3-2007 PDF Print

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №3 2007
ЗМІСТ

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С.Є. Кондратюк, О.М. Стоянова, І.Н. Примак, В.М. Щеглов
Спадковість структурних змін при переплавах литих сталей

В.О. Середенко
Особливості масопередачі при легуванні сталі розплавленим диспергованим алюмінієм
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ В.Г. Хижняк, Н.А. Курило
Будова та механічні властивості карбідних та нітридних покриттів титану, ванадію та хрому на сталі У8А

В.В. Тихонович, О.М. Грипачевський, В.П. Гаврилюк, В.І. Тихонович, В.Г. Новицький
Формування зносостійких поверхневих структур при терті ковзання у мастильному середовищі, модифікованому фулеренами

А.М. Нестеренко, Л.В. Чуприна, А.Г. Фесенко, О.В. Мозговий
Вплив неметалічних включень на тріщиноутворення вуглецевих сталей при контактному навантаженні
СТАЛЬ Н.О. Бондаревська, Ю.А. Гарасим, С.П. Ошкадьоров
Особливості ефекту зворотної залишкової деформації у відпущеній пружинній сталі 45ХЗН2М2ФА
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ В.С. Шуміхін, В.В. Плітченко, В.Л. Лахненко
Фазовий склад легованих латуней у литому стані та після термообробки

В.Ф. Мазанко, К.М. Храновська, Є.В. Іващенко
Поверхнева обробка міді методом електроіскрового легування

І.В. Оришич, Н.Ю. Порядченко, Н.Д. Хмелюк
Особливості окислення складнолегованих сплавів титану
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ К.С. Богдан, Ю.В. Моісеєв, А.О. Санкін
Дослідження впливу термічної обробки чавунних зразків на силу їх взаємодії з постійним магнітом
ПЕРСОНАЛІЇ Найдек Володимир Леонтійович

Пілюшенко Віталій Лаврентійович
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Рецензія на підручник «Основи металургійного виробництва металів і сплавів»

П’ята міжнародна конференція «Воднева економіка і воднева обробка матеріалів» (ВОМ 2007, 21-25 травня 2007 р., Донецьк, Україна).УДК 669.18-412:621.746
Спадковість структурних змін при переплавах литих сталей
С.Є.Кондратюк,О.М.Стоянова,І.Н.Примак,В.М.Щеглов


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Досліджено закономірності проявів спадковості при багатократних переплавах сталей 45Л і 45ХГСТФЛ з різною вихідною литою структурою. Показано можливості не лише збереження певних спадкових ознак, але й підсилення їх при наступних операціях повторної швидкісної кристалізації.

Исследованы закономерности проявления наследственности при многократных переплавах сталей 45Л и 45ХГСТФЛ с разной исходной литой структурой. Показаны возможности не только сохранения определенных наследственных признаков в структуре сталей, но и усиления их при последующих операциях повторной скоростной кристаллизации.

Regularities of heredity at repeated smelts of steels 45JI and 45XrCTOJI with different initial cast structure were investigated. Opportunities not only of preservations of the certain hereditary attributes in structure steels but also their amplifications are shown at the subsequent operations of repeated high-speed crystallization.
УДК 669.18.046.5:669.71
Особливості масопередачі при легуванні сталі розплавленим диспергованим алюмінієм
В. О. Середенко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Досліджено вплив дисперсності дози розплавленої легуючої добавки на швидкість її розчинення в рідкій сталі. Показано, що суттєве прискорення розчинення виникає при розмірах подрібнених вкраплень добавки <210-3 м, а лавиноподібно процес масообміну прискорюється при діаметрах крапель добавки <110-3 м. Встановлено час розчинення крапель алюмінію в рідкій сталі в залежності від їх діаметра.

Исследовано влияние дисперсности дозы расплавленной легирующей добавки на скорость её растворения в жидкой стали. Показано, что существенное ускорение происходит при размерах диспергированных объёмов добавки <210-3 м, а лавинообразно процесс массообмена ускоряется при диаметрах капель добавки < 110-3 м. Установлено время растворения капель алюминия в жидкой стали в зависимости от их диаметра.

It is studied influencing of dose dispersion of a molten alloying addition on its saturating in the liquid steel. It is shown that essential acceleration take place in addition's dispersed volumes <210-3 m and, as an avalanche, process of the mass transfer accelerates in drops addition's diameters <110-3 m. Time of saturation of the aluminium drops in the liquid steel in depended on their diameters was defined.

УДК 621.785.536 655
Будова та механічні властивості карбідних та нітридних покриттів титану, ванадію та хрому на сталі У8А
В.Г. Хижняк


Національний технічний університет України - КПІ, Київ


Досліджено будову, механічні властивості захисних покриттів з титаном, ванадієм та хромом на сталі У8А. Визначені показники мікротвердості, мікроміцності, мікрокрихкості зносостійких покриттів. Встановлена напруга відшарування покриттів від основи. Наведені порівняльні експериментальні дані зі зносостійкості вихідної сталі У8А і сталі зі зносостійкими покриттями в різних умовах тертя: тертя ковзання без змащування з попереднім і без попереднього припрацювання поверхонь, терті закріпленим абразивом. Встановлено підвищення зносостійкості сталі У8А в 1,5 - 20,0 разів.

Исследованы строение, механические свойства защитных покрытий с титаном, ванадием и хромом на стали У8А. Методом кинетической микротвердости определены микропрочность, микрохрупкость покрытий, установлена их адгезия с основой. Приведены сравнительные экспериментальные данные по износостойкости исходной стали У8А и стали с износостойкими покрытиями в разных условиях трения: трении скольжения без смазки с предварительной и без предварительной притирки поверхностей, трении закрепленным абразивом. Установлено, что карбидные и нитридные покрытия повышают износостойкость стали У8А в 1,5 - 20,0 раз.

Explored structure, mechanical properties of protection coverages with participation of titan, vanadium and chrome on the steel У8А. By the method of kinetic mikrohardness certain mikrodurability, mikrofragility of coverages, their adgezyya with basis is set. Comparative experimental information is resulted on wearproof of the initial steel У8А and became with wearproof became coverages in different terms of friction: friction of sliding without greasing with preliminary one and without the preliminary grinding in of surfaces, friction by the fastened abrasive. It is set that carbide and nitride coverages promote wearproofbecame У8А in 1,5 - 20,0 times.
УДК 621.891.2
Формування зносостійких поверхневих структур при терті ковзання у мастильному середовищі, модифікованому фулеренами
В. В. Тихонович*, О.М. Грипачевський*, В.П. Гаврилюк, В.І. Тихонович, В.Г. Новицький


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ*
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ


Викладено результати випробувань зносостійкості контактних пар сталь 120X15 -сталь 25Х13Н2 та сталь 120Х15Д15 - сталь 25Х13Н2 у воді, індустріальному мастилі 1-20А та індустріальному мастилі 1-20А з добавкою 2 % фулеренів Се0. Показано, що фулерени С60 екранують поверхні контакту і локалізують пластичну деформацію в ділянках контакту в тонкому поверхневому шарі, сприяючи швидкому формуванню в поверхневому шарі відповідних наноструктурних дисперсних систем і перехід 'їх мікрооб'ємів в квазі-рідкий структурно нестійкий стан з малим напруженням зсуву.

Изложены результаты исследований износостойкости контактных пар сталь 120Х15 -сталь 25Х13Н2 и сталь 120Х15Д15 - сталь 25Х13Н2 на воздухе, в воде, индустриальном масле И-20А и индустриальном масле И-20А с добавкой 2 % фулеренов С60. Показано, что фулерены С60 экранируют поверхности контакта и локализуют пластическую деформацию в площадках контакта в тонком поверхностном слое, способствуя быстрому формированию в поверхностном слое соответствующих наноструктурных дисперсных систем и переходу их микрообъемов в квази-жидкое структурно-неустойчивое состояние с малым напряжением сдвига.

The results of investigation of the wear resistance of the contacting pairs steel 120X15 -steel 25X13H2 and steel 120X15^15 - steel 25X13H2 in air, in water, industrial oil H-20A and industrial oil H-20A with addition of 2% of fullerens C60 are stated. It is shown that fullerens C60 shade the contacting surfaces and trace plastic deformation in contacting areas in a thin surface layer, forwarding the quick formation of corresponding dispersible nanosystems in surface layer and conversion of their micro-volumes into quasi-liquid structurally unstable state with small shear stress.
УДК 621.746:620.191.33:669.141.2
Вплив неметалічних включень на тріщиноутворення вуглецевих сталей при контактному навантаженні
А.М.Нестеренко, Л. В. Чуприна*, А.Г.Фесенко,** О. В. Мозговий**


Інститут чорної металургіїї ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
*Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Дніпропетровськ
**Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ


Встановлено, що при контактному навантаженні модельних зразків із вуглецевих сталей в режимі тертя катання неметалеві включення типу сульфідів, силікатів, шпінелевих оксидів та їх комбінаційні ріновидності, більш протяжні ділянки яких паралельні контактній поверхні, розкочуються в шнуро-, стрічко - та плівкоподібні утворення; неметалеві включення, повздовжні вісі яких перпендикулярні контактній поверхні, вигинаються в напрямі обертання цих зразків. Визначено, що неметалеві включення зумовлюють утворення магістральних тріщин, поширення котрих внаслідок їх різного орієнтаційного розміщення відносно контактної поверхні зразків (паралельно або перпендикулярно до неї) призводить до реалізації двох механізмів руйнування металу їх поверхневої зони, один з яких передбачає відшарування металу у вигляді лусочок товщиною ~10 - 30 мкм, а другий - об'ємне (~50 - 100 мкм3) викрихчення часток металу.

Установлено, что при контактном нагружении модельных образцов из углеродистых сталей в режиме трения качения НВ типа сульфидов, силикатов, шпинельных оксидов и комбинационных разновидностей, более протяженные участки которых параллельны контактной поверхности, раскатываются в шнуро-, полосо- и пленкоподобные образования; НВ, более удлиненные оси которых перпендикулярны контактной поверхности, выгибаются в направлении вращения этих образцов. Определено, что НВ обусловливают образование магистральных трещин, которые вследствие разного ориентационного расположения НВ относительно контактной поверхности образцов (параллельно или перпендикулярно к ней) приводят к реализации двух механизмов разрушения металла их поверхностной зоны, один из которых предусматривает отслоение металла в виде чешуек толщиной ~10 - 30 мкм, а второй - объемное (~50 - 100 мкм3) выкрашивание частиц металла.

Carbon steels models at contact loading in a friction mode are establis ed. Nonmetalics inclusions such as sulphides, silicates, sprindle oxides and their combinations are more prolated. The sites, that are parallel to a contact surface are unrolled in cords, ribons and tapes forms. Their axes are perpendicular to a contact surface, dished in a direction of models rotation. In a case of turnpike splits formation realized two mechanisms of metal corrupting in surface zone are determined.
УДК 620.175.22
Особливості ефекту зворотної залишкової деформації у відпущеній пружинній сталі 45Х3Н2М2ФА
Н.О. Бондаревська, Ю.А. Гарасим,С.П. Ошкадьоров


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ


Досліджено особливості ефекту зворотної залишкової деформації у відпущеній в різних температурно-часових умовах сталі 45Х3Н2М2ФА. Встановлено, що даний ефект виникає в інтервалі напружень і50 - 550 МПа, а його величина контролюється ступенем відпуску сталі.

Исследованы особенности эффекта обратной остаточной деформации отпущенной в разных температурно-временных условиях стали 45Х3Н2М2ФА. Установлено, что данный эффект возникает в интервале напряжений 150 - 550 МПа, а его величина контролируется степенью отпуска стали.

There have been studied the peculiarities of reverse remanent strain effect being tempered in the different thermal - temporary conditions of the 45Х3Н2М2ФА steel. It has been determined that given effect was originated in the intervals of strains 150 - 550 MPa and its value is controlled by the degree of tempering the steels.
УДК 669.018
Фазовий склад легованих латуней у литому стані та після термообробки
В.С.Шуміхін,В.В.Плітченко, В.Л.Лахненко


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


Показано ВПЛИВ легування кремнієм, алюмінієм, нікелем, залізом, марганцем на співвідношення а і Ь фаз в латунях з еквівалентною концентрацією цинку 33 - 38 % в литому стані та після відпалювання.

Показано влияние легирования кремнием, алюминием, никелем, железом, марганцем на соотношение а - и р -фаз в латунях с эквивалентной концентрацией цинка 33 - 38 % в литом состоянии и после отжига.

Influence of alloying with Si, Al, Ni, Fe, Mn to ratio of a - and p -phases in brass with equivalent concentration of zinc 33 - 38% in cast condition and after annealing has been shown.
УДК 539.219.3
Поверхнева обробка міді методом електроіскрового легування
В.Ф. Мазанко,К.М.Храновська, Є. В. Іващенко*


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
*Національний технічний університет України "КПІ", Київ


Розглянуто вплив температури мідної підкладки на процеси масоперенесення та фазоутворення, які відбуваються у поверхневих шарах при електроіскровому легуванні. Показано, що зниження температури підкладки дозволяє збільшити рухливість атомів нікелю в міді більш, ніж у 40 разів, порівняно з проведенням процесу електроіскрового легування на повітрі. Досліджено фазовий склад поверхневих шарів міді після електроіскрового легування нікелем. **

Рассмотрено влияние температуры медной подложки на процессы массопереноса и фазообразования, которые происходят в поверхностных слоях при электроискровом легировании. Показано, что снижение температуры подложки позволяет увеличить подвижность атомов никеля в меди более, чем в 40 раз, по сравнению с проведением процесса электроискрового легирования на воздухе. Исследован фазовый состав поверхностных слоев меди после электроискрового легирования никелем.

Influence of temperature of a copper substrate on processes of diffusion and formation of phases which occur in superficial layers during electric spark alloying is considered. It is shown, that decrease in temperature of a substrate allows increasing mobility of atoms of nickel in copper more than in 40 times, in comparison with carrying out of process electric spark alloying on air. The phase structure of superficial layers of copper after electric spark alloying by nickel is investigated.
УДК 669.295:620.193.22
Особливості окислення складнолегованих сплавів титану
І.В.Оришич, Н.Ю.Порядченко, Н.Д.Хмелюк


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ


Досліджено кінетику окислення складнолегованих сплавів титану при 800 оС впродовж 50 год, а також морфологію жаровини, що утворилася на поверхні сплавів. Показано, що у складнолегованих сплавів з великим вмістом алюмінію (8 - 11 %) суттєво знижується мікротвердість поверхневого шару металу завдяки гальмуючій дії жаровини, яка містить оксид алюмінію.

Изучена кинетика окисления сложнолегированных сплавов титана при 800 °С в течение 50 час, а также морфологию окалины, что образовалась на поверхности сплавов при окислении. Показано, что у сложнолегированных сплавов с большим содержанием алюминия (8 - 11 %) существенно снижается микротвердость поверхностного слоя металла за счет тормозящего действия окалины, кторая содержит оксид алюминия.

The oxidation kinetics of complex-alloyed titanium alloys and the scale morphology forming on the alloy surface during the oxidation have been studied at 800 oC for 50 h. It was shown that microhardness of the surface layer for complex-alloyed alloys with high contents of aluminium (8 - 11 %) lowers considerably due to the inibitory action of the scale, which contains aluminium oxide.
УДК 620.179.14
Дослідження впливу термічної обробки чавунних зразків на силу їх взаємодії з постійним магнітом
К.С.Богдан, Ю.В.Моісеєв, А.О.Санкін


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ


За ДОПОМОГОЮ безконтактного магнітотензометрнчного пристрою пондеромоторної дії досліджено вплив термічної обробки зразків із сірого чавуну на силу їх взаємодії з постійним магнітом. Установлено кореляційний зв'язок між силою притягання магніту до зразка і видом термічної обробки. Отримані результати експериментів будуть використані при створенні дослідного зразка пристрою для визначення якості термообробки чавуну пондеромоторним методом.

С помощью бесконтактного магнитотензометрического устройства пондеромоторного действия исследовано влияние термической обработки образцов из серого чугуна на силу их взаимодействия с постоянным магнитом. Установлена корреляционная связь между силой притяжения магнита к образцу и видом термической обработки. Полученные результаты экспериментом будут использованы при создании опытного образца устройства для определения качества термообработки чугуна пондеромоторным методом.

By means of contactless magnetic resistive-strain devices ponderomotive actions influence of thermal processing of samples from gray cast-iron on force of their interaction with a constant magnet is investigated. Correlation communication between force of an attraction of a magnet to the sample and a kind of thermal processing is established. The received results experiment will be used at creation of a pre-production model of the device for definition of quality of heat treatment of cast-iron ponderomotive by a method.
Академік НАН України Найдек Володимир Леонтійович
До 70-чіччя від дня народження
Член-кореспондент НАН України Пілюшенко Віталій Лаврентійович
До 70-річчя від дня народження

< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine