Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Документи
Рада
       молодих вчених
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
2-2008 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №2 2008
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М.О. Дружинін, В.І. Сухомлин, А.М. Нестеренко, А.В. Книш
Особливості структури білих шарів на поверхні катання залізничних коліс

С.Є. Кондратюк, О.М. Стоянова, О.О. Пляхтур
Вплив переплавів на тонку кристалічну будову литих сталей

Т.Г. Рогуль
Структура і властивості хрому, осадженого методами вакуумного розпилення
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ К.В. Михаленков, В.Г. Іванченко, В. Райф, В.В. Бойко
Формування дрібнозернистої структури доевтектичних силумінів з добавками бору
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В.О. Середенко
Раціональні характеристики струменів лігатур при ковшовій обробці сталі
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ П.Ю. Волосевич, С.А. Беспалов, В.Ф. Загадарчук
Мартенситне перетворення та особливості деградації властивостей зварювальних з'єднань
НОВІ ТЕХНОЛОПЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ П.І. Лобода, М.О. Сисоєв, І.Г. Черниш
Отримання покриття шляхом електронно-променевого напікання порошкових сумішей та дослідження його властивостей
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ В.Л. Пілюшенко, В.В. Пашинський
Зв'язок структури твердих сплавів з характеристиками розповсюдження ультразвукових коливань

Є.А. Шишкін, А.Є. Шишкін
Автоматизований лабораторний пристрій для низькотемпературного диференціального термічного аналізу
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ А.І. Бабуцький, І.А. Мамєєв, Г.В. Чижик
Вплив обробки імпульсним електричним струмом на залишкові напруження в тонкому покритті Ti - Al - Si - Ag

В.А. Клименко, В.К. Постіженко
Використання процесів прямого одержання заліза в металургії України
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Нові марки сталі НімеччиниУДК 669.017:621.771.29:669.141.24
Особливості структури білих шарів на поверхні катання залізничних коліс
М.О.Дружинін, В.І.Сухомлин* А.М.Нестеренко, А.В.Книш


Інститут чорної металургії НАНУ ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
*Дніпродзержинський державний технічний університет, Дніпродзержинськ


Дослідженнями встановлено, що "нетравимість " та висока твердість "білих шарів ", які утворюються на поверхнях катання залізничних коліс та модельних зразків із вуглецевих сталей, зумовлені дисперсністю будови та мікродвійникуванням мартенситу в їх структурі. Основними структурними факторами, які спричинюють виникнення "білих шарів ", є висока насиченість аустеніту поверхневих зон коліс та модельних зразків дислокаціями та значна неоднорідность розподілу в ньому вуглецю.

Исследованиеями установлено, что "нетравимость" и высокая твердость "белых слоев", образующихся на поверхностях катания железнодорожных колес и модельных образцов из углеродистых сталей, обусловлены мелкоигольчастостью и микродвойникованием мартенсита в их структуре. Определено, что основными структурными факторами, вызывающими возникновение "белых слоев", являются высокая насыщенность аустенита поверхностных зон колес и модельных образцов дислокациями и значительная неоднородность распределения в нем углерода.

Carried out study it is established, that "unetched" and high hardness of "white layers", formed on surfaces of rolling of railway wheels and modeling samples from carbonaceous steel, are caused expressed fine-needled and fine-twinning martensite in their structure. It is determined, that by the basic structural factors causing occurrence of "white layers", are a high saturation austenite superficial zones of wheels modeling samples dislocation and heterogeneity of distribution in of carbon.
УДК 669.18-412:621.746
Вплив переплавів на тонку кристалічну будову литих сталей
С.Є.Кондратюк, О.М.Стоянова, О.О.Пляхтур


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


На прикладі сталей 45Лта 45ХГСТФЛпоказано закономірний вплив температурно-часових параметрів кристалізації на характеристики тонкої кристалічної будови сталей. Встановлено можливість не тільки збереження закладених у вихідному металі особливостей тонкої кристалічної будови, але й підсилення їх при наступних переплавах за умов регламентованого швидкісного тепловідбору.

На примере сталей 45Л и 45ХГСТФЛ показано закономерное влияние температурно-временных параметров кристаллизации на характеристики тонкой кристаллической структуры сталей. Установлена возможность не только сохранения заложенных в исходном металле особенностей тонкой кристаллической структуры, но и усиления их при последующих переплавах в условиях регламентированного ускоренного охлаждения.

Regular influence of temperature temporal parameters of crystallization on fine-graind characteristics of structure is demonstrated on the 45L and 45CrMnSiTiVL cast steels. Possibility of conservation features of refinement crystalline structure in the initial mental and it reinforcement at the subsequent repeating under conditions of regulated accelerated cooling is distinguished.

УДК 620.187:539/5: 669.268
Структура і властивості хрому, осадженого методами вакуумного розпилення
Т. Г. Рогуль


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ


Методами просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру хромових покриттів, одержаних за технологіями магнетронного та електродугового вакуумного розпилення. Вивчено еволюцію дислокаційної структури покриттів при відпалюванні в інтервалі температур 1073 - 1873 К, встановлено кореляцію між структурними перетвореннями та мікротвердістю покриттів.

Методами просвечивающей электронной микроскопии исследована структура хромовых покрытий, полученных посредством магнетронного и электродугового вакуумного распыления. Изучена эволюция дислокационной структуры при отжиге в интервале температур 1073 - 1873 К, установлена корреляция между структурными превращениями и микротвердостью покрытий.

The structure of the chromium coatings, produced by the magnetron and electric arc vacuum sputtering, is investigated by the methods of the transmission electron microscopy. The evolution of dislocation structure with the annealing in the range of temperatures 1073 - 1873 K is studied, correlation between the structural transformations and the microhardness of coatings is established.
УДК 669.715 (031)
Формування дрібнозернистої структури доевтектичних силумінів з добавками бору
К.В. Михаленков, В.Г. Іванченко*, В. Райф**, В.В. Бойко


Національний технічний університет України „КПІ”, Київ
* Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
** Технічний університет, Берлін, Німеччина


Показано, що введення бору в доевтектичні силуміни призводить до зменшення розміру їх литого зерна. В сплавах промислової чистоти зменшення розмірів зерна відбувається за рахунок утворення часток дібориду титану і подальшого зародкоутворення за їхньою участю. Означені частки формуються в наслідок взаємодії бору і домішки титану, яка міститься в сплаві. В доевтектичних силумінах, виплавлених на основі матеріалів високої чистоти, зародкоутворення кристалів твердого розчину відбувається за участю часток дібориду алюмінію. На основі досліджень мікроструктури і морфології фазових складових доевтектичних силумінів з добавками бору побудовано алюмінієвий кут потрійної діаграми стану Аї-Бі-Б.

В работе показано, что введение бора в доэвтектические силумины способствует формированию мелкозернистой структуры. В сплавах промышленной чистоты уменьшение размеров литого зерна происходит за счет формирования частиц диборида титана и последующего зародышеобразования с их участием. Эти частицы формируются в результате взаимодействия введенного бора и примеси титана, которая содержится в сплаве. В доэвтектических силуминах, выплавленных на основе материалов высокой чистоты, зародышеобразование кристаллов твердого раствора происходит с участием частиц диборида алюминия. На основе исследований микроструктуры и морфологии фазовых составляющих построен алюминиевый угол тройной диаграммы состояния Al-Si-B.

Addition of boron to the Al-Si hypoeutectic alloys decreases the final grin size of castings. In case of commercial purity alloys, decreasing of grain size related to the formation of titanium diboride particles and subsequent nucleation of a-Al grains using this particle. Titanium diboride particles are forms due to the interaction of boron with titanium present as impurities in the alloy composition. Nucleation of solid solution crystals in hypoeutectic Al-Si alloys prepared on the base of high purity materials occurs on the surface of the particles of aluminum diboride. On the base of microstructure and phase morphology, investigation Al-rich corner of ternary Al-Si-B phase diagram been created.
УДК 669:18:046.5:669.15-198
Раціональні характеристики струменів лігатур при ковшовій обробці сталі
В.О. Середенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Проаналізовані режими струменевої подачі рідких легуючих сплавів у крупнотонажні ковші, які наповнюються сталлю, та визначено доцільні характеристики потоків лігатур на жолобах та при вільному падінні у ківш. Показана можливість цілеспрямованого впливу на характеристики струменів лігатур, які відрізняються фізичними властивостями.

Проанализированы режимы струйной подачи жидких легирующих сплавов в крупнотоннажные ковши, наполняемые сталью, и определены целесообразные характеристики потоков лигатур на желобах и при свободном падении в ковш. Показана возможность целенаправленного влияния на характеристики струй лигатур, отличающихся физическими свойствами.

Regimes of introduction of the liquid master alloys by jets into the big capacity ladles filled by the steel were analyzed. Rational characteristics of master alloy's flows on grooves and in free falling into the ladle were defined. Possibility of directional action on characteristics of the master alloy's jets differing by physical properties was shown.
УДК 620.178;621.791.011 ;621.78.08.
Мартенситне перетворення та особливості деградації властивостей зварювальних з 'єднань
П.Ю. Волосевич, С.А. Беспалов, В.Ф. Загадарчук*


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ


Методами дюрометрії, металографії та електронної мікроскопії досліджено зміни мікротвердості, структури та фазового складу з'єднань сталі 10Г2ФБ, отриманих зварюванням контактним оплавленням за двома технологічними режимами. Продемонстрована залежність поведінки з'єднань при випробовуваннях на удар від присутності метастабільного аустеніту та мартенситу. На підставі проведеного обговорення в межах сучасних уявлень про механізми деформації, руйнування та релаксацію напружень зроблено висновки про ступінь впливу присутності різних фаз на кількість концентраторів та умови релаксації напружень в їхніх вершинах.1

Методами дюрометрии, металлографии и трасмиссионной электронной микроскопии исследованы особенности изменения микротвердости, структуры и фазового состава соединений стали 10Г2ФБ, полученных сваркой методом контактного оплавления по двум технологическими режимами. Продемонстрирована зависимость поведения соединений при испытаниях на удар от присутствия метастабильного аустенита и мартенсита. На основании проведенного обсуждения в терминах современных представлений о механизмах деформации, разрушения и релаксации напряжений сделаны выводы о степени влияния присутствия различных фаз на количество концентраторов и условиями релаксации напряжений в их вершинах.

Peculiarities of evolution of microhardness, structure and phase composition of welded joints of 10G2FB steel produced by two technological regimes of contact melting technique are studied using durometery, optical and transmission electron microscopy. It is shown that behavior of welded joints under impact loading depends on existence of austenite and martensite. Based on discussion carried out and current opinion to mechanisms of deformation, destruction and stress relaxation it is concluded that the risk extent depends on size and volume fractions of phases formed, which influence to quantity of stress concentrators and rate of stress relaxation.
УДК 621.762:621.743:621.763:621.762.5
Отримання покриття шляхом електронно-променевого напікання порошкових сумішей та дослідження його властивостей
П.І. Лобода, М.О. Сисоєв, І.Г. Черниш


Національний технічний університет України «КПІ», Київ


Досліджено покриття на основі боридів отримані шляхом електронно-променевого напікання порошкових сумішей на ст. 45. Показано, що структура покриття складається з боридного каркасу, просоченого легкоплавкою складовою. Максимальну мікротвердість має покриття, отримане з термореагуючої суміші порошків цирконію та бору.

Исследованы покрытия на основе боридов, полученные путём электронно-лучевого напекания порошковых смесей на сталь 45. Показано, что структура покрытия представляет боридный каркас, пропитанный легкоплавкой составляющей. Максимальную микротвердость имеет покрытие, полученное из термореагирующей смеси порошков циркония и бора.

The boride-based coatings synthesized by electron-beam sintering of powder mixtures have been researched. It has been shown that the structure of coating has boride framework soaked by fustible component. The coating obtained from heat-sensitive mixture of powders of Zr and B has maximal microhardness.
УДК 620.19:621.762.5
Зв 'язок структури твердих сплавів з характеристиками розповсюдження ультразвукових коливань
В.Л. Пілюшенко, В. В. Пашинський*


Донецький національний університет управління, Донецьк
*Донецький національний технічний університет, Донецьк


Встановлено що швидкість розповсюдження УЗК в твердих сплавах є структурно-чутливою характеристикою і залежить від ступеня суміжності карбідного каркасу. На підставі встановленої залежності запропонована методика оцінки суміжності структури за значенням швидкості УЗК. Показано, що величина фону розсіяння УЗК є об 'єктивною характеристикою макроструктури і характеризує пористість матеріалу.

Установлено, что скорость распространения УЗК в твердых сплавах является структурно-чувствительной характеристикой и зависит от степени смежности карбидного каркаса. На основе установленной зависимости предложена методика оценки смежности структуры по значениям скорости УЗК. Показано, что величина фона рассеяния УЗК является объективной характеристикой макроструктуры и зависит от пористости материала

It is established that velosity of USV transmittion in hard alloy is structure-sensitive parameter and depends on degree of adjacency of carbide skeleton. On the basis of established dependence method ofstructure adjacency evaluation from USV velosity value was proposed. It was shown that magnitude of background scattering level is the objective parameter of macrostructure and depends on porosity of material.
УДК 620.181.4
Автоматизований лабораторний пристрій для низькотемпературного диференціального термічного аналізу
Є.А. Шишкін, А.Є. Шишкін, Д.С. Роговченко


Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ


Розроблено малогабаритний пристрій для низькотемпературного диференціального термічного аналізу (НДТА-2), розрахований для визначення температур фазових та інших перетворень в металах та сплавах, який являє собою удосконалену модифікацію приладу НДТА-1. Робочій діапазон температур 20-300 °С. В системі автоматизації пристрою використовуються сучасні цифрові перетворювачі, ПК та спеціальне програмне забезпечення, під «Windows XP».

Разработан малогабаритный прибор для низкотемпературного дифференциального термического анализа (НДТА-2), предназначенный для определения температур фазовых и других превращений в металлах и сплавах, представляющий собой усовершенствованную модификацию прибора НДТА-1. Рабочий диапазон температур 20-300 °С. В системе автоматизации прибора используются современные цифровые преобразователи, ПК и специальное программное обеспечение, под «Windows XP».

The space-saving device (НДТА-2), of low-temperature differential thermal analysis has been designed. НДТА-2 may be used for thermal analysis of low-melting-point metals and alloys. Effective temperature range of the device is 20-300 °C. The device is equipped with modern digital signal coders, personal computer; tailor-made software operates with «Windows XP».
УДК 539.3; 537.39
Вплив обробки імпульсним електричним струмом на залишкові напруження в тонкому покритті Ti-Al-Si-Ag
А. І. Бабуцький, І.А. Мамєєв, Г.В. Чижик


Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ


В роботі встановлено, що в тонкому покритті Ti-Al-Si-Ag, нанесеному на основу з титанового сплаву Timetal 834, виникають залишкові напруження високого рівня. Пропускання імпульсного електричного струму через зразок з покриттям суттєво знижує середній рівень залишкових напружень в покритті.

Установлено, что в тонком покрытии, которое было нанесено на подложку из титанового сплава, возникают остаточные напряжения высокого уровня. Пропускание импульсного электрического тока через образец с покрытием существенно снижает средний уровень остаточных напряжений в покрытии.

Residual stresses of a high level in thin coating on a titanium alloy substrate follows from results of experiment. The passage of an impulsive electric current through a sample with coating essentially decreases a mean level of residual stresses in the coating.
УДК 669.1:622.788.36
Використання процесів прямого одержання заліза в металургії України
В. А. Клименко, В.К. Постіженко


Національний технічний університет України "КПІ", Київ


Розглянуто перспективи розвитку процесів прямого одержання заліза в Україні. Обґрунтовано групи технологій на основі процесів безкоксової металургії, які мають більш високі техніко-економічні показники, ніж традиційні, що приведе до значної економії матеріальних ресурсів і підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції.

Рассмотрены перспективы развития процессов прямого получения железа в Украине. Обосновано группы технологий на основе процессов бескоксовой металлургии, имеющие более высокие, чем традиционные, технико-экономические показатели, приводящие к значительной экономии материальных ресурсов и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

The reasons of development direct reduced iron production in Ukraine are analyzed. The introduction of modern technologies on a base of metallurgical processes without coke for reduction of consumption of resources is affirms.
Нові марки сталі Німеччини
(за матеріалами журналу Stahl, 2007 р.)


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine