Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2008 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2008
ЗМІСТ

50 РОКІВ ФТІМС НАНУ К.Ф. Євлаш
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 50 років

С.Є. Кондратюк, Б.Б. Винокур, Ю.Я. Скок
Становлення і розвиток металознавчих досліджень ФТІМС НАН України
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С.Є. Кондратюк, І.Н. Примак, В.М. Щеглов, О.М. Стоянова
Вплив переплавів на структуру і механічні властивості сталі 45Л

В.О. Середенко
Умови розриву намороженої оболонки на металодобавці у рідкій сталі

В.Б. Бубликов, Д.С. Козак, Л.А. Зелена, О.О. Токарева
Вплив хімічного складу та швидкості охолодження на структуроутворення сталі з кулястим графітом
СТАЛЬ Ю.Я.Скок
Вплив домішок кольорових металів на механічні властивості легованих сталей

С.Я. Шипицин, С.М. Чернега, Д.М. Короленко, М.В. Бабиченко
Вплив мікролегування сталі азотом і ванадієм на властивості азотованого шару

Л.О. Андрущик, С.П. Ошкадьоров, В.І. Курпас
Рентгенівське дослідження дефектності структури порошкових залізовуглецевих сплавів, одержаних методом швидкісної електротермічної обробки
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ В.В. Тихонович, О.М. Грипачевський, В.І. Тихонович
Природа та властивості ультрадисперсних і наноструктурних поверхневих шарів тертя

В.П. Гаврилюк, А.А. Кулініч, О.О. Рябініна
Фазово-структурний склад та механічні властивості сплаву ВАЛ 11 з домішками заліза і берилію

Б.А. Кірієвський, Л.М. Трубаченко, В.М. Долгань
Одержання теплових труб із зовнішнім шаром висококремнистого корозійностійкого чавуну

В.О. Щерецький
Підвищення триботехнічних характеристик алюмоматричних композиційних матеріалів за рахунок комплексного армування
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Науково-практична конференція молодих вчених України "Метали: одержання, обробка, застосування"50 років ФТІМС НАНУ
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 50 років

Становлення і розвиток металознавчих досліджень ФТІМС НАН України
С.Є. Кондратюк, Б. Б. Винокур*, Ю.Я. Скок


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*США, Філадельфія


Зроблено ретроспективний огляд металознавчих досліджень і розробок нових матеріалів за 50років становлення і розвитку Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України.

Представлен ретроспективный обзор металловедческих исследований и разработок новых материалов за 50 лет становления и развития Физико-технологического института металлов и сплавов HAH Украины.

Retrospektive review of research in metal science and elaboration of new materials at PTIMA NASU during 50 years of its history is presented.
УДК 669.18-412:621.746
Вплив переплавів на структуру і механічні властивості сталі 45Л
С.Є. Кондратюк, І.Н. Примак, В.М. Щеглов, О.М. Стоянова


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Досліджено вплив багаторазових переплавів на структуру і механічні властивості сталі 45Л після стандартного режиму термічної обробки. Показано, що фазово-структурні особливості будови металу, відповідальні за формування механічних властивостей, успадковуються і певною мірою зберігаються при наступних переплавах і можуть бути підсилені цілеспрямованою зміною температурно-часових умов повторної кристалізації.

Исследовано влияние многократных переплавов на структуру и механические свойства стали 45Л после стандартного режима термической обработки. Показано, что фазово-структурные особенности строения металла, ответственные за формирование механических свойств, наследуются и в определенной мере сохраняются при последующих переплавах и могут быть усилены целенаправленным изменением температурно-временных условий повторной кристаллизации.

Influence of remelting after the standard process of heat treatment on structure and mechanical properties of 45L steel is investigated. It is shown, that phase-structural features of structure of metal, accountable for forming of mechanical properties, are inherited and in a definite measure saved at subsequent remelting and can be increased to the purposeful changes of temperature-temporal terms of the repeated crystallization.
УДК 621.365.5:669.15-198:669.187
Умови розриву намороженої оболонки на металодобавці у рідкій сталі
В. О. Середенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Розглянуто особливості напруженого стану сталевої оболонки, що наморожується на введену в сталь тверду металеву добавку, в залежності від зміни в часі їх теплового стану. Визначено величину граничного тиску, що витримує оболонка при дії речовини добавки, що розплавляється.

Рассмотрены особенности напряжённого состояния стальной оболочки, намораживающейся на введенную в сталь металлическую добавку, в зависимости от изменения во времени их теплового состояния. Определена величина предельного давления, выдерживаемого оболочкой, при действии вещества расплавляющейся добавки.

It were seems particularities of strained state of a steel cover frozen on a metallic addition introduced into the steel in depended on change of their heat state in time. The limit pressure value beard by the cover in melting addition substance action was determined.
УДК 669.112.2:546.26 - 162
Вплив хімічного складу та швидкості охолодження на структуроутворення сталі з кулястим графітом
В. Б. Бубликов, Д.С. Козак, Л.А. Зелена, О.О. Токарева


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Встановлено закономірності впливу вуглецю, кремнію та товщини стінки виливка на кількість включень кулястого графіту, кількість фериту та твердість виливків із модифікованої заевтектоїдної сталі.

Получены закономерности влияния углерода, кремния и толщины стенки отливки на количество включений шаровидного графита, количество феррита и твердость отливок из модифицированной заэвтектоидной стали.

Laws of influence of carbon, silicon and thickness of a wall of casting on quantity of inclusions of spherical graphite, quantity of ferrite and hardness casting from modified hypereutectic steel are received.
УДК 669.18.046:669.14.017
Вплив домішок кольорових металів на механічні властивості легованих сталей
Ю.Я. Скок


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Вивчено вплив домішок кольорових металів (сурми, олова, свинцю, вісмуту та цинку) на механічні властивості литих легованих сталей 12Х2МФРЛ, 15Х1М1ФЛ і 34ХНЗМЛ при кімнатній та високих температурах в інтервалі 1100 °С - солідус*.

Изучено влияние примесей цветных металлов (сурьмы, олова, свинца, висмута и цинка) на механические свойства литых легированных сталей 12Х2ГМФРЛ, 15Х1М1ФЛ и 34ХНЗМЛ при комнатной и высоких температурах в интервале 1100 оС - солидус.

The influence of non- ferrous metals admixtures (stibium, tin, lead, bismuth and zinc) on the mechanical properties of cast alloyed steels 12H2GMFRL, 15H1M1FL and 34HN3ML at the room and high temperatures in the range 1100 oC - solidus.
УДК 669.15-194:546.17:546.881
Вплив мікролегування сталі азотом і ванадієм на властивості азотованого шару
С.Я. Шипицин, С.М. Чернега*, Д.М. Короленко, М.В. Бабиченко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Національний технічний університет України "КПІ", КиївТУУ "КПІ", Київ


Досліджено вплив дисперсних нітридванадієвих часток в матриці сталі на формування структури і властивості азотованого шару. Встановлено, що за рахунок зміни хімічного складу легованих карбонітридів заліза, диспергування структурних складових азотованого шару досягається одночасне підвищення його мікротвердості, тріщиностійкості (К Ic) і кавітаційної стійкості*.

Исследовано влияние дисперсионных нитридванадиевых частиц в матрице стали на формирование структуры и свойства азотированного слоя. Установлено, что за счет изменения химического состава легированных карбонитридов железа, диспергирования структурных составляющих азотированного слоя достигается одновременное повышение его микротвердости, трещиностойкости (К Iс) и кавитационной стойкости.

Influence of dispersion nitrovanadic particles is investigational in a matrix steel on forming of structure and property of the nitrided layer. It is set that due to the change of chemical composition of alloyed carbonitride iron, dispersion of structural constituents of the nitrided layer
УДК 621.762:539.214
Рентгенівське дослідження дефектності структури порошкових залізовуглецевих сплавів, одержаних методом швидкісної електротермічної обробки
Л.О. Андрущик, С.П. Ошкадьоров, В. І. Курпас*


Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ
*Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Рентгенівськими методами дослідження визначено величину мікронапружень, дисперсність блоків і кількість дислокацій у структурі спечених методом швидкісного електронагрівання зразків легованих залізовуглецевих сплавів з добавками графіту. Вивчено вплив на ці характеристики вмісту вуглецю, тиску пресування, температури і часу ізотермічної витримки. В спечених зразках виявлено значні мікронапруження, які зростають із збільшенням кількості вуглецю і пов 'язані зі структурними та фазовими перетвореннями, що відбуваються внаслідок його розчинення. Структура цих матеріалів містить велику кількість хаотично розміщених і у вигляді стінок дислокацій. Це сприяє формуванню структури з кращими механічними властивостями порошкових сплавів.

Рентгеновскими методами исследования определены величина микронапряжений, дисперсность блоков и количество дислокаций в структуре спеченных методом скоростного электронагрева образцов легированных железоуглеродистых сплавов с добавками графита . Изучено влияние на эти характеристики содержания углерода, давления прессования, температуры и времени изотермической выдержки. В спеченных образцах обнаружены значительные микронапряжения, которые возрастают с увеличением в них количества углерода и связаны со структурными и фазовыми превращениями, происходящими вследствие растворения углерода. В структуре этих материалов количество хаотически расположенных дислокаций на 2 порядка превышает количество дислокаций в виде стенок. Это способствует улучшению механических свойств электроспеченных порошковых сплавов.

The magnitude of microstresses and quantity of dislocations are determited by means of the X-Ray analysis in sintered steels. It is determited that large microstresses are present in the material after sintering which the magnitude grows the content of carbon in material. The powder steels contain large number of the random dislocations of which exeed the density of dislocations walls on two or three power. The presence of the randon dislocations influence positively on the mtchanical properties an the strengt-heming of sintered carbon steels. The sintering under electric current is more advantage as compared with the costumere sintering in the furnace since for shorter tempering higher mechanical properties are achived.
УДК 621.891.2
Природа та властивості ультрадисперсних і наноструктурних поверхневих шарів тертя
В.В. Тихонович, .М. Грипачевський, В. І. Тихонович*


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Показано, що зносостійкі поверхневі шари тертя є продуктом багаторазового нашарування на контактуючі поверхні прилеглих до плям контакту мікрооб 'ємів металу. Інтенсивна пластична деформація металу спричиняє значну фрагментацію та просторову розорієнтацією структури, насичення матеріалу киснем і розчинення карбідної фази. Зростання ступіня пластичної деформації металу при його нашаруванні на поверхні тертя вище критичного призводить до переходу ультрадисперсної структури в якісно новий кристалоаморфний наноструктурний стан.

Показано, что износостойкие поверхностные слои трения являются продуктом многоразового наслоения на контактирующие поверхности прилегающих к пятнам контакта микрообъемов металла. Интенсивная пластическая деформация металла вызывает значительную фрагментацию и пространственную разориентацию структуры, насыщение материала кислородом и растворение карбидной фазы. Установлено, что увеличение степени пластической деформации металла, при его наслоении на поверхности трения, выше критической приводит к переходу ультрадисперсной структуры в качественно новое кристаллоаморфное состояние.

It is demonstrated that hardwearing superficial rubbing layers are products of nonexpendable stratifying on contacting surfaces adjacent to contact pattern micro volumes of metal. Intense plastic deformation of metal causes a large measure of fragmentation and off-orientation in the space of structure, oxygenation of material and dissolves the carbide phase. It was found that the enhancement of metal plastic deformation degree above critical level leads to going from ultra dispersed structure to qualitatively new nanostructure state.
УДК 661.74:669.14.046.554
Фазово-структурний склад та механічні властивості сплаву ВАЛ11 з домішками заліза і берилію
В.П. Гаврилюк, А.А. Кулініч*, О.О. Рябініна


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Національний технічний Університет України "КПІ", Київ


Досліджено вплив мікролегування берилієм на фазовий склад, структуру та рівень механічних властивостей сплаву ВАЛ 11 з підвищеним вмістом домішок заліза. Встановлено, що при оптимальному співвідношенні ВеЕе = 0,5 замість голчастої фази ЕеА13 утворюється компактна фаза А14Ее2Ве5, що підвищує пластичність на 30 - 40 % при збереженні рівня характеристик міцності.

Исследовано влияние добавок бериллия на фазовый состав, структуру и механические свойства сплава ВАЛ11 с примесями железа до 1,0 %. Установлено, что при оптимальном соотношении Be/Fe = 0,5 вместо фазы FeAl3 игольчатой формы образуется компактная фаза Al4Fe2Be5, что приводит к повышению пластичности на 30 - 40 % при сохранении уровня характеристик прочности.

Influence of additions of beryllium is investigational on phase storage, structure and mechanical properties of alloy of ВАЛ11 with the admixtures of iron to 1,0 %. Optimum maintenance of beryllium in this alloy, allowing to neutralize negative influence of admixtures of iron on mechanical properties of alloy of ВАЛ11, is set.
УДК 620.193.41:661.25
Одержання теплових труб із зовнішнім шаром висококремнистого корозійностійкого чавуну
Б.А. Кірієвський, Л.М. Трубаченко, В.М. Долгань*


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*ОАО «МК Азовсталь», Маріуполь


Досліджено вплив хімічного складу і технології одержання захисного феросилідного шару на теплових трубах на їх корозійну стійкість в сірчаній кислоті різної концентрації. Вперше встановлено, що формування захисного шару безпосередньо в розплаві ¥е - $і забезпечує необхідний розподіл кремнію по товщині шару. В шарі, що контактує зі сталевою основою, вміст кремнію (< 12 %) забезпечує підвищення пластичності сплаву, а в поверхневому шарі підвищений вміст кремнію (> 12 %) забезпечує високу корозійну стійкість в окислювальному середовищі.

Приведены данные по влиянию химического состава и технологии получения защитного феросилидного слоя на тепловых трубах на коррозионную стойкость в серной кислоте различной концентрации. Впервые установлено, что формирование защитного слоя непосредственно в расплаве Бе - 51 обеспечивает требуемое распределение кремния по толщине слоя: в слое, контактирующем со стальной основой, содержание кремния (< 12 %), что обеспечивает повышение пластичности сплава, а в наружном слое содержание кремния повышенное (> 12%), что обеспечивает высокую коррозионную стойкость в окислительной среде.

In the article is show dates about influence chemical composition and technology of getting protective layer on heative pipe at corrosion resistant in sulphuric acid different concentration. It is determinating, that forming protective layer in Fe - Si liquid, make available reguirementive distribution Si on depths of layer: in part of layer contactive with steel pipe concefraction Si is less 12 %. That make available ductility of alloys, and in outer part of layer concentration of Si elevated (more 12 %) that make available corrosion - resistant in sulphuric acid.
УДК 669.719:519.45:66.048.4
Підвищення триботехнічних характеристик алюмоматричних композиційних матеріалів за рахунок комплексного армування
В.О. Щерецький


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Досліджено триботехнічні характеристики дисперсно армованих композиційних матеріалів на базі алюмінієвих сплавів. Визначено, що за рахунок комплексного армування дискретними частинками, в тому числі, з використанням нанорозмірних елементів, можливе суттєве підвищення трибовластивостей композиційного матеріалу.

В работе исследованы триботехнические характеристики дисперсно армированных композиционных материалов на базе алюминиевых сплавов. Определено, что за счет комплексного армирования дискретными частицами, в том числе, используя наноразмерные элементы, можно существенно повысить трибо свойства композиционного материала.

Tribological characteristics of composite materials on the base of aluminium alloys reinforced by dispersed particles are investigated. It is stated possibility to increase tribological behaviours of composite materials due to complex re-enforcement by dispersed particles with nano scale elements.

Науково-практична конференція молодих вчених України “Метали: одержання, обробка, застосування”

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine