Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
4-2005 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 4’2005
ЗМІСТ

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ Г.П.Дмитрієва, Т.С.Черепова, А.К.Шурін
Фазові рівноваги в сплавах системи Co-CoAl-W (повідомлення 1)
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.З.Куцова, О.А.Носко
Вплив легування на структуру кремнію та фазові переходи в системі напівпровідник-метал

О.М.Сидорчук, О.К.Радченко, О.Ю.Коваль
Структура і фазовий склад сталі типу Р2АМ5, одержаної струменевим формуванням
ЧАВУН І.А.Небожак, В.В.Суменкова, О.Й.Шинський, О.О.Онищук
Використання дисперснонаповнених моделей, що газифікуються, для отримання чавунних виливків
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ Ю.П.Синиціна, Є.П.Калинушкін
Структурні особливості алюмінієво-літієвих сплавів в залежності від режиму зварювання

Т.М.Буряк
Управління структурою і властивостями труб відповідального призначення із сталі 08Х18Н10Т
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА О.М.Савицький
Вплив швидкісних нагрівів на структуру вуглецевих сталей при локальній термічній дії
МАТЕРІАЛИ КОНКУРСУ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ - 2004 О.С.Ніконоров
Структуроутворення і спадковість литих конструкційних сталей

Т.В.Лоскутова
Раціональний склад вихідних реагентів при комплексному насиченні сталей ніобієм та хромом

Л.С.Воронько
Особливості формування виливків при литті наморожуванням під дією електромагнітного тиску
ПЕРСОНАЛІЇ Андрій Савович Опальчук
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Г.Д.Костенко, О.А.Пелікан, З.Л.Козлова
Структурно-фазовий склад двошарових заготовок борошномельних вальців

Є.Г.Афтанділянц, В.В.Афтанділянц
Сталі США та галузі їх застосуванняУДК 669.017.13.25′27′71
Фазові рівноваги в сплавах системи Co-CoAl-W (повідомлення 1)
Фазовые равновесия в сплавах системы Co-CoAl-W
Phase equilibria in the system Co-CoAl-W

Г.П.Дмитрієва, кандидат технічних наук
Т.С.Черепова, кандидат технічних наук
А.К.Шурін, доктор технічних наук
Г.П.Дмитриева, Т.С.Черепова, А.К.Шурин
G.P.Dmitrieva, T.S.Cherepova, A.K.Shurin


Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ

Методами світлової мікроскопії, рентгенівського фазового та локального рентгеноспектрального аналізів досліджено сплави системи Al-Co-W у межах Co-CoAl-W та побудовано ізотермічний переріз діаграми фазових рівноваг при 1200 °С. В межах дослідженої області потрійні сполуки відсутні.

Резюме
Методами световой микроскопии, рентгеновского фазового и локального рентгеноспектрального анализов исследованы сплавы системы Al-Co-W в области составов Co-CoAl-W и построено изотермическое сечение диаграммы фазовых равновесий при температуре 1200 °С. В пределах изученной области тройные соединения не обнаружены.
Summary
The work presents an experimental study of the ternary Al-Co-W system on the Co-CoAl-W region by means of optical microskopy, X-ray diffraction and local X-ray spectral analysis. The isothermal section of phase diagramm at 1200 °C was constructed. In investigated area ternary compounds were not found.
УДК 669.017.113:669.13
Вплив легування на структуру кремнію та фазові переходи в системі напівпровідникметал
Влияние легирования на структуру кремния в системе полупроводник-металл
Influence of the alloying of silicon on phase transitions and structure in system semiconductor-metal

В.З.Куцова, доктор технічних наук, професор
О.А.Носко
В.З.Куцова, О.А.Носко
V.Z.Kutsova, O.A.Nosko


Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Досліджено вплив легуючих елементів на фазові і структурні перетворення в монокристалічному кремнії. Визначено, що фазові і структурні перетворення, що відбуваються в інтервалі температур 100 - 1200 °С, суттєво впливають на формування кінцевої структури в легованому кремнії.

Резюме
Исследовано влияние легирующих элементов на фазовые и структурные превращения в монокристаллическом кремнии. Показано, что фазовые и структурные превращения, происходящие в интервале 100 - 1200 °С, оказывают определяющее влияние на формирование конечной структуры в легированном кремнии.
Summary
Influence of the alloying on phase and structure transitions in semiconductor silicon was investigated. It was shown, that phase and structure transitions in silicon at temperature range 100 - 1200 °С exert the significant influence on the final structure. The structure changing are weakened or suppressed completely by alloying of silicon which provides useful increasing of interatomic interactions energy in lattice of silicon. The temperatures of the technological processes should be fixed with provision for interval of phase transitions in silicon at production of semiconductor
УДК 621.762
Структура і фазовий склад сталі типу Р2АМ5, одержаної струменевим формуванням
Структура и фазовый состав стали типа Р2АМ5, полученной струйным формованием
Structure and phase composition of steel such as Р2АМ5 received by Osprey method

О.М.Сидорчук,
О.К.Радченко, кандидат технічних наук
О.Ю.Коваль
О.Н.Сидорчук, А.К.Радченко, А.Ю.Коваль
O.M.Sidorchuk, O.K.Radchenko, O.Yu.Koval’


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

Досліджено макро- і мікроструктуру зливка модельного складу швидкоріжучої сталі Р2АМ5, отриманої струменевим формуванням. Встановлено мікроструктурну неоднорідність по висоті і ширині зливка, а також хімічний і фазовий склад.*

Резюме
Исследовано макро- и микроструктуру слитка модельного состава быстрорежущей стали типа Р2АМ5, полученного струйным формованием. Определена микроструктурная неоднородность по высоте и ширине слитка, а также химический и фазовый состав.
Summary
It is investigated macro and a microstructure of an ingot of speed steel such as Р2АМ5, received by Osprey method. It is determined microstructural heterogeneity on height and width of an ingot, and also their chemical and phase composition.
УДК 621.746:669.13
Використання дисперснонаповнених моделей, що газифікуються, для отримання чавунних виливків
Использование дисперснонаполненных газифицируемых моделей для получения чугунных отливок
Using of process production castings wich using by gasification model with dispersed implantants

І.А.Небожак
В.В.Суменкова, кандидат технічних наук
О.Й.Шинський, доктор технічних наук, професор
О.О.Онищук*
И.А.Небожак, В.В.Суменкова, О.И.Шинский, А.А.Онищук
I.A.Nebozhak, V.V.Sumenkova, O.I.Shynsky, O.O.Onyshchuk


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
*Відкрите акціонерне товариство “Борекс”, Бородянка

Розглянуто питання легування та модифікування матричного розплаву чавуну у порожнині ливарної форми за допомогою дисперснонаповнених моделей, що газифікуються

Резюме
На примере литых образцов чугуна марок СЧ20, ЖЧХ, ВЧ500-7 показан процесс легирования и модифицирования матричного расплава в полости литейной формы с помощью дисперсно-наполненных газифицируемых моделей.
Summary
On example cast samples of iron СЧ20, ЖЧХ, ВЧ500-7 improvement of process alloying and modification matrixing melt in mould of cast form wich using by gasifica-tion model with dispersed implantants is shown. On the results of metallographic analy-sis and hardness of iron casting effectiveness inoculation of ferrocarbonic melt in mould of cast form investment casting process is shown.
УДК 669.15`26`24
Структурні особливості алюмінієво-літієвих сплавів в залежності від режиму зварювання
Структурные особенности алюминие-литиевых сплавов в зависимости от режима сваривания
Structural features of Al-Li alloys depending from the welding modes

Ю.П.Синиціна
Є.П.Калинушкін, доктор технічних наук, професор
Э.П.Калинушкин, Ю.П.Синицына
Yu. P. Synytsina, Ye. P. Kalynushkin


Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Показано, що оптимальним для алюмінієво-літієвого сплаву є режим імпульсно-дугового зварювання плавким електродом в суміші гелію та аргону, оскільки він забезпечує меншу дендритну ліквацію в зоні шва, відсутність сегрегації уздовж лінії сплавлення, відсутність структурних змін, пов’язаних з термічними напругами в зоні термічного впливу шва.

Резюме
Изучено влияние температурно-временных параметров режимов сварки на структуру алюминий-литиевого сплава. Оптимальным для данного сплава является режим импульсно-дуговой сварки плавким электродом в смеси аргона и гелия. Он обеспечивает меньшую дендритную ликвацию в зоне шва, отсутствие сегрегации вдоль линии сплавления, а также отсутствие структурных изменений, связанных с термическими напряжениями в зоне термического влияния шва. Разрушение сварного соединения имеет наибольшую энергоемкость и объясняется равномерностью распределения структурных элементов излома, значительной микропластической деформацией, отсутствием интеркристаллитного разрушения
Summary
Dependence of temperature - time welding parameters on Al-Li alloy structure has been studied. Mode of impulse - arc welding using fuse electrode in Ar and He composition is optimal for such type of alloy. This mode provides: lesser dendrite liquation in joint area, lack of segregations along alloying line and lack of structural changing over thermal stress in thermal influence zone of joint area. Destruction of weld has the biggest energy intensity and this fact can be explained by: uniform distribution of structural elements of breaking, big plastic deformation and lack of intercristall destruction.
УДК 621.774.35.016.2:668.14.018.8
Управління структурою і властивостями труб відповідального призначення із сталі 08Х18Н10Т
Управление структурой и свойствами труб ответственного назначения из стали 08Х18Н10Т
New ways of management by a structure and properties in the tubes of the responsible setting from steel of 08Х18Н10Т

Т.М.Буряк, кандидат технічних наук
Т.М.Буряк
Т.N.Buryak


Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади, Дніпропетровськ

Досліджено особливості структуроутворення в гарячедеформованих трубах із сталі 08Х18Н10Т, отриманих за різними технологіями. Запропоновано здійснювати виготовлення труб для атомних електростанцій за вдосконаленою технологією, яка передбачає інтенсифікацію параметрів гарячої деформації з виключенням кування заготовки і термічної обробки готових труб. Показано, що структура і властивості таких труб відповідають стандартним нормам та вимогам атомної енергетики.

Висновки
Запропоновано нові напрями управління структурою і властивостями в гарячедеформованих трубах великих диаметрів із сталі 08Х18Н10Т, а саме: створення однорідного рекристалізованого стану з низькоенергетичними двійниковими границями зерен; зменшення різнозернистості до одного номера; зниженням до 1,5 - 2,5 балів вмісту неметалевих включень за рахунок використання литої заготовки ГКР і гарячої деформації з високими ступенями (e ≥ 75 - 95%) за схемою всестороннього стиснення. Це дозволило сформувати необхідний рівень механічних властивостей і корозійної стійкості, що задовольняють нормам та вимогам атомної енергетики навіть без проведення традиційної термічної обробки труб після гарячого деформування.
Резюме
Исследованы особенности структурообразования в горячедеформированных трубах из стали 08Х18Н10Т, полученных по различным технологиям. Предложено осуществлять изготовление труб для атомных электростанций по усовершенствованной технологии, предполагающей интенсификацию параметров горячей деформации с исключением ковки заготовки и термической обработки готовых труб. Показано, что структура и свойства таких труб соответствуют стандартным нормам и требованиям атомной энергетики.
Summary
The distinctive features of structure formation are explored in the hot deforma-tion tubes from steel of 08Х18Н10Т, got on different technologies. Offered to carry out making of tubes for nuclear power plants on the improved technology supposing intensification of parameters of hot deformation with the exception of forging of pur-veyance and heat treatment of the prepared pipes. It is shown that a structure and properties of such pipes correspond to the standard norms and requirements of atomic en-ergy.
УДК 621.789.; 621.791.58
Вплив швидкісних нагрівів на структуру вуглецевих сталей при локальній термічній дії
Влияние скоростных нагревов на структуру углеродистых сталей при локальном термическом воздействии
Features of the influence of high-speed heating on structure formation in lowcarbon steels at local thermal impact

О.М.Савицький, кандидат технічних наук
А.М.Савицкий
A.M.Savitskii


Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ

Викладено результати дослідження впливу швидкостей нагрівання на формування структури у вуглецевих сталях при локальній термічній дії на метал. Показано, що при дуговому зварюванні, дуговій і плазмовій обробці металу умови його охолодження залежать від теплової потужності джерела нагрівання й істотно відрізняються від термічної обробки. Вплив швидкостей нагрівання при зазначених процесах проявляється в основному на стадії аустенітизації, значно менше на стадії розпаду аустеніту.

Резюме
Изложены результаты исследования влияния скоростей нагрева на формирование структуры в углеродистых сталях при локальном термическом воздействии на металл. Показано, что при дуговой сварке, дуговой и плазменной обработке металла условия его охлаждения зависят от тепловой мощности источника нагрева и существенно отличаются от термической обработки. Влияние скоростей нагрева при указанных процессах, проявляется в основном на стадии аустенитизации и значительно меньше на стадии распада аустенита.
Summary
The paper describes the results of studying the influence of heating rates on structure formation in carbon steels at local thermal impact on the metal. It is shown that in arc welding, arc and plasma treatment of metal, its cooling conditions depend on thermal power of the heat source and differ significantly from heat treatment conditions. This results in the influence of the heating rates in the above process being manifested mainly at the stage of austenitizing and much less at the stage of austenite decomposition. Therefore, it is practically impossible to achieve full-scale control of metal structure formation at local thermal impact by varying just the heating rates.
УДК 621.785.52
Структуроутворення і спадковість литих конструкційних сталей
Структурообразование и наследственность литых конструкционных сталей
Structurization and heredity of cast engineer steels

О.С.Ніконоров*, кандидат технічних наук
А.С. Никоноров
A.S. Nikonoгоv


Сумський державний університет, Суми

Досліджено вплив температурно-часових параметрів кристалізації на характеристики первинної литої структури і властивості конструкційних сталей та можливості їх спадкування при наступних операціях термічної обробки. Показано, що за рахунок зміни інтенсивності тепловідбору в інтервалі 1 - 103 °С/с можна ефективно керувати процесами структуроутворення сталей, реалізувати додаткові резерви підвищення їх властивостей. Показана можливість цілеспрямованого керування структурою і властивостями литих сталей і при наступних операціях термообробки виливків.

Резюме
На основе системных исследований установлено влияние температурно-временных параметров кристаллизации на характеристики первичной литой структуры и свойства конструкционных сталей и возможности их наследования при следующих технологических операциях термической обработки. Показано, что за счет изменения интенсивности теплоотбора в интервале 1 - 103 °С/с можно эффективно управлять процессами структурообразования сталей, реализовать дополнительные резервы повышения их свойств.
Summary
On a base of system explorations influence of temperature-time parameters of a crystallization on characteristics of an initial cast structure and property of constructional steel alloys and opportunities of their inheritance is fixed at the following operations of a heat treatment. It is shown, that due to change of intensity cooling in an interval 1 - 103 °С/s it is possible to supervise effectively over processes of a crystallization and structurization of steels, to realize additional reserves of increase of their properties.
УДК 621.785:621.793
Раціональний склад вихідних реагентів при комплексному насиченні сталей ніобієм та хромом
Рациональный состав исходных реагентов при комплексном насыщении сталей ниобием и хромом
Rational make-up of initial reagents at complex saturation of steels by niobium and chromium

Т.В. Лоскутова*, кандидат технічних наук
Т.В.Лоскутова
T.V.Loskutova


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено вплив складу металізатора (суміші порошків ніобію та хрому) і кількості активатора, в якості якого використовували чотирихлористий вуглець на товщину і мікротвердість дифузійного шару, що утворюється при комплексному насиченні сталі. На основі проведених досліджень розроблено новий спосіб комплексного насичення сталей ніобієм та хромом.

Висновки
Досліджено вплив вихідних реагентів (порошків ніобію та хрому, чотирихлористого вуглецю) на товщину, фазовий склад і мікротвердість дифузійних покриттів, отриманих при комплексному насиченні вуглецевих сталей ніобієм та хромом. Встановлено, що для отримання високоякісних ніобійхромових покриттів слід використовувати, виходячи із 1 м2 оброблювальної поверхні, (30 - 60)•10-3кг металізатора при співвідношенні порошків хрому (20 - 50) % і ніобію - (50 - 80) % та чотирихлористий вуглець в кількості (5,0 - 8,0)•10-3 л.
Резюме
Исследовано влияние состава металлизатора, включающего порошки ниобия и хрома, а также четыреххлористого углерода и температуры ввода последнего в реакционное пространство на общую толщину ниобийхромового диффузионного слоя и его фазовый состав. Показано, что для получения качественного ниобийхромового покрытия следует использовать состав, исходя из расчета на 1 м2 обрабатываемой поверхности, содержащий (30 - 60)•10-3 кг металлизатора при соотношении порошков хрома (20 - 50) % и ниобия - (50 - 80) %, а также четыреххлористый углерод в количестве (5,0 - 8,0)•10-3 л.
Summary
The influence of make-up of metallizator, including powders of niobium and chromium, and also tetrachlorated carbon and temperature of input tetrachlorated carbon in reactionary space on common thickness of diffusive layer on a base of niobium carbides and chrome and its phase structure are explored. Is shown, that for reception qualitative of a coverage on a base of niobium carbides and chrome is necessary to use the structure, proceeding at the rate of on 1 м2 of a processable surface, containing (30 - 60)•10-3 kg of metallizator at a ratio of powders chromium (20 - 50) % on weight and niobium - (50 - 80) % on weight, and also tetrachlorated carbon in amount (5,0 - 8,0)•10-3 lt.
УДК 621.74.046:669.715:537.84
Особливості формування виливків при литті наморожуванням під дією електромагнітного тиску
Особенности формирования отливок при литье намораживанием под действием электромагнитного давления
Formation features of castings at the frosting under electromagnetic pressure action

Л.С.Воронько
Л.С.Воронько
L.S.Voron’ko


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянуто схеми одержання виливків типу “втулка” методом лиття наморожуванням з використанням електромагнітного тиску, створюваного магнітодинамічною установкою. Вивчено особливості формування виливків за різних умов кристалізації, досліджено їх макроструктуру.

Резюме
Рассмотрены схемы получения отливок типа “втулка” методом литья намораживанием с использованием электромагнитного давления, создаваемого магнитодинамической установкой. Изучены особенности формирования отливок в разных условиях кристаллизации, исследована их макроструктура.
Summary
There is researched the process flowsheets for manufacturing the “thimble” castings by a frosting method with usage of electromagnetic pressure produced in the magnetodynamic installation. Formation features of such castings are investigated for the different crystallization conditions. Macrostructures of castings is studied.
Андрій Савович Опальчук
УДК 621.926.3:664.71-62-412
Структурно-фазовий склад двошарових заготовок борошномельних вальців
Структурно-фазовый состав двухслойных заготовок мукомольных вальцов
Structurally - phase composition of two-layer bars of flour - grinding milling rolls

Г.Д. Костенко, кандидат технічних наук
О.А. Пелікан, З.Л. Козлова
Г.Д.Костенко, О.А.Пеликан, З.Л.Козлова
G.D.Kostenko, O.A.Pelican, Z.L.Kozlova


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Розглянуто результати дослідження структурно-фазового складу робочого шару та перехідної зони двошарових заготовок борошномельних вальців А1-БЗН.04.022. Представлено кількісне співвідношення фазових складових та їх мікротвердість. Викладено механізм формування структури перехідної зони. Вивчено перерозподіл легуючих елементів у робочому та внутрішньому шарах двошарових заготовок.

Резюме
Рассмотрены результаты исследования структурно-фазового состава рабочего слоя и переходной зоны двухслойных заготовок мукомольных вальцов А1-БЗН.04.022. Представлены количественное соотношение фазовых составляющих и их микротвердость. Изложен механизм формирования структуры переходной зоны. Изучено перераспределение легирующих элементов в рабочем и внутреннем слоях двухслойных заготовок.
Summary
The data of investigation structurally - phase composition of a working layer and transition zone of two-layer bars of flour - grinding milling rolls А1-B3N.04.022 is reviewed. Are shown a quantitative ratio of phase components and their microhardness. The mechanism of structure formation of a transition zone is set up. Redistribution alloying elements in working and internal layers of two-layer bars is studied.
УДК 621.002.3-034.14:006
Сталі США та галузі їх застосування
Стали США и области их применения
USA steels and fields of their application

Є.Г.Афтанділянц, доктор технічних наук
В.В.Афтанділянц*
Е.Г.Афтандилянц, В.В.Афтандилянц
Y.G.Aftandilyants, V.V.Aftandilyants


Національний аграрний університет, Київ
*Київський національний економічний університет, Київ

В статті розглянуто принципи класифікації сталей в США. Наводяться приклади хімічних складів сталей і області їх застосування.

Резюме
В статье рассмотрены принципы классификации сталей в США. Приводятся примеры химических составов сталей и области их применения.
Summary
In article principles of steel classification in the USA are resulted. Examples of chemical compositions of steels and areas of their application are resulted.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine