed. The differential thermal emf behaviour in the martensite transformation process was studied. The correlation between the temperature dependence of the differential thermal emf and electrical resistance in the investigated alloy has been established.
УДК 669.162:536.413.2
Теплове розширення залізовуглецевих сплавів
В. В. Остапович*, Н. О. Бондаревська Ю. А. Гарасим


Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ *НТЦ
*«Булат НВР», Київ

Досліджено вплив вмісту вуглецю (0,87 - 2,65 %) в залізовуглецевих сплавах на зміну коефіцієнта теплового розширення в інтервалі температур 100 - 950 °С. Встановлено, що мінімальні значення коефіцієнта теплового розширення спостерігаються в сплавах з вмістом вуглецю більше 1,5 % в околі температури магнітного переходу цементиту (210 °С). В інтервалі температур 350 - 650 °С значення коефіцієнта теплового розширення сплавів з різним вмістом вуглецю залишаються практично незмінними.

Исследовано влияние содержания углерода (0,87 - 2,65 %) в железоуглеродистых сплавах на изменение коэффициента теплового расширения в интервале температур 100 - 950 °С. Установлено, что минимальные значения коэффициента теплового расширения наблюдаются в сплавах с содержанием углерода более 1,5 % в области температуры магнитного перехода цементита (210 оС). В интервале температур 350 - 650 оС значения коэффициента теплового расширения сплавов с разным содержанием углерода остаются практически неизменными.

The effect of carbon content (0,87- 2,65 %) in iron-carbon alloys to the variation of the modified coefficient of thermal expansion in the temperature range of 100 - 950 °С. It is established that the minimum values of coefficient of thermal expansion are observed at the alloys with carbon content more than 1,5 % at the magnetic transition temperature of cementite (210 °C). In the temperature range of 350 - 650 °C coefficient of thermal expansion values of the alloys with different carbon contents remain almost unchanged.
УДК 669.017:621.774:621.746
Особливості формування структури трубних заготовок, виготовлених зі зливка та безперервнолитого металу
Г. В. Левченко, Т. В. Грицай, О. Є. Нефедьєва


Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Розглянуті особливості формування структури трубних заготовок, виготовлених зі зливка й безперервнолитого металу. Показано, що трубна заготовка з безперервнолитого металу характеризується більш дисперсною будовою дендритної та зеренної структури в порівнянні із заготовкою зі зливка, і ця залежність зберігається після наступної деформаційної та термічної обробки.

Рассмотрены особенности формирования структуры трубных заготовок, изготовленных из слитка и непрерывнолитого металла. Показано, что трубная заготовка из непрерывнолитого металла характеризуется более дисперсным строением дендритной и зеренной структуры по сравнению с заготовкой из слитка, и эта зависимость сохраняется после последующей деформационной и термической обработки.

The features of structure formation of the tubular billets manufactured of the ingot and continuously casted metal have been considered. It has been shown that the tubular billet of the continuously casted metal is characterised by more dispersed dendritic and grain structure in comparison with the billet made of the ingot. This regularity conserves after the subsequent deformation and heat treatment.
УДК 620.193: 546.621
Корозійна поведінка фазових складових деформівних алюмінієвих сплавів системи АІ - Zn - Мg - Cu, мікролегованих скандієм
М. О. Красовський, B. О. Лавренко, C. М. Чернега*


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
*Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено електрохімічну поведінку інтерметалідних фаз в двух сплавах системи АІ - Zn - Мg - Cu. Показано, що інтерметалідна фаза Al3ScxZr1-x може проявляти анодну поведінку відносно матриці сплаву в 1 М розчині NaCl при введені в сплав сумісно хрому і мангану і катодну поведінку за відсутності цих елементів.

Исследовано электрохимическое поведение интерметаллидных фаз в двух сплавах системы Al - Zn - Mg - Cu. Показано, что интерметаллидная фаза Al3ScxZr1-x может проявлять анодное поведение относительно матрицы сплава в 1 М растворе NaCl при введении в сплав совместно хрома и марганца и катодное поведение - в отсутствие этих элементов.

Electrochemical behavior of individual components - the primary phases in the two alloys of Al - Zn - Mg - Cu system was studied. The intermetallic phase Al3ScxZr1-x was shown to be anodic with respect to the matrix of an alloy in 1 M of NaCl solution when chromium and manganese were jointly added. It manifests cathodic behavior in the absence of these elements.
УДК 621.002.3: 621.89
Забезпечення надійності та довговічності роботи вузлів тертя поліграфічних машин
Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Представлено результати дослідження впливу розроблених нових технологічних параметрів виготовлення підшипникових матеріалів на основі міді на надійність та довговічність поліграфічної техніки.

Представлены результаты исследования влияния разработанных новых технологических параметров изготовления подшипниковых материалов на основе меди на надежность и долговечность полиграфической техники.

In the article the influence of the developed technological operations at making bearings materials based on copper to the reliability and endurance of polygraphic machines have been presented.
УДК 621.785
Вплив покриття TiN на насичення титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т
В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, Т. В. Лоскутова, І. І. Білик


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних покриттів за участю нітриду титану, нанесеного методом фізичного осадження з газової фази та наступним дифузійним титаноалітуванням. Визначено фазовий та хімічний склади покриттів. Встановлено бар'єрні властивості шару нітриду титану ТЫ, який при наступному титаноалітуванні зменшує дифузійне проникнення в сталь титану і алюмінію, а елементів основи - заліза, хрому та нікелю в покриття.

Показана возможность получения на поверхности стали 12Х18Н10Т комплексных покрытий с участием нитрида титана, нанесенного методом физического осаждения из газовой фазы и последующим диффузионным титаноалитированием. Определены фазовый и химический составы покрытий. Установлены барьерные свойства слоя нитрида титана который при последующем титаноалитировании уменьшает диффузное проникновение в основу титана и алюминия, а элементов основы железа, хрома и никеля в покрытие.

The possibility of obtaining surface 12X18H10T steel complex coating with titanium nitride applied by physical vapor deposition and subsequent diffusion aluminizing by titanium. The phase chemical compositions of coatings are determineded. The barrier layer of titanium nitride TiN, which then aluminizing by titanium reduces diffuse penetration of titanium and aluminum elements on iron, chromium and nickel in the coating.
УДК 621.785
Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем
М. М. Бобіна, І. Я. Смокович, О. М. Соловар, Т. В. Лоскутова


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Розглянуто можливість отримання нітридних, оксикарбонітридних та оксидних покриттів на титановому сплаві ВТ6 електронно-променевим азотуванням та цементацією. Насичення проводили за умови зниженого тиску при температурах 850 - 1050 °С впродовж 2 - 10 годин. Визначено фазовий та хімічний склад отриманих покриттів, їх товщина та мікротвердість.

Рассмотрена возможность получения нитридных, оксидных карбонитридних и оксидных покрытий на титановом сплаве ВТ6 электронно-лучевым азотированием и цементацией. Насыщение проводили при условии пониженного давления при температурах 850 - 1050 °С в течение 2 - 10 часов. Определены фазовый и химический состав полученных покрытий, их толщина и микротвердость.

The possibility of a nitride, oxide-karbonitride and oxide coatings on titanium VT6 alloy by electron-beam nitriding and cementation. Saturation was performed under the conditions of reduced pressure at the temperature 850 - 1050 °C for 2 - 10 hours. Phase and chemical composition of the obtained coatings, their thickness and microhardness were defined.
УДК 621.785
Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці
Н. В. Франчік, С. І. Сидоренко, Є. В. Іващенко


Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Наведено результати досліджень формування приповерхневих шарів в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці вреакційноактивних середовищах різного типу для забезпечення покращених механічних властивостей (твердості, зносостійкості та корозійної стійкості).

Представлены результаты исследований формирования приповерхностных слоев в сплавах железа с хромом и титаном при лазерной химико-термической обработке в реакционноактивных средах различного типа для достижения улучшенных механических свойств (твердости, износостойкости и коррозионной стойкости).

Result of research of formation near-surface layers in iron alloys with Cr and Ti at laser chemical and heat treatment in reaction active environments of different types for providing better mechanical properties (hardness, wear-resistance and corrosion resistance) are presented.
УДК 621.762.53
Вирощування та очистка кристалів із порошку металургійного кремнію
П. І. Лобода, Ю. П. Стовбун, І. В. Сагайдак, В. В. Болбут


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено перекристалізацію порошку металургійного кремнію в умовах безтигельної зонної плавки, встановлено закономірності формування структури пористої пресовки перед фронтом плавлення та механізм видалення домішок. Виявлено, що під час плавки утворюється легкоплавкий розплав на основі кремнію, з високою концентрацією домішок, який просочує пористу пресовку кремнію, та під дією капілярних сил видаляється перед фронтом плавлення. Застосування зонної плавки за один прохід зони розплаву дозволяє підвищити чистоту кремнію від 98,6 % до 99,9 %.

Исследован процесс перекристаллизации порошка металлургического кремния в условиях бестигельной зонной плавки, установлены закономерности формирования структуры пористой прессовки перед фронтом плавления и механизм удаления примесей.

The recrystallization process of powder metallurgical silicon at crucibleless melting is studied. Structure formation pattern of porous compact at melting zone and mechanizm of impurities removing are established.
УДК 669.018.95:539.4.015:665.3:621.762.5
Механізм зміцнення спрямовано армованого евтектичного сплаву LaB6- ZrB2 в широкому інтервалі температур
П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Д. Ю. Єрмоленко


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Спрямовано закристалізовані евтектичні сплави LaB6 - ZrB2 були одержані методом безтигельної зонної плавки неспечених пористих пресовок. Міцність на згин плавлених композитів досліджувалася в температурному інтервалі 20 - 1600 °С і досягає 957МПа при 1600 °С. Показано, що міцність спрямовано армованих евтектичних сплавів LaB6 - ZrB2 пов 'язана: при температурах, близьких до температури навколишнього середовища, з механізмами розгалуження та блокування тріщин, а при підвищенні температури випробувань з виникненням та інтенсифікацією пластичної деформації по дислокаційному механізму в матричній та армуючій фазах композиту.

Направленно закристаллизованные эвтектические сплавы LaB6 - ZrB2 были получены методом бестигельной зонной плавки неспеченных пористых прессовок. Прочность на изгиб плавленых композитов исследовалась в температурном интервале 20 - 1600 °С и достигает 957 МПа при 1600 оС. Показано, что прочность направленно армированных эвтектических сплавов ЬаБ6 - 7гБ2 ассоциируется: при температурах, близких к температуре окружающей среды, с механизмами разветвления и блокирования трещин, а при повышении температуры испытаний с возникновением и интенсификацией пластической деформации по дислокационному механизму в матричной и армирующей фазах композита.

The directionally solidified LaB6-ZrB2 eutectic alloy was prepared by a floating zone method, based on crucibleless zone melting of compacted powders. The bending strength of the melted eutectic LaB6 - ZrB2 composite was evaluated in the temperature range 20 - 1600 °C and reached 957 MPa at 1600 °C. It is shown that the durability of the directionally reinforced LaB6 - ZrB2 eutectic alloy associated: at near ambient temperature, with bridging and cracks deflection strengthening mechanisms, and at increasing temperatures with the origin and intensification of plastic deformation by a dislocation mechanism in the matrix and fibers of the composite.
УДК 621.745.435:62-932.2
Визначення оптимальних вихідних розміру і маси часток модифікатора методом скінчених різностей
A. І. Троцан, B. В. Каверинський, І. Л. Бродецький


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Запропонована методика визначення оптимальних розмірів дисперсних тугоплавких часток, що вводяться, маси модифікатора і температури розплаву, побудована на принципах скінченорізносного комп 'ютерного моделювання шляхом зворотнього прогнозуючого розрахунку. Методика дозволяє встановити параметри модифікування розплавів, що забезпечують утворення заданої кількості додаткових центрів кристалізації.

Предложена методика определения оптимальных размеров вводимых дисперсных тугоплавких частиц, массы модификатора и температуры расплава, построенная на принципах конечноразностного компьютерного моделирования путём обратного прогнозирующего расчёта. Методика позволяет установить параметры модифицирования расплавов, обеспечивающие образование заданного количества дополнительных центров кристаллизации.

The method of determination of the optimum size of high-melting dispersed particles, the mass of modifying agent and melt temperature is proposed. The procedure is based on the principles of computer modeling by a method of finite differences by return predicting calculation. The method allows to define the parameters of modifying of the melts, providing formation of the given quantity of additional centers of crystallization.Рецензія
на книгу В. Л. Мазура, О. В. Ноговіцина «Теория и технология тонколистовой прокатки. Численный анализ и технические приложения».


— Днепропетровск: РВА «Дніпро-УЛЬ», 2010. — 500 с.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine