Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2009 Перегляд PDF Версія для друку
 

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2009
ЗМІСТ

ТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Є. Кондратюк, І.Н. Примак, В.М. Щеглов, О.О. Пляхтур
Спадковість структури і прояви ліквації при переплавах сталі Р6М5
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ М.В. Кіндрачук, В.М. Писаренко, Н.В. Іщук
Формування зносостійких структур на сталях дискретною модифікацією поверхні
ЧАВУН О.В. Соценко
Фрактальна структура кулястого графіту у високоміцному чавуні (огляд)
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ О.М. Смірнов, В.М. Сафонов, Д.В. Проскуренко, К.Є. Пісмарьов
Особливості перемішування сталі і шлаку в ковші під час продувки аргоном

В.О. Середенко, О.В. Середенко
Виготовлення сплавів алюмінію з активними елементами у магнітодинамічних печах
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ Д.Г. Саввакін, М.В. Матвійчук
Синтез високоміцного сплаву Ti – 10V – 2Fe – 3Al методом порошкової металургії

Г.А. Баглюк, О.М. Грипачевський, В.І. Вольфман, Н.О. Уськова
Термічний синтез порошкової Fe – Mn – C – Cu лігатури

О.О. Панасюк, А.В. Мініцький, О.В. Власова
Магнітні та фізико-технологічні властивості залізного порошку з кобальт-фосфорним покриттям
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ С.С. Дяченко, І.В. Пономаренко
Новий аспект використання іонно-плазмової обробки

К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтанділянц, Я.В. Зауличний, М.В. Карпець
Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки міді та срібла
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Рецензія на підручник «Матеріалознавство» (С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О. Мовлян, Е.І. Плешаков. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2007. – 440 с.)
 

До 70-річчя від дня народження Юрія Васильовича Моісеєва
 УДК 669.18-412:621.746
Спадковість структури і прояви ліквації при переплавах сталі Р6М5
С.Є. Кондратюк, І.Н. Примак, В.М. Щеглов, О.О. Пляхтур


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено трансформацію литої структури швидкоохолодженої при кристалізації сталі Р6М5 при переплавах з різним ступенем перегріву розплаву. Встановлено існування критичного інтервалу температур розплаву, вище якого суттєво послаблюються закладені під час кристалізації спадкові особливості будови литої сталі.

Исследована трансформация литой структуры и показателей ликвации быстроохлажденной при кристаллизации стали Р6М5 при переплавах с разной степенью перегрева расплава. Установлен критический интервал температур, выше которого ослабляются наследственные особенности строения литой стали.

The transformation of a cast structure and indicators of segregation in the crystallization rapidly solidified P6M5 steel at the remelting with varying degrees of the melt overheating is investigated. A critical temperature range is established, above which the structure of hereditary features of cast steel weakens.
УДК 621.891.2
Формування зносостійких структур на сталях дискретною модифікацією поверхні
М.В. Кіндрачук, В.М. Писаренко*, Н.В. Іщук*


Національний авіаційний університет, Київ
*Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Розглянуто особливості впливу попередньої лазерної обробки на фазовий склад будову і властивості азотованих шарів на сталях. Показано, що якісний та кількісний характер змін в азотованому шарі визначається заздалегідь сформованим структурно-фазовим станом. Встановлено основні закономірності впливу контурно-променевої схеми лазерного зміцнення на трибологічні характеристики покриттів.

Рассмотрены особенности влияния предварительной лазерной обработки на фазовый состав, строение и свойства азотированных шаров на сталях. Показано, что качественный и количественный характер изменения в азотированном слое определяется предварительно сформированным структурно-фазовым состоянием. Установлены основные закономерности влияния контурно-лучевой схемы лазерного упрочнения на трибологические характеристики покрытий.

Influence of the preliminary laser treatment on the phase composition, structure and properties of steel nitride surface layers were considered. It was shown that the strong changes of the steel structure inside of nitrided layers related to the phase and structure composition after laser treatment. The basic laws of influence of the contour-beam scheme of laser hardening on tribological.
УДК 551.15.15.13.17
Фрактальна структура кулястого графіту у високоміцному чавуні (огляд)
О. В. Соценко


Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Розглянуто можливість застосування методів фрактальної геометрії до опису морфології включень кулястого графіту в чавуні. Показано, що глобулярні графітні включення є фрактальними структурами. Приведена методика і результати оцінки фрактальної розмірності включень глобулярного графіту в чавуні. Показано, що фрактальна розмірність може бути використана для оцінки ступеня компактності включень графіту.

Рассмотрена возможность применения методов фрактальной геометрии к описанию морфологии включений шаровидного графита в чугуне. Показано, что шаровидные графитные включения являются фрактальными структурами. Приведена методика и результаты оценки фрактальной размерности включений шаровидного графита в чугуне. Показано, что фрактальная размерность может быть использована для оценки степени компактности включений графита.

Possibility of application of methods of fractal geometry to the description of morphology of nodular graphite inclusions in cast-iron is considered. It is shown that the inclusions have fractal structures. A method and results of estimation of fractal dimension of these inclusions cast-iron is presented. It is shown that a fractal dimension can be used for estimation of the degree of compactness of graphite inclusions.
УДК 669.35:620.19
Особливості перемішування сталі і шлаку в ковші під час продувки аргоном
О. М. Смірнов, В.М.Сафонов, Д.В.Проскуренко*, К.Є.Пісмарьов


Донецький національний технічний університет, Донецьк
*ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", Алчевськ

У даній роботі виконані дослідження визначення стану міжфазної межі шлак-метал за допомогою спеціального розробленого пробовідбірника і методики відбору проб. Приведені результати проведеного дослідження, на підставі яких можна судити про будову шлакової фази в зоні інтенсивного барботажу.

В данной работе выполнены исследования по определению состояния межфазной границы шлак-металл с помощью специально разработанного пробоотборника и методики отбора проб. Приведены результаты проведенного исследования, на основании которых можно судить о строении шлаковой фазы в зоне интенсивного барботажа.

This work considers determination of a slag-metal interface state with the developed sampler and method of sampling. The results obtained allows to consider on the structure of slag phase in intensive bubbling zone.
УДК 669.715.046.52
Виготовлення сплавів алюмінію з активними елементами у магнітодинамічних печах
В.О. Середенко, О.В. Середенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянуті особливості виготовлення рідких сплавів алюмінію, які містять активні елементи у магнітодинамічній печі. Визначені параметри отримання сплавів АІСе, AlMg, AlSiMg, АІБіСа. Встановлені зони переважного впливу електромагнітних полів індуктора і електромагніта на просякнення металом вогнетриву каналу печі та визначено умови зниження металізації футеровки.

Рассмотрены особенности приготовления жидких сплавов алюминия, содержащих активные элементы магнитодинамической печи. Определены параметры получения сплавов А1Се, А1М^, А181М^, А18Юа. Установлены зоны преимущественного влияния электромагнитных полей индуктора и электромагнита на пропитывание металлом огнеупора канала печи и определены условия снижения металлизации футеровки.

Peculiarities of interaction between aluminium liquid alloys containing active elements and a lining of magnetodynamic furnace were concerned. The parameters of receipt of alloys of AlCe, AlMg, AlSiMg, AlSiCa are certain. Zones of primary action of electromagnetic fields of inductor and electromagnet on metal infiltration into furnace canal were established. Condition of liner metallization reducing were determined.
УДК 669.295:621.762
Синтез високоміцного сплаву Ti-10V-2Fe-3Al методом порошкової металургії
Д.Г. Саввакін, М.В. Матвійчук


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Вивчено закономірності перерозподілу елементів, еволюції мікроструктури та пористості в процесі синтезу сплаву Ti-10V-2Fe-3Al з сумішей порошкових компонентів на основі гідрованого титану. Структурні характеристики і механічні властивості синтезованого сплаву не поступаються за показниками властивостям сплаву, отриманого за стандартними технологіями.

Изучены закономерности перераспределения элементов, эволюции микроструктуры и пористости в процессе синтеза сплава Т1-10У-2Ре-3А! методом смесей порошковых компонентов на основе гидрированного титана. Достигнуты механические свойства синтезированного сплава, сопоставимые со свойствами сплава, произведенного по стандартным технологиям.

Ti-10V-2Fe-3Al alloy was synthesized with press-and-sinter approach using elemental powder blend based on hydrogenated titanium. General rules of alloying elements redistribution, evolution of microstructure and porosity upon synthesis were studied. Synthesized alloy possesses microstructure features providing mechanical properties close to those of the alloy, produced via known techniques.
УДК 621.762
Термічний синтез порошкової Fe-Mn-C-Cu лігатури
Г.А. Баглюк, О.М. Грипачевський*, В.І. Вольфман**, Н.О. Уськова


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ
*Інститут металофізики НАН України, Київ
**Казенний завод порошкової металургії, Бровари

Досліджено особливості термічного синтезу лігатури із суміші порошків вуглецевого феромарганцю та електролітичної міді і взаємодії компонентів шихти при її нагріванні в різних умовах. Показано, що основним механізмом взаємодії елементів шихти є екстракція марганцю з часток феромарганцю розплавом міді з наступним утворенням твердого розчину системи Си-Мп.

Приведены результаты исследования особенностей термического синтеза лигатуры из смеси порошков углеродистого ферромарганца и электролитической меди и взаимодействия компонентов шихты при ее нагреве в разных условиях. Показано, что основным механизмом взаимодействия элементов является экстракция марганца из частиц ферромарганца расплавом меди с последующим образованием твердого раствора системы Cu-Mn.

The results of research of master alloy thermal synthesis from powder mixture of carbon ferromanganese and electrolytic copper and interaction of charge components are given at various heating conditions. It is shown, that the basic component of interaction is extraction of manganese dissolved in ferromanganese parts by liquid melt of copper with the subsequent formation of Cu-Mn solid solution phases.
УДК 621.762
Магнітні та фізико - технологічні властивості залізного порошку з кобальт-фосфорним покриттям
О.О. Панасюк, . В. Мініцький*, О.В. Власова


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ
*Національний технічний університет України КПІ, Київ

Досліджено вплив режимів плакування залізного порошку кобальт-фосфором на його магнітні та фізико-технологічні властивості. Методом хімічного осадження були отримані залізні порошки з товщиною покриття 12, 15 і 18 мкм. Основними факторами, що впливають на протікання реакції осадження металевої плівки на поверхню частинки заліза, є концентрація компонентів розчину, а також час витримки. Результати досліджень можуть бути використані при створенні магнітно-м'яких композитів для роботи у змінних електромагнітних полях промислової частоти.

Исследовано влияние режимов плакирования железного порошка кобальт-фосфором на его магнитные и физико-технологические свойства. Методом химического осаждения были получены железные порошки с толщиной покрытия 12, 15 и 18 мкм. Показано, что основными факторами, влияющими на протекание реакции осаждения металлической пленки на поверхность частиц железа, является концентрация компонентов раствора, а также время выдержки. Результаты исследований могут быть использованы при создании магнитно-мягких композитов для работы в переменных электромагнитных полях промышленной частоты.

The influence of the modes of ferrous powder by plating cobalt-phosphorus on its magnetic and physical and technical properties is investigated. By the method of the chemical deposition ferrous powders with the thickness of coated layer of 12, 15 and 18 |mm were obtained. It is shown that basic factors influencing on the deposition of cobalt layer on the surface of iron particles are the concentration of components of solution, and also holding time. The results can be used for development of soft magnetic composites for operation under the influence of electromagnetic fields of industrial frequency.
УДК 669.017:621.73
Новий аспект використання іонно-плазмової обробки
С.С. Дяченко, І.В. Пономаренко


Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків

Показано, що іонно-плазмова обробка не тільки змінює властивості поверхні, але й значно (до 40 %) збільшує показники міцності всього виробу без втрати пластичності. При цьому вирішальне значення має операція іонного бомбардування, яка забезпечує 80 - 88 % загального зміцнення. Подальше нанесення покриття може підвищити міцність не більше, ніж на 4 %. Це пояснюється заліковуванням поверхневих дефектів при іонному бомбардируванні, формуванням тонкого шару з дисперсною структурою і реалізацією механізму надпластичності при деформації.

Показано, что ионно-плазменная обработка не только модифицирует свойства поверхности, но и значительно повышает показатели прочности всего изделия («объемную прочность») без потери пластичности. При этом решающее значение имеет операция ионной бомбардировки (ИБ), которая обеспечивает 80 - 86 % общего упрочнения. Дальнейшее нанесение покрытия может увеличить прочность не более чем на 4 %. Установленный эффект объясняется залечиванием поверхностных дефектов при ИБ, формированием тонкого слоя с нано-кристаллической структурой и реализацией механизма сверхпластичности при деформации.

This work shows that the ion plazma treatment changes not only surface properties, but it also significantly (by 40 %) increases mechanical performance of an article as a whole (bulk strength) without ductility decreasing. It is shown that the ion bombardment (IB) plays a major role and ensures 80 - 88 % of total strengthening. The following coating can raise the strength no more than by 4 %. The found phenomenon is explained by the surface defects healing during IB, the formation of the thin nanocrystalline layer and realization of superplasticity mechanism at deformation.
УДК 536:669
Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробкоїміді та срібла
К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтанділянц, Я.В. Зауличний*, М.В. Карпець*


Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
*Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

В статті приводяться результати досліджень структури та властивостей наночастинок, отриманих при електроіскровій обробці міді та срібла. Наводяться приклади застосування наночастинок.

В статье приводятся результаты исследования структуры и свойств наночастиц, полученных при электроискровой обработке меди и серебра. Приводятся примеры применения наночастиц.

The results of the investigation of structure and properties of nanoparticles produced by electrical discharge treatment of copper and silver are presented in the paper. Examples of application of nanoparticles are shown.

Рецензія
С.Є. Кондратюк


на підручник «Матеріалознавство» (С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О. Мовлян, Е.І. Плешаков. - Харків: ВидавництвоХНАДУ, 2007. - 440 с.
Юрій Васильович Моісеєв
До 70-річчя від дня народження

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine