4-2007 PDF Print

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №4 2007
ЗМІСТ

135 РОКІВ КАФЕДРИ "ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ПРИКЛАДНА ФІЗИКА" Б.С. Рильніков, С.Г. Швачко
Створення і розвиток кафедри "Інженерне матеріалознавство та прикладна фізика" Львівської політехніки
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ С.Г. Швачко, Е.І. Плешаков, А.К. Борисюк
Вплив лазерного оплавлення і відпуску на структуру та зносостійкість чавуну

О.А. Кузін, І.В. Курило, М.О. Кузін
Роль структури в процесах зношування бабіту Б16
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.З. Куцова, М.А. Ковзель, Г.В. Кравченко
Структура, фазовий склад і властивості високохромистого чавуну після різних режимів термічної обробки

Г.В. Левченко, С.О. Воробей, А.М. Нестеренко, Т.В. Грицай
Вплив режимів гарячої прокатки на структуро- і текстуроутворення низьковуглецевої сталі
СТРУКТУРА І ФІЗИКО - МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М.П. Пелех
Вплив високотемпературного окислення на ударну в'язкість твердосплавних матеріалів

А. Онишко, Ч. Капуста, Я. Сенявський
Дослідження локальної структури поверхнево окиснених наночастинок заліза
НОВІ ТЕХНОЛОПЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ Е.І. Плешаков
Лазерне борування та борокарбонування сплаву Ti-6Al-4V

І.І. Максюта, Ю.Г. Квасницька, В.М. Сімановський
Оптимізація складу жароміцного нікелевого сплаву для литих деталей газотурбодвигунів

З.А. Дурягіна, Г.В. Лазько
Визначення оптимальних параметрів лазерного легування сталі шляхом комп'ютерного моделювання

Зігмунд Муха, Річард Градон
Деформації і напруження в матеріалах, спричинені поверхневою лазерною обробкою
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.В. Білозеров, Г.І. Махатілова, О.М. Реброва
Вплив неорганічних добавок на формування керамічних покриттів методом мікродугового оксидування
ПОВІДОМЛЕННЯ Нові виданняУДК 378:669.017(091)
Створення і розвиток кафедри «Інженерне матеріалознавство та прикладна фізика» Львівської політехніки
Б.С. Рильніков, С.Г.Швачко


Національний університет «Львівська політехніка», Львів

УДК 669.131.7:621.785.54:621.785.72:620.78.6:621.318.2
Вплив лазерного оплавлення і відпуску на структуру та зносостійкість чавуну
С.Г. Швачко, Е.І. Плешаков, А.К. Борисюк


Національний університет «Львівська політехніка», Львів


Досліджено вплив імпульсного лазерного оплавлення й відпуску на структуру і зносостійкість чавуну з кулястим графітом. Лазерно модифікований поверхневий шар має структуру квазіледебуриту мікротвердістю 6 – 7 ГПа, що забезпечує значне підвищення зносостійкості чавуну. Термомагнітометричним аналізом встановлено, що розпад аустеніту квазіледебуриту розпочинається з температури відпуску 500 °С, що зумовлює зменшення мікротвердості й зносостійкості модифікованого шару.

Исследовано влияние импульсного лазерного оплавления на структуру и износостойкость чугуна с шаровидным графитом. Модифицированный лазером поверхностный слой имеет структуру квазиледебурита микротвердостью 6 - 7 ГПа, что обеспечивает значительное повышение износостойкости чугуна. Термомагнитометрическим анализом установлено, что распад аустенита квазиледебурита начинается от температуры отпуска 500 °С, что обусловливает существенное падение микротвердости и износостойкости модифицированного слоя.

The effect of pulsed laser surface melting on the structure and wear resistance of nodular cast iron has been investigated. The laser modified layer with quasi-ledeburite structure and high microhardness in the range of 6 – 7 GPa significantly enhances wear resistance of cast iron in dry sliding conditions. Magnetothermal analysis showed that decomposition of the austenite phase of quasi-ledeburite starts at 500 °С of tempering. This considerably reduces microhardness and wear resistance of the modified layer.

УДК 669.018: 621.891
Роль структури в процесах зношування бабіту Б16
О.А. Кузін, І. В. Курило, М.О. Кузін


Національний університет «Львівська політехніка», Львів


Дослідженнями вкладишів підшипників ковзання із сплаву Б16 показано зміну кількості зміцнюючої фази БпБЬ по перерізу виливка в умовах відцентрового лиття. Оптимальною мікроструктурою, при якій спостерігається зростання зносостійкості в 2,0 - 2,5 раз, є присутність 52 % зміцнюючої фази при співвідношенні мікротвердості твердої до м 'якої складових 3,9. Розроблено рекомендації по формуванню мікроструктури на поверхні контактної взаємодії, яка забезпечує підвищення опору зношуванню вузлів тертя тягових двигунів електровозів.

Исследованиями вкладышей подшипников скольжения из сплава Б16 показано изменение количества упрочняющей фазы SnSb no сечению отливки в условиях центробежного литья. Оптимальной микроструктурой, при которой наблюдается повышение износостойкости в 2,0 -2,5 раза, является наличие 52 % упрочняющей фазы при соотношении микротвердости твердой к мягкой составляющих 3,9. Разработаны рекомендации по формированию микроструктуры на поверхности контактного взаимодействия, которая обеспечивает повышение сопротивления изнашиванию узлов трения тяговых двигателей электровозов.

Investigations on friction inserts have shown the strengthening phase quantitave change in conditions of the centrifugal casting. The optimum microstructure, at which the 2,5 times increase in wear resistance was observed, in the presence of 52 percent of strengthening phase with the correlation of microsolid of hard and soft phase in 3,9. Recommendations are developed concerning the formation of the microstructure on the surface of contact interaction which ensures increase of electric locomotive traction engines.
УДК 669.017.03
Структура, фазовий склад і властивості високохромистого чавуну після різних режимів термічної обробки
В.З. Куцова, М.А. Ковзель, Г.В. Кравченко


Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ


Досліджено закономірності структуроутворення і кінетики фазових перетворень у високохромистому чавуні з вмістом хрому 21 %. Результати досліджень є основою для розробки режимів термообробки з метою підвищення комплексу механічних і експлуатаційних характеристик матеріалу.

Исследованы закономерности структурообразования и кинетики фазовых превращений в высокохромистом чугуне с содержанием хрома 21 %. Результаты исследований являются основой для разработки режимов термообработки с целью повышения комплекса механических и эксплуатационных характеристик данного материала.

Regularity of the structure formation and kinetics of phase transformations in high-chromium cast with 21 % of chromium content were studied. The results of these investigetions are basic for development of heat treatment schedules with the purpose of increasing of mechanical and service properties of this material.
УДК 669.017:621.771.621.785:669.14
Вплив режимів гарячої прокатки на структуро- і текстуроутворення в листовому прокаті низьковуглецевої сталі
Г.В. Левченко, С. О. Воробей , А.М. Нестеренко, Т.В. Грицай


Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ


Після гарячої прокатки сталі у всьому дослідженому інтервалі температур і ступенів деформації й наступному охолодженні на повітрі структура прокату по перетину є рівномірною. Рекристалізація фериту сталі в прокаті носить статичний характер. Формування нерівномірної структури фериту в прокаті пов 'язане з типом текстури, що утворюється залежно від умов деформування металу при гарячій прокатці.

Установлено, что после горячей прокатки стали во всем исследованном интервале температур и степеней деформации и последующем охлаждении на воздухе структура проката по сечению является равномерной. Рекристаллизация феррита стали в исследованном прокате носит статический характер. Формирование неравномерной структуры феррита в прокате тесно связано с типом текстуры, которая образуется в зависимости от условий деформирования металла при горячей прокатке.

There is established that after hot - rolled of the steel 08кп in the interval of temperatures and degrees of deformation and subsequent cooling on air the structure of the rolled-metal is uniform on all section. Recrystallization of ferrite of the steel 08кп in the rolled-metal has statistic character. Formation of the non-uniform structure of ferrite in the rolled-metal is with type texture, which is formedes depending on conditions of deformation at the hot-rolled.
УДК 621.762.8(088.8)
Вплив високотемпературного окислення на ударну в'язкість твердосплавних матеріалів
М.П. Пелех


Національний університет "Львівська політехніка", Львів


Досліджується вплив окислення твердосплавних виробів при температурах в межах 973 - 1273 К на структурний і фазовий склад. Отримані результати дали змогу розробити технологічний процес, що забезпечує підвищення експлуатаційної стійкості твердосплавних елементів бурового інструменту і машин хімічної промисловості.

Исследуется влияние окисления твердосплавных изделий при температурах в пределах 973 - 1273 К на структурный и фазовый состав. Полученные результаты дали возможность разработать технологический процесс, который обеспечивает повышение эксплуатационной стойкости твердосплавных элементов бурового инструмента и машин химической промышленности.

Influence of oxidization of hard alloys at temperature within the limits of 973 - 1273 K on structural and phase composition is explored. Results are got gave possibility develop a technological process, that secures the rise of operating firmness of hard alloys to elements of boring instrument and machines of chemical industry.
УДК 539.2
Дослідження локальної структури поверхнево окиснених наночастинок заліза
А. Онишко, Ч. Капуста*, Я. Сенявський


Жешувська політехніка, Жешув, Польща
*Гірничо-металургійна академія, Краків, Польща


У роботі представлені результати дослідження локальної структури наночастинок заліза з оксидною оболонкою з використанням XANES і EXAFS методик на основі синхротронного опромінення. Методом EXAFS встановлено, що залізні наночастинки після окиснення складаються з ядра (a -залізо) і тонкої оксидної оболонки завтовшки у кілька нанометрів, мають унікальні фізичні властивості, зокрема, виявляють гігантський магнітнорезистивний ефект.

Представлены результаты исследования локальной структуры наночастиц железа с окисной оболочкой методами ХЛКЕ5 1 ЕХЛЕ5 на основе синхротронного облучения. Образцами для исследования были порошок железа, порошок железа с наночастицами и порошок железа с наночастицами, который измельчали путем помола в течении 224 часов. Наночастицы железа с окисной оболочкой состоят из сердцевины (а-железо) и тонкого (несколько нанометров) поверхностного слоя окислов и обладают уникальными физическими свойствами, в частности гигантским магниторезистивным эффектом. Анализ спектров поглощения методом ХЛКЕ5 показал, что наночастицы в образцах чистого железа содержат кроме железа 6,1 % Ре304, а наночастицы образцов после помола - 5 % у -Бе203. Используя метод ЕХАБ5, установлено, что все образцы имели структуру характерную для железа.

The aim of this work is to present the results of the study of the local structure of iron nanoparticles with oxide shell which uses XANES and EXAFS methods that apply synchrotronic radiation. The samples used in the carried out analysis were as follows: pure iron powder, pure iron powder containing nanoparticles and pure iron powder containing nanoparticles subjected to 224 hours of grinding. The iron nanoparticles with oxide shell consists of a core (a - iron) and a thin layer of iron oxides (of a few nanometres in height). They possess unique physical qualities such as the giant magnetoresistance effect (GMR). The XANES spectrum analysis showed that nanoparticles in the sample of pure iron contain 6.1 % of Fe3O4 while the remaining amount is made up of metallic iron. Furthermore, in samples containing nanoparticles subjected to 224 hour of grinding, 5 % presence of g -Fe2O3 and 95 % presence of metallic iron was observed. As a result of the experiments carried out with the EXAFS method, it was found that all three samples had the local structure characteristic of metallic iron.
УДК 620.178.1: 621.785.5: 669.295
Лазерне борування та борокарбонування сплаву ТІ-6АІ-4У
Е.І. Плешаков


Національний університет "Львівська політехніка", Львів


Лазерним імпульсним легуванням через обмазки з частинками В4С і графіту на поверхні сплаву ТІ-6АІ-4У створено стійкі покриття. їх структура складається переважно з боридів ТіВ і ТіВ2 (лазерне борування) або боридів і карбіда TiC (лазерне борокарбонування), розміщених в а' -мартенситній матриці. Ці покриття, мікротвердість яких становить 6-8 ГПа, істотно підвищують зносотривкість сплаву в умовах сухого тертя ковзання порівняно зі станом сплаву після гартування й старіння.

Лазерным импульсным легированием через обмазки, содержащие B4C или B4C и графит, на поверхности сплава Ti-6Al-4V созданы металлокерамические покрытия. Их структура состоит преимущественно из боридов TiB и TiB2 (лазерное борирование) или боридов и карбида TiC (лазерное боронауглероживание), распределенных в а' -мартенситной матрице. Эти покрытия, микротвердостью от 6 до 8 ГПа, обеспечивает существенное повышение износостойкости при испытаниях в условиях сухого трения скольжения по сравнению с закаленным и состаренным состоянием сплава.

A wear resistant coatings were fabricated on the substrate of a Ti-6Al-4V alloy by pulsed¬laser alloying with B and C using pre-placement technique. This treatment was carried out by simultaneously laser melting of the titanium alloy surface and pre-placed powders of B4C or B4C and graphite. Laser alloying coatings have metalceramic structure consisting predominantly of borides TiB and TiB2 (laser boronizing) or borides and carbide TiC (laser borocarbonizing) distributed in a' -martensite matrix. This composite structure with microhardness ranging from 6 to 8 ОРа significantly enhances wear resistance under dry sliding wear test conditions in comparison with quenched-and-aged structure of Ti-6Al-4V.
УДК 669.245:542
Оптимізація складу жароміцного нікелевого сплаву для литих деталей газотурбодвигунів
І. І. Максюта, Ю.Г. Квасницька, В.М.Сімановський


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Методом математичного планування з використанням багатофакторної схеми експериментів проведено оптимізацію базового модельного сплаву на нікелевій основі, призначеного для отримання крупногабаритних деталей ГТД за допомогою спрямованої кристалізації.

Методом математического планирования с использованием многофакторной схемы экспериментов проведена оптимизация базового модельного сплава на никелевой основе, предназначеного для получения крупногабаритных деталей ГТД с помощью направленной кристаллизации.

Optimization of model nickel base alloy which intend for production of GTE large parts by technology of directional crystallization was realized by method of mathematical planning with using of multiply experiments.
УДК 669.017:621.78:536.2
Визначення оптимальних параметрів лазерного легування сталі шляхом комп'ютерного моделювання
З. А. Дурягіна, Г.В. Лазько


Національний університет "Львівська політехніка", Львів


Наведено результати комп 'ютерного моделювання розподілу температурного поля лазерно легованої ніобієм і азотом сталі ЭП 823. Проаналізовано вплив температурного поля на особливості формування структурно-фазового складу поверхні. Встановлений вплив параметрів лазерного легування на формування поверхневих шарів з наперед заданими властивостями.

Представленные результаты компьютерного моделирования распределения температурного поля лазерно легированной ниобием и азотом нержавеющей стали ЭП 823. Проанализировано влияние температурного поля на особенности формирования структурно-фазового состава поверхности. Установлено влияние параметров лазерного легирования на формирование поверхностных слоев с заведомо заданными свойствами.

Results of computer modelling of distributing of temperature field laser surface alloying of stainless steel by niobium and nitrogen are presented. Analyzed influencing of temperature field on the feature of forming of structural-phase composition of surface. Set influencing of parameters of the laser alloying on forming of surface layers with the beforehand set properties.
УДК 669.017:621.78:536.2
Деформації і напруження в матеріалах, спричинені поверхневою лазерною обробкою
Зігмунд Муха, Річард Градон*


Технологічний університет, *Центр лазерних технологій металів Кельце, Польща


Здійснено аналітичне моделювання методів обчислення залишкових деформацій та характеру розподілу напружень в металевих пластинах під впливом теплового циклу нагрівання і охолодження, викликаного переміщенням лазерного променя поверхнею під час лазерної обробки матеріалу. Параметрами в цій моделі є: гранична температура поверхні, що наближається до температури, за якої матеріал втрачає свої пружні властивості, числа Фур 'є і діаметр лазерного променя, пов 'язаний із товщиною пластини. Створена модель дозволяє обчислити ефективний вигин і формозміну матеріалів. Аналіз побудованої моделі доводить можливість контролю рівня поверхневих напружень зігнутої пластини за зміною числа Фур'є і температурою поверхні.

Проведено аналитическое моделирование методов расчета остаточных деформаций и характера распределения напряжений в металлических пластинах под воздействием нагрева и охлаждения при перемещении лазерного луча по поверхности при лазерной обработке материала. Параметрами в предложенной модели являются: предельная температура поверхности, приближающаяся к температуре, при которой материал теряет свои упругие свойства, числа Фурье и диаметр лазерного луча, зависящий от толщины пластины. Данная модель позволяет рассчитать эффективный изгиб в результате формоизменения материалов. Установленные ограничения коэффициента жесткости оплавленной поверхности материала могут применяться в разных технологиях обработки лазером - при сварке, резании и поверхностной обработке. Анализ построенной модели дает возможность контролировать уровень поверхностных напряжений по изменению чисел Фурье и температуры поверхности, который возникает по обе стороны согнутой пластины.

Analytical modelling for calculation of residual deformations and stress distributions of plates under influence heating and cooling caused by moving of a laser beam on surface after laser material processing is presented. The most important parameters in this model are: the pick surface temperature, related to temperature at which material loses its elastic properties, Fourier number and laser beam diameter related to plate thickness. Developed model allows to calculate effective bending and forming of materials. Restrain rigidity coefficient of heated material in presented model can be applied in various laser processing technologies, for instance in welding, cutting, surface treatment, including hardening and others. Analysis of the solution proves possibility control of surface stress on both sides of the bent plates by change Fourier number and surface temperature.
УДК 621.794.61
Вплив неорганічних добавок на формування керамічних покриттів методом мікродугового оксидування
В. В. Білозеров, Г. І. Махатілова, О.М. Реброва


Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків


Встановлено, що добавки порошку а -А1203 та солі К2Сг2О7 в лужно-силікатний електроліт сприяють збільшенню швидкості формування МДО покриттів та змінюють їх фазовий склад та властивості. В статті наведено концентрації добавок, при яких збільшується кількість фази а -А12О3 у складі покриттів та їх твердість.

Установлено, что введение добавок порошка корунда a -Al2O3 и соли К2СГ207 в щелочно-силикатный электролит целесообразно, поскольку это дает возможность увеличить скорость формирования МДО покрытий и изменить их фазовый состав и свойства. Приведены концентрации добавок, при которых не возникают трудности в организации процесса микродугового оксидирования, увеличивается количество фазы a -Al2O3 в составе покрытий и их твердость.

It is determined that it is expedient to add the a -Al2O3 powder and K2Cr207 salt on alkaline-silicon electrolyte, that is why it is allow to increase MAO coatings forming rate and change it phase composition and properties. This paper presents additions concentrations, on which it is not arisen difficulties in microarc oxidizing process achievement, increases amount of a -AL0, phase in coating composition and coating hardness.

< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine