Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-2011 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2011
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ О.І. Юркова, А.В. Косянчук, М.Г. Гриценко
Структурний стан і механічні властивості пластично деформованого заліза

В.Г. Іванченко, В.А. Дехтяренко, Т.В. Прядко, Т.О. Косорукова
Сорбційні властивості евтектичних сплавів системи Ti – Fe – Mn

І.Ф. Кірчу, С.Я. Шипицин, С.М. Чернега, Т.В. Степанова
Вплив структури нержавіючих сталей з метастабільним аустенітом на стійкість до кавітаційного зношування
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В.М. Дука, А.Г. Борисов
Вплив зміни умов охолодження в інтервалі кристалізації на структуру сплаву АК7ч

В.Г. Гаврилюк, В.В. Ласковець, К.Ю. Гзовський
Вплив титану на схильність до утворення гарячих тріщин та структуру сплавів Al – Cu5
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова
Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах

М.А. Погрібний, С.А. Князєв
Борування конструкційних сталей з використанням насичуючих паст
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ Е.В. Приходько, Д.М. Тогобицька
Інформаційно-аналітична система стабілізації властивостей прокату

О.А. Щерецький
Дослідження особливостей будови металевих розплавів методом циклічного синхронного термічного аналізу
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ О.І. Толочин
Твердофазне ущільнення порошкових композиційних матеріалів на основі міді високим тиском
ПЕРСОНАЛІЇ В.П. Гаврилюк. До 70-річчя від дня народження.
 
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА 9-й Міжнародний симпозіум "Наукові та технологічні аспекти виробництва чавуну".
 

Конкурс робіт молодих науковців України
 

Угода про передачу авторських прав на рукопис
 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Литво – 2011»
 

Напівавтомат ПМ-5М1
 УДК 620.178: 621.785
Структурний стан і механічні властивості пластично деформованого заліза
О. І. Юркова, А. В. Косянчук, М. Г. Гриценко


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Методом наноіндентування досліджено вплив нано- і субмiкрокристалічного стану на механічні характеристики (твердість Hh, пластичність δА і модуль Юнга) заліза після інтенсивної пластичної деформації тертям в аргоні та аміаку. Показано, що розчинений азот збільшує твердість в мікро- та субмікрокристалічних ділянках градієнтного шару в порівнянні з інтенсивною пластичною деформацією тертям в аргоні за рахунок твердорозчинного зміцнення. Високий вміст азоту в α -Fe[N]-твердому розчині практично не впливає на механічні характеристики нанокристалічного заліза з розміром зерен менше 50 нм, де деформація контролюється механізмом зернограничного проковзування.

Методом наноиндентирования исследовано влияние нано- и субмикрокристаллического состояния на механические характеристики (твердость Hh, пластичность 5А и модуль Юнга Е) железа после интенсивной пластической деформацией трением в аргоне и аммиаке. Показано, что растворенный азот увеличивает твердость в микро- и субмикрокристаллическом участках градиентного слоя по сравнению с интенсивной пластической деформацией трением в аргоне за счет твердорастворного упрочнения. Высокое содержание азота в а -FetNJ-твердом растворе практически не влияет на механические свойства нанокристаллического железа c размерами зерен менее 50 нм, в котором деформация контролируется механизмом зернограничного проскальзывания.

By using nanoindentation technique correlation of the mechanical parameters such as nanohardness Hh, plasticity characteristic δА, Young's modulus E and grain size of iron subjected to severe plastic deformation by friction under argon and ammonia atmosphere was examined. It was found that such deformation combined with directional mass transfer of nitrogen results in increasing the nanohardness of sections consisted of submicro- and micrometer sized grains due to the solid solution hardening. High concentration of nitrogen in α -Fe[N]-solid solution does not influence on the mechanical properties of nanocrystalline iron with grain sizes smaller then 50 nm because the deformation is predominantly controlled by grain boundary sliding.
УДК 620.181.5
Сорбційні властивості евтектичних сплавів системи Ті - Ге - Мп
В. Г. Іванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Т. О. Косорукова


Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ

Методом електронної скануючої мікроскопії та рентгенівським фазовим аналізом вивчено мікроструктуру та фазовий склад евтектичних сплавів системи Ті-Ге-Мп в литому стані, а також фазовий склад продуктів гідрування. Досліджено вплив структури на кінетичні параметри наводнення. Показано, що суттєве збільшення швидкості поглинання водню зумовлене наявністю на поверхні первинних кристалів інтерметаліду.

Методом электронной сканирующей микроскопии и рентгеновским фазовым анализом изучена микроструктура и фазовый состав эвтектических сплавов системы Ті - Бе - Мп в литом состоянии, а также фазовый состав продуктов гидрирования. Исследовано влияние структуры на кинетические параметры наводороживания. Показано, что существенное увеличение скорости поглощения водорода обусловлено наличием на поверхности первичных кристаллов интерметаллида.

Microstructure and phase composition of cast eutectic alloys of the Ti - Fe - Mn system as well as the products of their hydrogenation were studied by means of scanning electron microscopy and X-ray phase analysis. The effect of microstructure on the kinetic parameters of hydrogenation has been studied. It was shown that essential acceleration of the hydrogen sorption rate is concerned with existence of the primary crystals of intermetallic compound on the surface of specimens.
УДК 669.112.227:669.14.
Вплив структури нержавіючих сталей з метастабільним аустенітом на стійкість до кавітаційного зношування
І. Ф. Кірчу, С. Я. Шипицин, С. М. Чернега*, Т. В. Степанова


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Експериментальними та металографічними дослідженнями впливу мікроударного навантаження при кавітаційній дії на мікроструктуру Cr – Mn – N сталей встановлено, що максимальна стійкість до кавітаційного зношування досягається, коли енергія мікроударної дії витрачається на γ -> ε -> α перетворення, дислокаційне зміцнення матриці та утворених фаз.

Исследованиями влияния микроударной нагрузки при кавитационном воздействии на микроструктуру Ог - Мп - N сталей установлено, что максимальная стойкость при кавитационном износе достигается тогда, когда энергия микроударного воздействия расходуется на У -> Є —> а превращение, дислокационное упрочнение матрицы и образующихся фаз.

Study of the micro-endanger influencing at the cavitations on the microstructure of Cr – Mn – N steels show that the cavitational resistance is maximum, when the energy of microendanger action is spent for γ -> ε -> α transformation and dislocation strengthening of matrix and forming phases.
УДК 669.715:621.78.084
Вплив зміни умов охололодження в інтервалі кристалізації на структуру сплаву АК7ч
В. М. Дука, А. Г. Борисов


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено вплив режимів охолодження сплаву АК7ч на литу структуру. Встановлено, що процеси, відповідальні за утворення недендритних структур, відбуваються у вузькому інтервалі часу та температур, а швидкість зміни температури за його межами суттєво не впливає на морфологію первинної фази.

Исследовано влияние режимов охлаждения сплава АК7ч на литую структуру. Установлено, что процессы, которые отвечают за образование недендритных структур, происходят в узком интервале времени и температуры, а скорость изменения температуры за его границами существенно не влияет на морфологию первичной фазы.

Influence of cooling regimes of AK7H alloy samples on cast structure was investigated. It was found that processes regulating formation of not-dendritic structures occur in narrow interval of time and temperature and cooling rate out of this interval have no substantial influence on the morphology of primary phase.
УДК 621.74: 669.714
Вплив титану на схильність до утворення гарячих тріщин та структуру сплавів А1-Си5
В. П. Гаврилюк, В. В. Ласковець, К. Ю. Гзовський


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

За допомогою зіркоподібної форми для визначення схильності сплавів до утворення гарячих тріщин та мікроскопічного аналізу досліджено вплив титану на схильність до утворення гарячих тріщин та формування структури сплаву АІ - Си5. На основі кластерної теорії розглянуто механізм впливу хімічного складу на процеси структуроутворення.

Исследовано влияние титана на склонность к образованию горячих трещин и структуру сплава А1 - Си5. Рассмотрен механизм влияния титана на процессы, проходящие в расплаве и в процессе кристаллизации.

Influence of the titanium on propensity of hot cracks formation and structure of Al - Cu5 alloy is investigated. The mechanism of influence of the titanium on the processes in a liquid alloy and in the course of crystallisation is considered.
УДК 534.2
Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах
К. М. Храновська, Є. В. Іващенко*, Г. Г. Лобачова*


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Розглянуто особливості формування одно- та тришарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах. Досліджено фазовий склад та характеристики фізико-механічних властивостей поверхневих шарів заліза після нанесення покриттів.

Рассмотрены особенности формирования одно- и трехслойных электроискровых покрытий на железе в углеродосодержащих средах. Исследован фазовый состав и характеристики физико-механических свойств поверхностных слоев железа после нанесения покрытий.

Features of formation of mono- and three-layer electrospark coatings on an iron in the carbonaceous mediums are considered. Phase composition and characteristics of physical-mechanical properties of surface layer of iron after coating are investigated.
УДК 539.219.3
Борування конструкційних сталей з використанням насичуючих паст
М. А. Погрібний, С. А. Князєв


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

Наведено результати дослідження можливості безконтейнерного борування сталей 40Х та 15Х11МФ з використанням паст. Проведено вибір насичуючих сумішей для виготовлення паст, порівняння властивостей зміцнених шарів та ідентифікацію їх структури. Показано можливість реалізації простого та ефективного захисту від окиснення насичуючої зони без використання захисної обмазки.

В работе приведены результаты исследования возможности безконтейнерного борирования сталей 40Х и 15Х11МФ с использованием паст. Проведен выбор насыщающих смесей для изготовления паст, сравнение свойств упрочненных слоев и идентификация их структуры. Показана возможность реализации простой и эффективной защиты от окисления насыщающей зоны без использования защитной обмазки.

The article presents the results of the analysis of containerless boronizing of 40X and 15X11MO steels with the use of pastes. Saturating mixtures for paste manufacturing have been chosen. The comparison of strengthened layers properties and structure identification has been made. It is shown that simple and efficient protection against oxidation of saturating area without the use of protective coating is quite feasible.
УДК 681.3: 621.771.2
Інформаційно-аналітична система стабілізації властивостей прокату
Е. В. Приходько, Д. М. Тогобицька, О. С. Козачок


Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Запропоновано методику оцінки впливу домішкових важкоплавких компонентів, що потрапляють до сталі з шихтою у комплексі з легуючими елементами на механічні властивості готового прокату. Використано новий підхід до рішення поставленої задачі шляхом використання мап поверхностей.

Рассмотрена методика оценки влияния примесных тугоплавких компонентов, попадающие в сталь с шихтой, в комплексе с легирующими элементами на механические свойства готового проката. Предложен новый подход к решению поставленной задачи путем построения карт поверхностей.

The method of assessment of the impact of refractory component impurities that have been trapped into the steel with charge, together with alloying elements to the mechanical properties of the rolled steel, has been considered. A new approach to the solution of the assigned task has been suggested by surface map generating.
УДК 669-154:543.226
Дослідження особливостей будови металевих розплавів методом циклічного синхронного термічного аналізу
О. А. Щерецький


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Для дослідження властивостей металевих розплавів запропоновано методику циклічного синхронного термічного аналізу, яка дозволяє досліджувати незначні зміни теплоємності розплавів залежно від температури. Встановлено області аномальної зміни теплоємності розплавів на основі алюмінію А99 та сплавів АК12, АК7*.

Для исследования свойств металлических расплавов предложена методика циклического синхронного термического анализа, которая позволяет исследовать незначительные изменения теплоемкости расплавов в зависимости от температуры. Установлены области аномального изменения теплоемкости расплавов на основе алюминия (А99, АК12, АК7).

The cyclic synchronous thermal analysis procedure for exploration of minor alterations of a heat capacity of melts depending on temperature is proposed. By means of the developed procedure abnormal changes of a heat capacity for aluminum based melts (A99, AK12, AK7) were observed.
УДК 621.762
Твердофазне ущільнення порошкових композиційних матеріалів на основі міді високим тиском
О. І. Толочин


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Досліджено процес ущільнення порошкових електроконтактних матеріалів на основі міді імпульсним гарячим пресуванням в широкому інтервалі температур. Даний метод дозволяє отримувати безпоруваті композити Cr-50Cu, W-50Cu, WC-50Cu у твердофазній області спікання при температурі нижче 1050 °С з високою електропровідністю та високими механічними властивостями.

Исследован процесс уплотнения порошковых электроконтактных материалов на основе меди импульсным горячим прессованием в широком интервале температур. Данный метод позволяет получать беспористые композиты Сг~50Си, \¥~50Си, \¥С~50Си в твердофазной области спекания при температуре ниже 1050 °С с высокой электропроводностью и высокими механическими свойствами.

The process of Cu-based powder electrical contact materials densification by impulse hot pressing in wide temperature interval is investigated. The method allows to obtain nonporous composite materials Cr-50%Cu, W-50%Cu, WC-50%Cu with high electroconductivity and mechanical properties by sintering in solid phase with temperature lower than 1050 °C.Володимир Петрович Гаврилюк
До 70-річчя від дня народження
9-й Міжнародний симпозіум «Наукові та технологічні аспекти виробництва чавуну»
(Science and Processing of Cast Iron – SPCI-9)
Конкурс робіт молодих науковців УкраїниУГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА РУКОПИСVII Міжнародна науково-практична конференція “Литво – 2011”НАПІВАВТОМАТ ПМ-5М1

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine