Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
4-2009 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №4 2009
ЗМІСТ

СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ С.А. Беспалов
Структура та зносостійкість відновленого гребеня вагонного колеса

З.А. Дурягіна, Б.П. Бахматюк, Н.В. Щербовських
Вплив лазерного легування на корозійну стійкість поверхневих шарів сталі 12Х17Т в модельних середовищах

В.А. Локтіонов-Ремізовський, В.П. Гаврилюк
Вплив лазерної обробки поверхні на структуру і зносостійкість хромистого чавуну
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Є.В. Іващенко, Н.В. Франчік, А.С. Ходаківський
Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах

В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, Д.В. Лесечко
Титаноалітування твердого сплаву ВК8 в закритому реакційному просторі

С.М. Волощенко, В.І. Ульшин, М.Г. Аскеров, М.Д. Бега, С.В. Ульшин
Термічна обробка лемешів із високоміцного чавуну
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ Т.М. Буряк
Металознавчі аспекти одержання високоякісних труб з металу газо-кисневого рафінування

О.А. Чайковський, О.С. Хасан, Є.А. Литвинець
Дослідження процесів графітизації чавуну з кулястим графітом за допомогою термічного аналізу
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ О.А. Щерецький
Дослідження термічної стабільності аморфних сплавів методом динамічного механічного аналізу
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтанділянц, Я.В. Зауличний, М.В. Карпець
Аналіз поверхні наночастинок методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА На здобуття Державної премії України
 

Комплекс підручників „Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів”
 

Дослідження металів, знайдених у древнє-римській провінції Іберія
 

Друга Міжнародна конференція «Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот» 28 – 29 жовтня 2009 р., м. Львів
 УДК 620.18:620.178.14'16
Структура та зносостійкість відновленого гребеня вагонного колеса
С.А. Беспалов


Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ

Вивчено особливості структури наплавленого шару суцільнокатаного вагонного колеса, відновленого методом електродугового наплавлення під флюсом. Виявлено вплив дисперсності первинних кристалітів на зношування литої структури.

Изучены особенности структуры наплавленного слоя цельнокатаного вагонного колеса, восстановленного методом электродуговой наплавки под флюсом. Выявлено влияние дисперсности первичных кристаллитов на износ литой структуры.

Structural features of built-up layer of wheel flange after building-up by electroarc welding under flux are studied. Influence of primary crystallites dispersity on wear resistance of cast structure is shown.
УДК 669.14.018.025
Вплив лазерного легування на корозійну стійкість поверхневих шарів сталі 12Х17Т в модельних середовищах
З.А. Дурягіна, Б.П. Бахматюк, Н.В. Щербовських


Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Досліджено стійкість до електрохімічної корозії поверхневих шарів сталі ферито-мартенситного класу 12Х17Ту вихідному стані та після створення структурних бар 'єрів лазерним легуванням ніобієм. Встановлено, що після створення захисних бар 'єрних шарів корозійна стійкість підвищується до 4,5 - 7,0разів.

Исследовано стойкость к электрохимической коррозии поверхностных слоев стали ферито-мартенситного класса 12Х17Т в исходном состоянии и после образования структурных барьеров лазерным легированием ниобием. Показано, что после создания защитных барьерных слоев увеличивается коррозионная стойкость стали до 4,5 - 7,0 раз.

The resistance to electrochemical corrosion of the ferrito-martensite 12X17T steel layers of surface in the original state and after formation of laser alloying layers of structural barriers of niobium was studied. It was shown an increasing in 4,5 - 7,0 times the corrosive resistance of the 12X17T steel after formation of laser alloying protective layers.
УДК 669.162.275:621.7/.9
Вплив лазерної обробки поверхні на структуру і зносостійкість хромистого чавуну
В.А. Локтіонов-Ремізовський, В.П. Гаврилюк


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено формування структури і властивостей лазерного шару на поверхні хромистого чавуну. Встановлено шарувату будову лазерного шару і визначені зміни структурних параметрів по його товщині. Встановлено екстремальний характер функцій твердості і інтенсивності абразивного зношування чавуну.

Исследовано формирование структуры и свойств лазерного слоя на поверхности хромистого чугуна. Установлено слоистое строение лазерного слоя и определены изменения структурных параметров по толщине лазерного слоя. Установлен экстремальный характер функций твердости и интенсивности абразивного изнашивания чугуна.

Formation of structure and properties of laser layer on the surface of chromic cast-iron is explored. The layer structure of laser layer is found and the changes of structural parameters over the thickness of laser layer are defined. The extreme character of functions of hardness and intensity of wear of cast-iron over the depth of laser layer is established at the abrasive wear.
УДК 621.785. 621.762
Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах
Є.В. Іващенко, Н.В. Франчік, А.С. Ходаківський


Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Досліджено структуру та властивості поверхневих шарів сплавів заліза після насичення азотом та вуглецем під дією лазерного опромінення мікроструктурним, мікродюрометричним та рентгенофазовими методами. Показано, що проведення процесу лазерної обробки в газовому середовищі, призводить до насичення заліза вуглецем та азотом і сприяє його поверхневому зміцненню.

Исследованы структура и свойства поверхностных слоев сплавов железа после насыщения азотом и углеродом под действием лазерного излучения микроструктурным, микродюрометрическим и рештенофазовым методами. Показано, что проведение процесса лазерной обработки в газовой среде приводит к насыщению железа углеродом и азотом и способствует его поверхностному упрочнению.

The structure and properties of the surface layers of iron alloys after saturation with nitrogen and carbon under laser irradiation were investigated by microstructure, microhardness and X-ray methods. It was shown, that process of laser treatment in the gas environment results in saturation iron by carbon and nitrogen and contributes to strengthening the surface.
УДК 621.785.536
Титаноалітування твердого сплаву ВК8 в закритому реакційному просторі
В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, Д.В. Лесечко


Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Досліджено фазовий та хімічний склад, структуру та мікротвердість поверхневих зон титанованого і титаноалітованого твердого сплаву ВК8. Показано залежність будови та складу покриттів від параметрів обробки. Встановлено, що підвищення експлуатаційних властивостей різальних титаноалітованих пластин ВК8 зростає в 2,6 - 3,5 рази.

Исследованы фазовый и химический состав, структура и микротвердость поверхностных зон титанованого и титаноалитированого твердого сплава ВК8. Показана зависимость строения и состава покрытий от параметров обработки. Установлено, что повышение эксплуатационных свойств резальных титаноалитированих пластин ВК8 возрастает в 2,6-3,5 раза.

Phase and chemical composition, structure, microhardness of superficial areas of titaning and titanoaliting BK8 carboloy are investigatied. The dependence of structure and composition of coating on the parameters of treatment is shown. It is found that properties of cuttings titanoaliting plates of BK8 increases in 2,6 - 3,5 time.
УДК 621.89:621.762:621.822
Термічна обробка лемешів із високоміцного чавуну
С.М. Волощенко, В.І. Ульшин, М.Г. Аскеров, М.Д. Бега*, С.В. Ульшин*


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ
*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Викладено результати досліджень фазового складу, структури та властивостей високоміцних чавунів в залежності від режимів термообробки. Наведено також дані щодо впливу термообробки на триботехнічні властивості бейнітного чавуну з кулястим графітом в порівнянні з лемішною сталлю.

Изложены результаты исследований фазового состава, структуры и свойств высокопрочных чугунов в зависимости от режимов термообработки. Приведены также данные по влиянию термообработки на триботехнические свойства бейнитного чугуна с шаровидным графитом в сравнении с лемешной сталью с точки зрения использования этого материала для производства литых лемехов.

The results of research of phase composition, structure and characteristics of high strength irons depending on the regimes of thermal treatment are presented. Also the data concerning the effect of thermal treatment on wear-resistant characteristics of bainitic iron with globular graphite in comparison with ploughshare steel from the point of view of using this material for cast ploughshare manufacturing are shown.
УДК 621.774:669.018
Металознавчі аспекти одержання високоякісних труб з металу газо-кисневого рафінування
Т.М. Буряк


ДП « Науково-дослідний трубний інститут ім. Я.Ю. Осади», Дніпропетровськ

Експериментально досліджено вплив способу газо-кисневого рафінування на хімічний склад, структуру і властивості корозійностійкої високолегованої сталі в трубному виробництві. Показано високі якісні показники труб, виготовлених із металу газо-кисневого рафінування з відповідністю вимогам вітчизняних і закордонних нормативних документів.

Экспериментально исследовано влияние способа газо-кислородного рафинирования на химический состав, структуру и свойства коррозионностойкой высоколегированной стали в трубном производстве. Показаны высокие качественные показатели труб, изготовленных из металла газо-кислородного рафинирования с их соответствием требованиям отечественных и зарубежных нормативных документов.

Influence of method of gas-oxygen affinage on chemical composition, structure and properties of the wear resistant high-alloyed steel for tube production is experimentally investigated. The high quality indexes of tubes, made from the metal of gas-oxygen affinage conforming to the requirements of domestic and foreign normative documents are shown.
УДК 621.74.5: 621.446.22
Дослідження процесів графітизації чавуну з кулястим графітом за допомогою термічного аналізу
О.А. Чайковський, О.С. Хасан, Є.А. Литвинець


Національний технічний університет України "КПІ", Київ

В роботі досліджено вплив температури заливання, товщини стінки виливка на процеси графітизації чавуну з кулястим графітом модифікованого у ливарній формі. Встановлено, що величинарекалесценціі характеризує площу, зайняту включеннями графіту у перерізі шліфа, а тривалість евтектичного перетворення - розмір включень графіту.

В работе исследовано влияние температуры заливки, толщины стенки отливки на процессы графитизации чугуна с шаровидным графитом модифицированного в литейной форме. Установлено, что величина рекалесценции характеризует площадь, занятую включениями графита в сечении шлифа, а длительность эвтектического превращения - размер включений графита.

In this work influence of pouring temperature, wall thickness of the casting on the processes of graphitization of iron with nodular graphite by inmould - process was investigated. It is established that the level of recalescence characterizes an graphite inclusion area in the microsection, and duration of eutectic transformation characterizes size of graphite inclusion.
УДК 669.018.25:54-161:532.5:531
Дослідження термічної стабільності аморфних сплавів методом динамічного механічного аналізу
О.А. Щерецький


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вперше динамічний механічний аналіз використано для дослідження термічної стабільності аморфних сплавів. Достовірність одержаних результатів підтверджено п 'ятьма незалежними методами. Показано ефективність використання динамічного механічного аналізу для дослідження аморфних сплавів. Досліджено термічну стабільність аморфного сплаву ЕебдСг20(С-8і-Р)20 в інтервалі температур 25 - 600 °С. Виділено шість етапів впливу температури на властивості сплаву.

Впервые динамический механический анализ использован для исследования термической стабильности аморфных сплавов. Достоверность полученных результатов подтверждена пятью независимыми методами. Показана эффективность использования динамического механического анализа для исследования аморфных сплавов. Исследована термическая стабильность аморфного сплава Fe60Cr20(C-Si-P)20 в интервале температур 25 - 600 "С. Выделено шесть этапов влияния температуры на свойстве сплава.

The dynamic mechanical analysis was used for the first time for research of thermal stability of amorphous alloys. Reliability of the obtained results is confirmed by five independent methods. Efficiency of the use of dynamic mechanical analysis for research of amorphous alloys is shown. Thermal stability of amorphous alloy Fe60Cr20(C-Si-P)20 has been investigated in the interval of temperatures 25 - 600 °C. Six stages of temperature influence on alloy properties have been revealed.
УДК 536:669
Аналіз поверхні наночастинок методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії
К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтанділянц, Я.В. Зауличний*, М.В. Карпець*


Національний Університет біоресурсів і природокористування України, Київ
*Інститут проблем матеріалознавства НАН України, Київ

В статті наведено результати досліджень методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії поверхні наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки міді та срібла в воді.

В статье приводятся результаты исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии поверхности наночастиц, полученных электроискровой обработкой меди и серебра в воде.

The results of nanoparticles surfaces study by the method of X - ray photoelectronic spectroscopy are shown.

Комплекс підручників „Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів"
авторів Чєрнєги Д.Ф., Богушєвського В.С., Готвянського Ю.Я., Тєрєщєнка В.С., Бойчєнка Б.М., Харлашина П.С., Гладких В.А.


О.Й. Шинський

Дослідження металів, знайдених у древнє-римській провінції Іберія
Б. Б. Винокур


Друга Міжнародна конференція «Іван Фещенко- Чопівський: вчений і патріот» 28 — 29 жовтня 2009 р., м. Львів

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine