Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-2009 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2009
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Є. Кондратюк, О.М. Стоянова
Спадковість і трансформація структури литих сталей при гарячій деформації і термічній обробці

А.Г. Борисов, А.М. Недужий, Л.К. Шеневідько
Залежність твердості сплаву АК7 від морфології первинної твердої фази
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ А.М. Нестеренко, Г.В. Левченко, С.О. Воробей, Т.В. Грицай
Циклічна рекристалізація фериту в гарячекатаній листовій низьковуглецевій сталі
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ Є.А. Марковський, В.П. Гаврилюк, І.В. Олексенко
Структура та властивості спеціальних антифрикційних сплавів на основі заліза
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА І.Ф. Кірчу, Т.В. Степанова
Вплив параметрів мікроструктури сталей на їх схильність до навуглецювання
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ Ю.В. Моісеєв, С.Є. Кондратюк, К.С. Богдан, І.М. Стась
Магнітний контроль фазово-структурного стану сталевих виливків
МАТЕРІАЛИ КОНКУРСУ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ – 2008 І.М. Стась
Керування процесами кристалізації та структуроутворення сталевих виливків

С.В. Федорчук
Формування композиційних покриттів триботехнічного призначення для роботи при підвищених температурах з урахуванням напружено-деформованого стану

В.М. Дука
Особливості утворення недендритної структури в зразках зі сплаву АК7ч

К.Г. Дьоміна, Т.В. Грицай
Розробка оптимальних параметрів виробництва залізничних осей
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА До 80-річчя від дня народження Бабаскіна Юрія Захаровича
 

До 70-річчя від дня народження Дубодєлова Віктора Івановича
 

О.Л. Геллер
Сталі і сплави для енергобудування

Д.Ф. Чернега
Академік І.П. Бардін – видатний вчений-металург

V Міжнародна науково-практична конференція «Литво 2009» (24 – 26 березня 2009 р.)
 УДК 669.18-412:621.746
Спадковість і трансформація структури литих сталей при гарячій деформації і термічній обробці
С.Є. Кондратюк, О.М. Стоянова


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Досліджено вплив вихідної литої структури конструкційних сталей, одержаних за умов нормального і швидкісного тепловідбору при кристалізації, на їх структуру і властивості після деформаційної і термічної обробки. Показано, що швидкоохолоджені сталі зберігають спадкові ознаки литої структури і забезпечують більш високі механічні властивості деформованого металу.

Исследовано влияние исходной литой структуры конструкционных сталей, формирующийся в условиях нормального и интенсивного теплоотвода при кристаллизации, на их структуру и свойства после деформационной и термической обработки. Показано, что быстроохлажденные стали сохраняют наследственные признаки исходной литой структуры и обеспечивают более высокие механические свойства деформированного металла.

The influence of primary structure of cast structural steel castings formed under normal and intencive heatsink at crystallization on their structure and properties after deformation and thermal treatment is studied. It is shown that rapidly cooled steels retain hereditary characters of primary cast structure and provide high mechanical properties of deformed metal.
УДК 621.74:669.018.28:620.178.15
Залежність твердості сплаву АК7 від морфології первинної твердої фази
Д.Г. Борисов*, А.М. Недужий, Л.К. Шеневідько


*УкрДЦНТІЕ, МОН України, Київ
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НДН України, Київ

Проведено визначення та співставлення твердості дендритних і глобулярних структур з різною дисперсністю для сплаву АК7. Встановлено, що відмінність спостерігається для мікротвердості евтектичної складової, тоді як мікротвердість б-фази та твердість за Бринеллем практично не відрізняються.

Проведено определение и сопоставление твердости дендритных и глобулярных структур с различной дисперсностью для сплава АК7. Установлено, что отличие наблюдается для микротвердости эвтектической составляющей, тогда как микротвердость а -фазы и твердость практически не отличаются.

Hardness of dendrite structure in comparison with globular structures of different dispersion was investigated for AK7 alloy. The differences in microhardness were observed for eutectic component whereas microhardness of a -phase and HB were practically the same.
УДК 620.18:661.771.24
Циклічна рекристалізація фериту в гарячекатаній листовій низьковуглецевій сталі
А.М. Нестеренко, Г.В. Левченко, С. О. Воробей, Т.В. Грицай


Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Встановлено, що в низьковуглецевій гарячекатаній листовій сталі 08пс з вихідною неоднорідною структурою і текстурою за перерізом в ході відпалу при температурі субкритичного інтервалу спостерігається циклічна спонтанна рекристалізація фериту. Розвиток циклічної рекристалізації здійснюється за механізмами поділу великих за розміром зерен фериту на передрекристалізаційній стадії та коалесценції зерен фериту.

Установлено, что в низкоуглеродистой горячекатаной листовой стали 08пс с исходной неоднородной структурой и текстурой по сечению при отжиге в субкритическом интервале температур наблюдается спонтанная циклическая рекристаллизация феррита. Определено, что развитие циклической рекристаллизации осуществляется по механизмам деления больших зерен феррита (на предрекристаллизационной стадии) и коалесценции зерен феррита (при собирательной и вторичной рекристаллизации).

It is found that spontaneous cyclical recrystallization of ferrite in the low-carbon hot-rolled sheet steel 08 nc takes place at the annealing under the temperatures of the subcritical interval. It is determined that development of the cyclical recrystallization is carried out accordingly the mechanisms of division of the big grains of ferrite (stage before the recrystallization) and their coalescence (at the collective and secondary recrystallization).
УДК 669.11/15 6.01.09
Структура та властивості спеціальних антифрикційних сплавів на основі заліза
Є.А. Марковський, В.П. Гаврилюк, І. В. Олексенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Виконано комплекс досліджень особливостей структури сплавів на основі сірого чавуну, легованого міддю та сіркою, а також додатково алюмінієм і титаном. Вивчено структуру і склад сульфідної фази, що утворюється в результаті реакції сірки з основними елементами сплаву при гартуванні та відпалюванні. Встановлено, що склад сульфідних включень визначає антифрикційні та зносостійкі властивості сплавів. Порівняльні випробування на зношування в умовах тертя ковзання при граничному змащуванні показали високу зносостійкість сплавів з сульфідною фазою порівняно з легованими хромом та нікелем чавунами та бронзами.

Выполнен комплекс исследований особенностей структуры сплавов на основе серого чугуна, легированного медью и серой, а также дополнительно алюминием и титаном. Подробно изучена структура и состав сульфидной фазы, которая образуется в литом сплаве в результате реакции серы с основными элементами сплава и изменение этих параметров при закалке и отжиге. Установлено, что состав сульфидных включений определяет антифрикционные и износостойкие свойства опытных сплавов. Сравнительные испытания на изнашивание в условиях трения скольжения при граничной смазке показали высокую износостойкость сплавов с самостоятельной сульфидной фазой в сравнении с легированными хромом и никелем чугунами и бронзами.

The research of structure of alloys on the basis of grey cast iron alloyed by copper and sulfur, and also in addition by aluminium and titanium is done. The structure and composition of a sulphide phase which is formed in cast alloy as a result of reaction of sulfur with basic elements of the alloy and variation of these parameters under the influence of thermal processing of the alloys is studied. It is found that composition of sulfide determine antifrictional and wear-resistant properties of the alloys. The comparative testing on wear at sliding friction with thin-film lubrication show high wear-resistance of alloys with sulfide phase and iron alloyed with chrome, nickel and bronze.
УДК 669.14:620.186:669.182
Вплив параметрів мікроструктури сталей на їх схильність до навуглецювання
І.Ф. Кірчу, Т.В. Степанова


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Обґрунтовано можливість застосування без- і низьконікелевих азотовмісних хромомарганцевих сталей ферито-аустенітного та аустенітного класів для виготовлення оснащення цементаційних печей замість хромонікелевих сталей аустенітного класу. Встановлено залежність стійкості до навуглецювання хромомарганцевих сталей від параметрів мікроструктури.

Обоснована возможность применения без- и низконикелевых азотсодержащих хромомарганцевых сталей феррито-аустенитного и аустенитного классов для изготовления оснастки цементационных печей взамен хромоникелевых сталей аустенитного класса. Установлена зависимость устойчивости к науглероживанию хромомарганцевых сталей от параметров микроструктуры.

The possibility of application of nickel-free and low-nickel ferrite-austenitic and austenitic Cr-Mn steels containing nitrogen for making accessories of cementation stoves instead of austenitic Cr-Ni steels is scientifically proved. Dependence of Cr-Mn steels stability to carburization on the the parameters of microstructure is decided.
УДК 620.179.14
Магнітний контроль фазово-структурного стану сталевих виливків
Ю.В.Моісеєв, С.Є. Кондратюк, К.С. Богдан, І.М. Стась


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

На прикладі сталей 45Л і У7Л показано можливості неруйнівного магнітного контролю фазово-структурного стану по перерізу виливків феромагнітних матеріалів.

На примере сталей 45Л и У7Л показаны возможности неразрушающего магнитного контроля фазово-структурного состояния по сечению отливок ферромагнитных материалов.

The capabilities of the non-destructive magnetic control of phase-structural state over the section of casting ferromagnetic materials are shown by the example of steels 45L and U7L.
УДК 621.746.6:542.65
Керування процесами кристалізації та структуроутворення сталевих виливків
І.М. Стась


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

На основі системних досліджень впливу різних умов тепловідбору на процеси кристалізації, структуроутворення та властивості виливків сталей 20Л, 45Л та У7Лвстановлено основні механізми і кінетичні закономірності фазово-структурних перетворень, а також технологічні параметри швидкісного регламентованого охолодження для забезпечення прогнозованих високих властивостей сталевих виливків.

На основании системных исследований влияния различных условий теплоотвода на процессы кристаллизации, структурообразования и свойства отливок сталей 20Л, 45Л и У7Л установлены основные механизмы и кинетические закономерности фазово-структурных превращений, а также технологические параметры ускоренного регламентированного охлаждения для обеспечения прогнозированных высоких свойств стальных отливок.

On the basis of the systematic investigations of the influence of different conditions of heat sink on the crystallization, structure formation and properties of the steels 20L, 45L, U7L the basic mechanisms and kinetic laws of the phase and structure transformations have been revealed. Manufacturing parameters of intensive regulated cooling to ensure predicted high properties of steel castings have been established.
УДК 621.891
Формування композиційних покриттів триботехнічного призначення для роботи при підвищених температурах з урахуванням напружено-деформованого стану
С.В. Федорчук


Національний авіаційний університет, Київ

Проведено аналіз факторів, що впливають на напружено-деформований стан при терті композиційних покриттів при підвищених температурах. Встановлено залежності концентрації напружень від об 'ємного співвідношення матриці і включень, кількості і форми наповнювачів у композиційному матеріалі. Показано перспективність композицій, що містять зносостійкий наповнювач розміром 20 - 50 мкм в кількості до 20- 30 % об'єму.

Проведен анализ факторов, которые влияют на напряженно-деформационное состояние при трении композиционных покрытий при повышенных температурах. Установлены зависимости концентрации напряжений от объемного соотношения матрицы и включений, количества и формы наполнителей в композиционном материале. Показана перспективность композиций, содержащих износостойкие наполнители размером 20 - 50 мкм в количестве до 20 - 30 об. %.

The factors influencing to stress-deformation condition at friction of composite coatings under elevated temperature are analyzed. The dependences of stress concentration on volume ratio of matrix and inclusions, quantity and shape of fillers in composite material are established. Composites containing wear-resistant fillers of 20 - 50 Ц m and quantity of 20 - 30 vol. % are shown to be advanced.
УДК 669.715:621.78.084
Особливості структури в утворення недендритної зразках зі сплаву АК7ч
В.М. Дука


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Досліджували вплив режимів охолодження зразків зі сплаву АК7ч в рідкому та твердорідкому стані на литу структуру. Встановлено, що кристалізація сплаву з недендритною морфологією первинних кристалів а -фази супроводжується відсутністю рекалесценції температури на кривих охолодження, що пов 'язано з фізичним модифікуванням розплаву шляхом прискореного охолодження в передкристалізаційній області температур.

Исследовали влияние режимов охлаждения образцов из сплава АК7ч в жидком и твердожидком состоянии на литую структуру. Установлено, что кристаллизация сплава с недендритной морфологией первичных кристаллов а -А1 фазы сопровождается отсутствием рекалесценции температуры на кривых охлаждения, что связано с физическим модифицированием расплава путем ускоренного охлаждения в предкристаллизационной области температур.

Influence of cooling modes of samples of AK7n alloy in liquid and semisolid conditions was investigated. It is established that crystallization of the alloy with nondendritic morphology of a -Al primary crystals is accompanied by the absence of a recalescence of temperature on cooling curves that is connected with physical modification of the melt by rapid cooling in precrystallization temperature region.
УДК 621.771.29: 621.785.083.133
Розробка оптимальних параметрів виробництва залізничних осей
К.Г. Дьоміна, Т.В. Грицай


Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

В роботі вирішена актуальна науково-технічна задача підвищення якості та експлуатаційної надійності залізничних осей за рахунок удосконалювання режимів гарячої прокатки заготовок і оптимізації параметрів подальших деформаційної та термічної обробок.

В работе решена актуальная научно-техническая задача повышения качества и эксплуатационной надёжности железнодорожных осей за счёт совершенствования режимов горячей прокатки заготовок и оптимизации параметров дальнейших деформационной и термической обработок.

The actual scientific and technical problem of improvement of quality and operate reliability of the railway axes is solved due to enhancement of the modes of the billets hot rolling and optimization of the parameters of subsequent deformation and thermal treatment.

Бабаскін Юрій Захарович
До 80-річчя від дня народження


Віктор Іванович Дубодєлов
До 70-річчя від дня народження


Сталі і сплави для енергобудування
О.Л. Геллер


Дортмунд, ФРН

Академік І.П. Бардін - видатний вчений-металург

V Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2009" (24 - 26 березня 2009 р.)

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine