Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Документи
Рада
       молодих вчених
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
2-2009 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2009
ЗМІСТ

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ Г.П. Дмитрієва, В.І. Василенко
Потрійна евтектика в сплавах кобальту з алюмінієм і вольфрамом
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.Г. Раздобрєєв
Тонка кристалічна будова маловуглецевих сталей після деформаційно-термічної обробки у міжкритичному інтервалі температур

С.Г. Напара-Волгіна, Г.А. Багнюк, В.К. Кудь, Д.О. Бахонський
Фізико-механічні властивості та структура порошкових вуглецевих сталей з бором

В.П. Гаврилюк, А.А. Кулініч, О.О. Рябініна
Структура та механічні властивості сплаву системи Al – Mg – Zn, мікролегованого марганцем

В.І. Дубодєлов, В.О. Середенко, С.С. Затуловський, А.В. Косинські
Вплив постійного магнітного поля на дендритну структуру сплавів системи Al – Cu при охолодженні розплавів
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Н.П. Михайлів
Дифузійне хромонікелювання сталі 5ХНМ

В.І. Цоцко, Б.Г. Пелешенко, П.І. Мельник
Легування поверхневого шару ливарної заготовки в процесі лиття

В.Г. Хижняк, Н.А. Курило, О.В. Більченко
Вплив ступеня дисоціації аміаку на структуру та властивості неіржавіючих азотованих сталей
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С.В. Гридін, Д.В. Спирідонов, Ю.Д. Савенков, О.М. Смірнов
Дослідження явищ усадки при формуванні мідних зливків

О.А. Щерецький
Використання технологічних фазових діаграм для оптимізації режимів плавки та розливки вторинних алюмінієвих сплавів
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ Б.Б. Винокур
Флокени в сталі (огляд)
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ О.І. Денисенко, К.Д. Підгорна
Дисперсність системи LiMn2O4 металокомпозитних структур при синтезі інжекційним методом
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА V Міжнародна науково-практична виставка-конференція «Литво. Захист поверхні – 2009»
 УДК 669.017.13.25'27'71
Потрійна евтектика в сплавах кобальту з алюмінієм і вольфрамом
Г.П. Дмитрієва, В.І. Василенко


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Досліджено структуру та властивості потрійної евтектики, яка утворюється в результаті рідкофазноїреакції кристалізації L « Co + CoAl + Co7W6 при 1380 0С в сплавах на основі кобальту в системі Co - CoAl - W при швидкості охолодження в інтервалі кристалізації близько 50 К/с. Провідними в структуроутворенні потрійної евтектики виступають обидві інтерметалідні фази, за морфологічними ознаками евтектика належить до аномальних. Для литих сплавів з евтектичною структурою визначені твердість, міцність та жаростійкість при температурі 1100 0С.

Построена диаграмма плавкости системы Al - Co - W в части Co - CoAl - W и обнаружена нонвариантная четырехфазная реакция кристаллизации L ® Co + CoAl + Co7W6 при температуре 1380 0С. Ведущими фазами в формировании структуры тройной эвтектики выступают интерметаллидные фазы CoAl и Co7W6, а морфология фазовых составляющих позволяют отнести ее к пластинчатым с аномальной структурой. Для литых эвтектических сплавов определена твердость, прочность, жаростойкость при окислении на воздухе при температуре 1100 0С.

The formation of the ternary eutectic accordingly transformation L ® Co + CoAl + Co7W6 in fusion diagram of Co - CoAl - W system was found at 1380 0C. Based on the microstructure and phase morphology investigation the prevalence of both intermetallic compounds CoAl and Co7W6 in eutectic structure formation at cooling rate of 50 K/s was determined. The hardness, strength and heat resistance of eutectic alloys at oxidation under air at 1100 °С are determined.
УДК 620. 18:669.15-194.018.26.001.5
Тонка кристалічна будова маловуглецевих сталей після деформаційно-термічної обробки у міжкритичному інтервалі температур
В.Г. Раздобрєєв


Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Досліджено вплив режимів деформації та охолодження на тонку кристалічну будову та дислокаційну структуру ферито-мартенситноїмаловуглецевої та низьколегованоїмарок сталей з метою підвищення їх фізико-механічних властивостей.

Исследовановлияние режимов деформации и охлаждения на тонкую кристаллическую и дислокационную структуру феррито-мартенситной малоуглеродистой и низколегированной марок сталей с целью повышения уровня их физико-механических свойств и других служебных характеристик.

The influence of modes of deformation and cooling on a thin cristalline structure and dislocation structure of ferrite-martensitic low-carbon and low-alloyed steels is established to provide a high level of physical-mechanical properties and other service characteristics.
УДК 621. 762:002. 3
Фізико -механічні властивості та структура порошкових вуглецевих сталей з бором
С. Г. Напара-Волгіна, Г.А. Баглюк, В.К. Кудь, Д.О.Бахонський*


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М.Францевича НАН України, Київ
*Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Досліджено доцільність введення додаткової кількості вуглецю в порошкові сталі, одержані із сумішей порошків заліза з 1 та 3 % карбіду бору. Показано, що максимальною міцністю характеризуються матеріали з 1 % В4С та 1,0 - 1,5 % С.

Исследована целесообразность введения дополнительного количества углерода в борсодержащие порошковые стали, полученные из смесей порошков железа с 1 и 3 % В4С и карбида бора. Показано, что максимальной прочностью характеризуются материалы, содержащие 1 % В4С и 1,0 - 1,5 % С.

The expediency of introduction of an additional amount of carbon to boron containing powder steels obtained from mixtures of iron and 1 or 3 % boron carbide powders is investigated. It is snown that steels containsng 1 % B4C and 1,0 - 1,5 % C have maximal strength.
УДК 661.74:669.14.046.554
Структура та механічні властивості сплаву системи АІ - М$ -2п, мікролегованого марганцем
В.П. Гаврилюк, А.А. Кулініч*, О.О. Рябініна


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Національний технічний Університет України "КПІ", Київ

Досліджено вплив марганцю вмістом до 0,7 % та різних режимів відпалу на фазовий склад, структуру та рівень механічних властивостей сплаву системи АІ - Mg - 2п. Встановлено, що при оптимальному співвідношенні Мп /Ев = (0,4 - 0,5) замість голчастої фази ЕвАІ3 утворюється більш компактна фаза (Ев, Мп)АІ6. При цьому пластичність сплаву зростає на 40 - 50 % при незначному підвищенні міцності. Застосування двостадійного режиму відпалу дозволяє підвищити пластичність сплаву, що містить 0,25 % марганцю, у 2,5 рази.

Исследовано влияние марганца содержанием до 0,7 % и разных режимов отжига на фазовый состав, структуру и уровень механических свойств сплава АІ - - 7п. При оптимальном соотношении Мп / Бе = (0,4 - 0,5) вместо иголчастой фазы БеА13 образуется более компактная фаза (Бе, Мп)А16. При этом пластичность сплава увеличивается на 40 - 50 % при незначительном повышении прочности. Применение двухстадийного режима отжига позволяет повысить пластичность сплава, содержащего марганец в количестве 0,25 %, в 2,5 раза.

Influence of manganese (up to 0.7 %) and different modes of annealing on phase composition, structure and mechanical properties of Al - Mg - Zn alloy is investigated. It is determined that at optimum relation Mn / Fe = (0.4 - 0.5) more compact phase (Fe, Mn)Al6 appears in place of needle-shaped phase of FeAl3. Thus, plasticity of alloy increased on 40 - 50 % at the slight increase of strength. The use of two stage annealing results in 2.5 times increase of the alloy plasticity additionally contained a manganese in an amount 0.25 %.
УДК 538.65:536.421.4:538
Вплив постійного магнітного поля на дендритну структуру сплавів системи AI - Cu при охолодженні розплавів
В. І. Дубодєлов, В.О. Середенко, С.С. Затуловський, А. В. Косинська


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Встановлено зміни структури доевтектичних сплавів Al-Cu при варіюванні вмісту міді в умовах повільного охолодження (1,3 0С/с) розплавів та відсутності примусової конвекції і визначено вплив постійного магнітного поля з індукцією до 1,0 Тл на формування дендритної структури.

Установлены изменения дендритной структуры доэвтектических сплавов Al-Cu при варьировании содержания меди в условиях медленного охлаждения (1,3 0С/с) расплавов и отсутствия принудительной конвекции и определено влияние постоянного магнитного поля с индукцией до 1,0 Тл на формирование дендритной структуры.

The changes of dendritic structure of hypoeutectic Al - Cu alloys are determined at varying copper content at slow cooling (1.3 0 С/s) without forced convection, and influence of constant magnetic field with induction up to 1.0 Tl on dendritic structure formation is established.
УДК 621.793
Дифузійне хромонікелювання сталі 5ХНМ
Н.П. Михайлів


Національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

В роботі досліджено одночасне насичення сталі 5 ХНМ хромом і нікелем із порошкових сумішей. Показано, що нікелевий порошок в насичуючій суміші інтенсифікує процес дифузійного хромування.

В работе исследовано одновременное насыщение стали 5 ХНМ хромом и никелем из порошковых смесей.Показано, что никелевый порошок в насыщающей смеси интенсифицирует процесс диффузионного хромирования.

В работе исследовано одновременное насыщение стали 5 ХНМ хромом и никелем из порошковых смесей.Показано, что никелевый порошок в насыщающей смеси интенсифицирует процесс диффузионного хромирования.
УДК 621.793.536
Легування поверхневого шару ливарної заготовки в процесі лиття
В. І. Цоцко, Б.Г. Пелешенко, П.І. Мельник*


Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ
*Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Проведено поверхневе дифузійне насичення отворів у відливках траків із сталі 110Г13Л методом нанесення обмазки на ливарний стрижень. Досліджено вплив природи і дисперсності насичуючого елемента на структуроутворення та глибину легованого шару. Показано можливість і ефективність суміщення поверхневого зміцнення окремих поверхонь деталі в процесі її формування.

Проведено поверхностное диффузионное насыщение отверстий в отливках траков из стали 110Г13Л методом нанесения обмазки на литейный стержень. Исследовано влияние природы и дисперсности насыщающего элемента на структуроформированне и глубину легированного слоя. Показана возможность и эффективность совмещения поверхностного упрочнения отдельных поверхностей детали в процессе её формирования.

Surface diffusion saturation of the openings in track castings of 110G13L steel was experimentally investigated using method of mold core coating. The influence of type and dispersion of saturating elements on structure formation and thickness of alloyed layer was studied. The possibility and efficiency of strengthening of some surfaces of part during the processes of its formation are established.
УДК 621.785. 536
Вплив ступеня дисоціації аміаку на структуру та властивості неіржавіючих азотованих сталей
В.Г. Хижняк, Н.А. Курило, О.В. Більченко


Національний технічний університет України - КПІ, Київ

Досліджено вплив ступеня дисоціації аміаку на будову, склад та поверхневу твердість сталей 12Х13, 40Х13, 12Х17 після газового азотування. Оптимальний ступінь дисоціації аміаку при температурі азотування 550 °С становить 25 - 35 %, забезпечує високу швидкість росту дифузійного шару та значну поверхневу твердість. Запропоновано ефективний технологічний режим азотування сталей з різними ступенями дисоціації аміаку.

Приведены результаты исследований влияния степени диссоциации аммиака на структуру, состав и поверхностную твердость нержавеющих сталей 12X13, 40X13, 12X17 после азотирования. Оптимальная степень диссоциации аммиака при температуре азотирования 550 °С составляет 25 - 35 %, что обеспечивает высокую скорость роста диффузионного слоя и значительную поверхностную твердость. Предложен эффективный технологический режим азотирования сталей с разными степенями диссоциации аммиака.

The study of researches of influence of degree of ammonia dissociation on structure, composition and surface hardness of steels 12X13, 40X13, 12X17 after nitriding is presented. The optimum degree of ammonia dissociation at the temperature of nitriding (550 °C) is 25 - 35 % that provide fast growth of diffusive layer and considerable surface hardness. The effective technological regime of steels nitriding els is offered with the different degrees of ammonia dissociation.
УДК 669.35:620.19
Дослідження явищ усадки при формуванні мідних зливків
С.В. Гридін, Д.В. Спирідонов*, Ю.Д. Савенков*, О.М. Смірнов


Донецький національний технічний університет, Донецьк
*ВАТ „Артемівський завод обробки кольорових металів", Артемівськ

Виконано чисельне дослідження впливу основних параметрів розливання на термоусадку оболонки, що формується в зоні кристалізатора мідного зливка прямокутного перетину. Дані досліджень використано для оптимізації співвідношення усадки граней зливка за висотою кристалізатора і конусності його робочих стінок.

Выполнено численное исследование влияния основных параметров разливки на термоусадку оболочки формирующегося в зоне кристаллизатора медного слитка прямоугольного сечения. Данные исследований использованы для оптимизации соотношения усадки граней слитка по высоте кристаллизатора и конусности его рабочих стенок.

Numerical investigation of influence of the basic parameters of pouring on the thermal shrinkage of shells of copper bars of rectangular section formed in mould is carried out. The data obtained are used for optimization of correlation between shrinkage of verges of ingot along the mould height and taper its working walls.
УДК 669.715:66.046.5:536.46
Використання технологічних фазових діаграм для оптимізаціїрежимів плавки тарозливки вторинних алюмінієвих сплавів
О. А. Щерецький


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вводиться поняття технологічної фазової діаграми сплаву. Показано, що розрахунок технологічних діаграм за результатами хімічного та диференціального термічного аналізу дає можливість оцінити вплив домішок на температурні параметри вторинного сплаву та оптимізувати режими його плавки та розливання.

Приведены результаты экспериментальных ДТА исследований и выполнены термодинамические расчеты для первичного и вторичного алюминиевого сплава АК7. Вторичный сплав имеет значительно более широкий интервал кристаллизации за счет значительного понижения температуры солидус и незначительного повышения температуры ликвидус. Температуры начала выделения всех фаз значительно повышаются, а фазы AlMnSi и AlFeSi начинают выделяться выше температуры ликвидус первичного сплава. Вводится понятие технологической фазовой диаграммы сплава. Показано, что, расчет технологических диаграмм за результатами химического анализа дает возможность оценить влияние примесей на температурные параметры вторичного сплава и оптимизировать режимы его плавки и разливания.

The DTA tests and thermodynamic calculations for aluminum alloy AK7 are carried out. The secondary alloy has larger crystallization interval due to reducing solidus temperature and some increasing liquidus temperature . Temperatures of beginning phases precipitation increased and phases AlMnSi and AlFeSi start to precipitate only at higher temperature then liquidus temperature of initial alloy. The concert of "technological phase diagram of an alloy" is stated. Possibilities for estimation of impurities influence on the temperature parameters of secondary alloy and optimization of melting and casting regimes are shown.
УДК 621.746.58
Флокени в сталі (огляд)
Б. Б. Винокур


Філадельфія, США

Зроблено огляд і критичний аналіз даних щодо природи утворення флокенів. Дано практичні рекомендації стосовно режимів попередньої термічної обробки поковок після гарячої деформації для усунення флокеноутворення в легованих конструкційних сталях.

Сделан краткий обзор литературы о природе образования флокенов и методов их выявления. Дан критический анализ существующих гипотез возникновения флокенов и практические рекомендации предварительной термической обработки поковок для устранения флокенов в крупных поковках различно легированных конструкционных сталей.

It is made the brief review of the literature on the nature of flakes formation and methods of their revealing. It is given the critical analysis of existing hypotheses of flakes occurrence from the point of view of discrepancy with practice of their formation. The practical methods of preliminary heat treatment of hot deformed metal which allow to eliminate flakes formation in large forgings of variously alloyed constructional steels are presented. The scientific explanation of some points of these processes is required.
УДК 621.7:532.529.5
Дисперсність системи LiMn2O4 металокомпозитних структур при синтезі інжекційним методом
О. І. Денисенко, К.Д. Підгорна


Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Із застосуванням методів растрової електронної мікроскопії досліджено трансформацію дисперсності літій-марганцевої шпінелі при інжекційному синтезі в зустрічних високошвидкісних двофазних струменях металокомпозитних мікрочастинок. Отримані результати дозволяють оптимізувати структуру поверхневого шару позитивних електродів з метою збільшення потужності і підвищення ємності хімічних джерел струму.

С применением методов растровой электронной микроскопии исследована трансформация дисперсности литий-марганцевой шпинели при инжекционном синтезе во встречных высокоскоростных двухфазных потоках металлокомпозитных микрочастиц. Полученные результаты позволяют оптимизировать структуру поверхностного слоя положительных электродов с целью увеличения мощности и повышения емкости химических источников тока.

This article provides the results of study of dispersity transformation obtained in Li-Mn spinel in the process of injection synthesis by two-phase high-speed metal composite microparticle colliding beams. Metal composite microparticles are intended to optimize the structure of near-surface layer of positive electrodes for chemical current sources.

V Міжнародна науково-практична виставка-конференція «Литво. Захист поверхні - 2009»

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine