Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2008 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №4 2008
ЗМІСТ

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ Г.В. Левченко, С.В. Бобирь, А.М. Нестеренко, М.Ф. Евсюков
Фазові перетворення в економнолегованому марганцевистому сплаві

Г.В. Звягінцева
Вплив регульованого охолодження на структуру і пластичність жароміцного сплаву IN738LC
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Г. Напара-Волгіна, Г.А. Баглюк, В.К. Кудь
Дослідження особливостей різних схем легування бором порошкових сталей конструкційного призначення

В.Л. Пілюшенко, В.В. Пашинський
Прояв ефектів спадковості в карбідній фазі спечених твердих сплавів
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ В.М. Соколов, Ю.Я. Скок, О.М. Мехед, В.Д. Бабюк
Алюмінотермічне відновлення титану з рутилу

В.Ф. Мазанко, К.М. Храновська, В.М. Стаценко
Структурні зміни в алюмінії при інтенсивній пластичній деформації
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, Т.В. Лоскутова
Титанохромування твердого сплаву ВК8 за умов зниженого тиску в середовищі хлору
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В.А. Шаломеєв
Модифікування магнієвого сплаву Мл-5 дисперсним графітом
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.М. Кулик, В.Г. Васильєв, В.О. Довженко
Регулювання структури і властивостей зварних з'єднань сталі ЗОХГСА
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА До 70-річчя від дня народження Станіслава Євгеновича Кондратюка
 УДК 669.15'74'295,784
Фазові перетворення в економнолегованому марганцевистому сплаві
Г.В. Левченко, С.В. Бобирь, А.М. Нестеренко, М.Ф. Евсюков


Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Встановлено наявність перетворення евтектоїдно - перитектоїдного типу в економнолегованому марганцевистому сплаві при охолодженні в інтервалі температур 580 -400 °С, що призводить до утворення дисперсних вторинних карбідів. Виявлено немонотонну зміну фазового складу сплаву в залежності від температури аустенітизації в інтервалі 800 -1100 °С. Встановлено закономірну зміну кількості і морфології карбідних фаз у структурі і твердості сплаву залежно від температури аустенітизації.

В экономнолегированном марганцовистом сплаве установлено наличие превращения эвтектоидно-перитектоидного типа при охлаждении в интервале температур 580 - 400 °С, приводящее к образованию дисперсных карбидов. Выявлено немонотонное изменение фазового состава сплава в зависимости от температуры аустенитизации в интервале 800 - 100 оС. Максимальное количество а-фазы содержал сплав, закаленный от 900 оС, минимальное - от 950 оС. Установлено закономерное изменение количества и морфологии карбидных фаз в структуре и твердости марганцовистого сплава в зависимости от температуры аустенитизации.

Passing of eutectoid-peritectoid transformation under cooling within the temperature range from 580 °C to 400 °C in economically-alloyed manganous alloy was determined. This transformation led to disperse secondary carbides formation. Nonmonotonic change of phase composition according to austenization temperature within the range from 800 °C to 1100 °C was revealed. Maximum amount of a -phase contained tempered from 900 °C alloy, minimum - alloy tempered from 950 °C. Regular change of amount and morphology of carbide phase in structure and hardness of manganous alloy depending on austenization temperature were established.
УДК 669.017.3
Вплив регульованого охолодження на структуру і пластичність жароміцного сплаву IN738LC
Г.В. Звягінцева


Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Досліджено вплив швидкості охолодження від температур повного розчинення у' -фази на структуроутворення, кінетику фазових перетворень та показники пластичності нікелевого сплаву IN738LC. Результати досліджень дають змогу розробити режими термічної обробки з метою підвищення стійкості нікелевих сплавів з підвищеним вмістом зміцнюючої у' -фази до виникнення тріщин в зварних з'єднаннях.

Исследовали влияние скорости охлаждения от температур полного растворения у' -фазы на структурообразование, кинетику фазовых превращений и показатели пластичности никелевого сплава IN738LC. Результаты исследований дают возможность разработать режимы термической обработки с целью повышения стойкости никелевых сплавов с повышенным содержанием упрочняющей у' -фазы к образованию трещин в сварных соединениях.

Influence of cooling speed from the temperatures of complete dissolution of y' -phase on the formation of the structure, kinetics of phase transformations and indexes of plasticity of nickel alloy of In738LC were studied. The results of researches make it possible to develop the parameters of heat treatment with the purpose of increase of resistance of nickel alloys with enrich containing of y' -phase to formation of cracks in welding joints.

УДК 621.762:002.3
Дослідження особливостей різних схем легування бором порошкових сталей конструкційного призначення
С.Г. Напара-Волгіна, ПА. Баглюк, ПА. Баглюк,


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

Розглянуто особливості структури та властивостей спечених порошкових сталей конструкційного призначення, одержаних з використанням різних схем легування бором. Показана ефективність використання борвміщуючих присадок для підвищення їх основних фізико-механічних властивостей. Встановлено, що при однаковому вмісті бору більш високі значення цих характеристик відносяться до матеріалів, одержаних з використанням борвміщуючої лігатури.

Рассмотренные особенности структуры и свойств борсодержащих спеченных порошковых сталей конструкционного назначения, полученных с использованием разных схем легирования. Показана эффективность использования борсодержащих присадок для повышения их основных физико-механических свойств. Установлено, что при одинаковом содержании бора более высокие значения этих характеристик относятся к материалам, полученных с использованием борсодержащей лигатуры.

The features of structure and properties boron containing sintered powder steels of constructional assignment received with use of the different alloying circuits are considered. The efficiency of boron containing additives for increase of their basic physico-mechanical properties were shown. It is established, that at the identical boron contents higher meanings of these characteristics concern to materials received with use of boron containing ligature.
УДК 620.18:621.762.5
Прояв ефектів спадковості в карбідній фазі спечених твердих сплавів
В.Л. Пілюшенко, В. В. Пашинський*


Донецький національний університет управління, Донецьк
*Донецький національний технічний університет, Донецьк

Показано існування ефекту спадковості у твердих сплавах на основі карбіду вольфраму, який проявляється в існуванні зв 'язку між розміром карбідних часток у готовому матеріалі і розміром часток та тонкою структурою вихідних порошків карбіду. Більш досконала структура часток сприяє укрупненню часток при спіканні.

Показано существование наследственности в твердых сплавах на основе карбида вольфрама, которая проявляется в существовани связи между размером карбидных частиц в готовом материале и размером и тонкой структурой частиц исходного порошка карбида. Более совершенная структура исходного карбида способствует укрупнению частиц при спекании.

It is shown the realization of heredity effect in sintered hard alloys on the tungsten carbide base. It consists in existence of connection between carbide particle size in final product and size and fine structure of particles in initial carbide powder. More perfect structure of initial carbide promotes the coarsening of particles during sintering.
УДК 669.719:546.821'21
Алюмінотермічне відновлення титану з рутилу
В.М. Соколов*, Ю.Я. Скок, О.М. Мехед, В.Д. Бабюк


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Інститут газу НАН України, Київ

Методом дериватографії досліджено процеси низькотемпературної стадії алюміно-термічного відновлення титану з рутилу. Вивчено вплив добавок активаторів Са¥2, ШаСІ, Ша3АІ¥6 і ШаЕ на температуру займання суміші рутил-алюміній. Найбільш ефективною добавкою є активатор ШаЕ який знижує температуру займання суміші від 1400 - 1240 °С до 670 °С. Доведена ефективність добавок активаторів на високотемпературній стадії відновлення титану.

Дериватографическим методом исследованы процессы низкотемпературной стадии алюминотермического восстановления титана из рутила. Изучено влияние добавок активаторов CaF2, NaCl, Na3AlF6 и NaF на температуру возгорания смеси рутил - алюминий. Наиболее эффективной добавкой является активатор NaF, температура возгорания смеси понижается с 1400 - 1240 °С до 670 °С. Доказана эффективность добавок активаторов на высокотемпературной стадии восстановления титана.

The processes of the low-temperature stage of aluminothermic reduction of rutile were carried out by the thermoanalytical measurements. The influence of the activation additions in the form of CaF2, NaCl, Na3AlF6 and NaF on the ignition temperature of the rutile-aluminium system was investigated. It has been shown that NaF is the most efficient addition. It reduces the ignition temperature the system from 1400 - 1240 °С down to 670 °С. It was proved the efficiency of the activation additions at high-temperature stage of titanium reduction.
УДК 534.2
Структурні зміни в алюмінії при інтенсивній пластичній деформації
В.Ф. Мазанко, К.М. Храновська, В.М. Стаценко


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Розглянуто вплив інтенсивної пластичної деформації при прокатці та наступного легування карбідом бору на структурні зміни у алюмінії. Показано, що прокатка алюмінію (Є = 90 %) викликає збільшення інтенсивності ліній (200) та (220), що може бути пов 'язано з можливим утворенням текстури у цих напрямках. Встановлено, що легування алюмінієвої матриці частинками карбіду бору призводить до утворення аморфного гало, що свідчить про утворення у об 'ємі металу рентгеноаморфних станів.

Рассмотрено влияние интенсивной пластической деформации при прокатке и последующего легирования карбидом бора на структурные изменения в алюминии. Показано, что прокатка алюминия ( 8 = 90 %) вызывает увеличение интенсивности линий (200) и (220), что может быть связано с возможным образованием текстуры в этих направлениях. Установлено, что легирование алюминиевой матрицы частицами карбида бора приводит к образованию аморфного гало, что свидетельствует о возникновении в объеме металла рентгеноаморфных состояний.

Influence of intensive plastic strain at a rolling and subsequent alloying by a boron carbide on structural changes in aluminium is considered. It is shown, that an aluminium rolling ( e = 90 %) causes increase in intensity of lines (200) and (220), that can be connected with possible formation of a texture in these directions. It is fixed, that alloying of an aluminium die by particles of a boron carbide leads to formation of amorphous halo, that testifying to initiation in metal volume radioamorphous states.
УДК 621.785.536
Титанохромування твердого сплаву ВК8 за умов зниженого тиску в середовищі хлору
В.Г. Хижняк, А.І. Дегула, Т.В. Лоскутова


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено будову та зносостійкість захисних покриттів за участю титану та хрому на твердому сплаві ВК8. Встановлено, що зносостійкість в умовах тертя ковзання без змащування після нанесення покриттів зростає в 6,0 - 8,0 разів. Визначено товщину отриманих шарів їх фазовий склад та мікротвердість. Показано можливість отримання комплексних гетерогенних покриттів на твердих сплавах.

Исследовано строение и износостойкость защитных покрытий при участии титана и хрома на твердом сплаве ВК8. Установлено, что износостойкость в условиях трения скольжения без смазки после нанесения покрытий возрастает в 6,0 - 8,0 раз. Определена толщина диффузионных слоев, их фазовый состав и микротвердость. Показана возможность получения комплексных гетерогенных покрытий на твердых сплавах.

A structure is investigational, wearproofness of sheeting with participation of titan and chrome on the carboloy of ВК8. It is set that wearproofness in the conditions of friction of sliding without greasing, after overcoating, increases in 6,0 - 8,0 times. The thickness of the got layers is certain their phase composition and microhardness. Possibility of receipt of complex geterogen coverages is rotined on carboloies.
УДК 669.2/.8-034.7
Модифікування магнієвого сплаву Мл-5 дисперсним графітом
В. А. Шаломєєв


Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя

Досліджено можливість застосування дисперсного графіту для модифікування виливків з магнієвого сплаву Мл-5. Показано вплив дисперсного графіту на структуроутворення і властивості виливків з магнієвого сплаву Мл-5 при об 'ємному і поверхневому модифікуванні.

Изучена возможность применения дисперсного графита для модифицирования отливок из магниевого сплава Мл-5. Показано влияние дисперсного графита на структурообразование и свойства отливок из магниевого сплава Мл-5 при объемном и поверхностном модифицировании.

The opportunity of application of dispersed graphite for modifying cast details from magnesian alloy Ml-5 is studied. Influence dispersed graphite on structurization and properties of cast details from magnesian alloy Mл-5 is shown at volumetric and superficial modifying.
УДК 669.14.001.57; 621.791.58
Регулювання структури і властивостей зварних з 'єднань сталі 30ХГСА
В. М. Кулик, В.Г. Васильєв, В.О. Довженко


Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Досліджено зміни структури і механічних властивостей тонколистової сталі 30ХГСА та її зварних з'єднань залежно від умов охолодження при зміцнювальній термічній обробці.*

Исследовано изменение структуры и механических свойств тонколистовой стали 30ХГСА и ее сварных соединений в зависимости от охладителей и условий охлаждения при упрочняющей термической обработке.

Variations in structure and mechanical properties of thin-sheet steel 30KhGSA and its welded joints depending on coolants and cooling conditions in strengthening heat treatment have been studied.

Станіслав Євгенович Кондратюк
До 70-річчя від дня народження


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine